Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển TTCK ở VN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1090 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÓu luËn: Lý thyÕt tµi chÝnh

PHÇN Më §ÇU
C«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ ®Ó nµy cña níc ta trong nh÷ng n¨m qua ®·
vµ kÐo theo hµng lo¹t nh÷ng thay ®æi tÝch cùc t¹o nªn nh÷ng c¬ së quan träng
ban ®Çu ®Ó tiÕn tíi mét thÞ trêng tµi chÝnh ®¶m b¶o cho sù t¨ng trëng vµ ph¸t
triÓn kinh tÕ mét c¸ch bÒn v÷ng.
§Ó cã thÓ x©y dùng vµ ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ víi sù tham gia cña
nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ nh ë níc ta hiÖn nay ®ßi hái ngµy cµng nhiÒu vèn.
Bªn c¹nh vèn cña Nhµ níc cÇn ph¶i huy ®éng vèn cña d©n c trong níc vµ níc
ngoµi. VÊn ®Ò huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn lµ mét trong
nh÷ng nhiÖm vô chiÕn lîc quan träng. Thùc tiÔn sinh ®éng cña c«ng cuéc ®æi
míi á níc ta ®· chØ ra r»ng ®Ó ®¸p øng yªu cÇu vÒ vèn ®Æc biÖt lµ vèn trung vµ
dµi h¹n nh»m thùc hiÖn sù nghiªp CNH- H§H ®Êt níc th× viÖc x©y dùng
TTCK ë níc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ rÊt cÇn thiÕt nh trong NghÞ quyÕt
®¹i héi §¶ng VIII §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· kh¼ng ®Þnh “ph¶i x©y dùng thÞ
trêng vèn tõng bíc h×nh thµnh TTCK”. ViÖt Nam hiÖn nay tÝn dông th¬ng m¹i
vÒ cæ phiÕu míi ra ®êi TTCK chÝnh thøc ho¹t ®éng tõ th¸ng 7/ 2000 chÝnh lµ
sù ®ßi hái cÊp thiÕt cña ®êi sèng kinh tÕ nh÷ng kiÕn thøc vÒ TTCK- mét vÊn
®Ò bøc xóc ®ang ®îc rÊt nhiÒu c¸c ngµnh c¸c cÊp, c¸c nhµ nghiªn cøu, c¸c
doanh nghiÖp vµ sinh viªn quan t©m. ThÞ trêng vèn nãi chung vµ TTCK nãi
riªng lµ mét thùc thÓ phøc t¹p vµ lµ h×nh thøc ph¸t triÓn cao cña kinh tÕ ®èi
víi níc ta. Em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: ‘’Gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn ThÞ trêng
chøng kho¸n ë ViÖt nam’’, bµi viÕt ®· song nhng kh«ng thÓ nµo tr¸nh ®îc
nh÷ng h¹n chÕ vµ sai sãt, rÊt mong sù quan t©m gãp ý, gióp ®ì cña c¸c thÇy
c« vµ c¸c b¹n.

Sinh viªn: N«ng v¨n Lùc
Líp: K41- 01.04

Sinh viªn: N«ng V¨n Lùc

1

Líp K41 – 01.04

TiÓu luËn: Lý thyÕt tµi chÝnh

phÇn i: Lý luËn chung
I. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thÞ trêng chøng kho¸n.
1. Kh¸i niÖm vµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn thÞ trêng chøng kho¸n.
a. Kh¸i niÖm.
Kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng chøng kho¸n rÊt ®a d¹ng vµ phong phó cho ®Õn nay
cha cã mét ®Þnh nghÜa chung cho “thÞ trêng chøng kho¸n (TTCK)”.
Theo nghiªn cøu cña c¸c nhµ chuyªn m«n th× thÞ trêng chøng kho¸n cã
tiÕng Latinh lµ Btursa, cã nghÜa lµ “c¸i vÝ ®ùng tiÒn! Cßn gäi lµ “Së giao dÞch chøng
kho¸n”. §ã lµ mét thÞ trêng cã tæ chøc vµ ho¹t ®éng cã ®iÒu khiÓn (The Stock
Exchange- dÞch ra tiÕng ViÖt lµ thÞ trêng chøng kho¸n, theo ch÷ H¸n lµ chøng
kho¸n giao dÞch së, Së lµ n¬i chèn, cßn giao dÞch lµ ho¹t ®éng mua b¸n trao ®æi).
Theo “Longman Dictionary of Business English-1985” th× ...
TiÓu luËn: Lý thyÕt tµi chÝnh
PHÇN Më §ÇU
C«ng cuéc ®æi i kinh tÕ ®Ó y a níc ta trong nh÷ng n¨m qua ®·
vµ kÐo theo hµng lo¹t nh÷ng thay ®æi tÝch cùc t¹o nªn nh÷ng c¬ së quan träng
ban ®Çu ®Ó tiÕn tíi mét thÞ trêng tµi chÝnh ®m o cho sù ng trëng vµ ph¸t
triÓn kinh tÕ mét c¸ch bÒn v÷ng.
§Ó thÓ y dùng vµ ph¸t triÓn mét n kinh tÕ i sù tham gia cña
nhiÒu thµnh phÇn kinh nh ë níc ta hiÖn nay ®ßi i ngµy ng nhiÒu n.
Bªn c¹nh vèn cña Nhµ níc cÇn phi huy ®éng vèn cña d©n c trong níc vµ níc
ngoµi. VÊn ®Ò huy ®éng vµ ng cã hiÖu qu c nguån vèn lµ t trong
nh÷ng nhiÖm vô chiÕn lîc quan träng. Thùc tiÔn sinh ®éng cña c«ng cuéc ®æi
míi á níc ta ®· chØ ra r»ng ®Ó ®¸p øng yªu cÇu vÒ vèn ®Æc biÖt lµ vèn trung vµ
dµi h¹n nh»m thùc hiÖn sù nghiªp CNH- H§H ®Êt níc th× viÖc x©y dùng
TTCK ë níc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay rÊt cÇn thiÕt nh trong NghÞ quyÕt
®¹i héi §ng VIII §ng Céng sn ViÖt Nam ®· kh¼ng ®Þnh phi x©y dùng thÞ
trêng vèn tõng bíc h×nh thµnh TTCK. ViÖt Nam hiÖn nay tÝn dông th¬ng m¹i
vÒ phiÕu míi ra ®êi TTCK chÝnh thøc ho¹t ®éng th¸ng 7/ 2000 chÝnh
sù ®ßi hái cÊp thiÕt cña ®êi sèng kinh tÕ nh÷ng kiÕn thøc vÒ TTCK- mét vÊn
®Ò c c ®ang ®îc t nhiÒu c ngµnh c cÊp, c nhµ nghiªn cøu, c
doanh nghiÖp vµ sinh viªn quan t©m. ThÞ trêng vèn nãi chung vµ TTCK nãi
riªng mét thùc thÓ phøc t¹p vµ lµ h×nh thøc ph¸t triÓn cao cña kinh ®èi
víi níc ta. Em nh d¹n chän ®Ò tµi: ‘’Gii ph¸p ®Ó ph¸t triÓn ThÞ trêng
chøng kho¸n ë ViÖt nam’’, i viÕt ®· song nhng kh«ng thÓ nµo tr¸nh ®îc
nh÷ng h¹n chÕ vµ sai sãt, rÊt mong sù quan t©m p ý, gióp ®ì cña c¸c thÇy
c« vµ c¸c b¹n.
Sinh viªn: N«ng v¨n Lùc
Líp: K41- 01.04
Sinh viªn: N«ng V¨n Lùc Líp K41 – 01.04
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển TTCK ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển TTCK ở VN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển TTCK ở VN 9 10 138