Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Phí nước thải

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1067 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Níc lµ mét tµi nguyªn quÝ cña con ngêi. Mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt sinh ho¹t
®Òu cÇn dïng níc. ChÝnh v× vËy mµ hµng ngµy cã mét lîng lín níc ®îc tiªu
thô vµ ®ång thêi còng ngÇn Êy lîng níc th¶i ®îc th¶i ra m«i trêng. Hµ Néi lµ
mét trong nh÷ng thµnh phè lín nhÊt cña ViÖt Nam. Lîng níc th¶i cña thµnh
phè th¶i ra hµng ngµy lµ rÊt lín vµ chñ yÕu tËp trung vµo ba nguån lín lµ: n íc
th¶i sinh ho¹t, tõ s¶n xuÊt vµ tõ bÖnh viÖn. Tuy nhiªn , hÖ thèng sö lÝ níc th¶i
cña thµnh phè l¹i cha cã, cßn cña c¸c doanh nghiÖp th× l¹i chØ cã mét sè Ýt
doanh nghiÖp cã hÖ thèng sö lÝ ,cßn lai hÇu nh lµ th¶i trùc tiÕp ra m«i trêng tõ
®ã g©y ra « nhiÔm m«i trêng nghiªm träng, ¶nh hëng tíi søc khoÎ ®êi sèng
cña nh©n d©n, ¶nh hëng tíi s¶n xuÊt còng nh g©y mÊt mÜ quan ®« thi.
ë Hµ Néi hiÖn nay, khi mµ hÖ thèng tho¸t níc cña thµnh phè cha ®¸p øng
víi møc ph¸t triÓn hiÖn nay cña thµnh phè, còng nh quy m« d©n sè vµ c¸c c¬
së s¶n xuÊt ë trong thµnh phè. Do vËy viÖc tho¸t níc chñ yÕu th«ng qua viÖc
th¶i ra c¸c con s«ng ®µo hay c¸c cèng trong thµnh phè. S«ng T« lÞch lµ con
s«ng lín nhÊt trong bèn con s«ng ch¶y trong thµnh phè cã nhiÖm vô tiªu tho¸t
níc trong thµnh phè lµ s«ng SÐt, Lõ, Kim Ngu vµ T« LÞch. Nã lµ con s«ng «
nhiÔm nhÊt vµ còng lµ con s«ng cã nhiÒu vÊn ®Ò liªn quan ®Õn m«i trêng do sè
lîng d©n c sèng hai bªn bê s«ng lµ kh¸ ®«ng ®óc.
S«ng t« LÞch hiÖn nay ®ang lµ con s«ng mµ hÖ thèng níc mÆt ®ang bÞ «
nhiÔm nghiªm träng nhÊt ë Hµ Néi hiÖn nay. Nhµ Níc vµ thµnh phè hiÖn nay
còng ®ang thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p nh»m c¶i t¹o m«i trêng s«ng vµ níc th¶i
cña thµnh phè vµo con s«ng nµy, mµ ®©y l¹i lµ lo¹i h×nh kh«ng cã thu ®Ó tù
trang tr¶i.
Theo nghi §Þnh 67/2003N§-CP cña chÝnh phñ tõ 1/1/2004 trë ®i b¾t ®Çu
thùc hiÖn thu phÝ níc th¶i. XuÊt ph¸t tõ thôc tÕ m«i trêng s«ng T« LÞch vµ
môc ®Ých cña viÖc thu phÝ lµ: nh»m n©ng cao nhËn thøc cña c¸c tæ chøc vµ

1

nh©n d©n, t¨ng cêng kiÓm so¸t « nhiÔm, gãp phÇn ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn bÒn
v÷ng, lµm trong s¹ch m«i trêng.
ChÕ ®é thu phÝ sÏ hç trî vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ¸p dông
c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa « nhiÔm, s¶n xuÊt s¹ch h¬n b»ng c«ng nghÖ tiªn
tiÕn, nh»m gi¶m thiÓu lîng « nhiÔm m«i trêng, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ
chÊt lîng s¶n phÈm. ViÖc thu phÝ cßn gióp phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lÝ m«i
trêng vµ c¶i thiÖn m«i trêng.
Víi nh÷ng môc ®Ých ®ã, em muèn t×m hiÓu xem thùc tÕ víi viªc thu phÝ
níc th¶i hiÖn nay cã thùc hiÖn ®îc nh÷ng môc ®Ých ®· nªu ë trªn hay kh«ng.
Mµ cô thÓ ë ®©y lµ viÖc c¶i thiÖn m«i trêng t¹i s«ng T« LÞc...
Lêi më ®Çu
Níc lµ mét tµi nguyªn quÝ cña con ngêi. Mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt sinh ho¹t
®Òu cÇn dïng níc. ChÝnh vËy mµ hµng ngµy mét lîng lín níc ®îc tiªu
thô ®ång thêi còng ngÇn Êy lîng níc th¶i ®îc th¶i ra m«i trêng. Néi
mét trong nh÷ng thµnh p lín nhÊt cña ViÖt Nam. Lîng níc th¶i cña thµnh
phè th¶i ra hµng ngµy rÊt lín chñ yÕu tËp trung vµo ba nguån lín lµ: níc
th¶i sinh ho¹t, s¶n xuÊt bÖnh viÖn. Tuy nhiªn , thèng níc th¶i
cña thµnh p l¹i cha cã, cßn cña c¸c doanh nghiÖp th× l¹i c mét Ýt
doanh nghiÖp thèng ,cßn lai hÇu nh th¶i trùc tiÕp ra m«i trêng
®ã g©y ra « nhiÔm m«i trêng nghiªm träng, ¶nh hëng tíi søc khoÎ ®êi sèng
cña nh©n d©n, ¶nh hëng tíi s¶n xuÊt còng nh g©y mÊt mÜ quan ®« thi.
ëNéi hiÖn nay, khi mµ hÖ thèng tho¸t níc cña thµnh phè cha ®¸p øng
víi møc ph¸t triÓn hiÖn nay cña thµnh phè, còng nh quy d©n c¸c
s¶n xuÊt ë trong thµnh phè. Do vËy viÖc tho¸t níc chñ yÕu th«ng qua viÖc
th¶i ra c¸c con s«ng ®µo hay c¸c cèng trong thµnh phè. S«ng lÞch con
s«ng lín nhÊt trong bèn con s«ng ch¶y trong thµnh phè cã nhiÖm vô tiªu tho¸t
níc trong thµnh p s«ng SÐt, Lõ, Kim Ngu LÞch. con s«ng «
nhiÔm nhÊt vµ còng lµ con s«ng cã nhiÒu vÊn ®Ò liªn quan ®Õn m«i trêng do sè
lîng d©n c sèng hai bªn bê s«ng lµ kh¸ ®«ng ®óc.
S«ng LÞch hiÖn nay ®ang con s«ng mµ thèng níc mÆt ®ang «
nhiÔm nghiªm träng nhÊt ë Néi hiÖn nay. Nhµ Níc thµnh phè hiÖn nay
còng ®ang thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p nh»m c¶i t¹o m«i trêng s«ng níc th¶i
cña thµnh p vµo con s«ng nµy, ®©y l¹i lo¹i h×nh kh«ng thu ®Ó tù
trang tr¶i.
Theo nghi §Þnh 67/2003N§-CP cña chÝnh phñ 1/1/2004 trë ®i b¾t ®Çu
thùc hiÖn thu phÝ níc th¶i. XuÊt ph¸t thôc m«i trêng s«ng T« LÞch
môc ®Ých cña viÖc thu phÝ lµ: nh»m n©ng cao nhËn thøc cña c¸c tæ chøc
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Phí nước thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Phí nước thải - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Phí nước thải 9 10 605