Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Phòng chống tham nhũng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1680 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc. ViÖc më cöa héi
nhËp vÒ kinh tÕ - x· héi lµ ®iÒu mµ rÊt nhiÒu ngêi ®ang híng tíi. nhng ngoµi
nh÷ng mÆt tÝch cùc rÊt râ nÐt cña chóng. Nã cßn ®Ó l¹i ë ®©y nh÷ng nguy c¬
v« cïng to lín: §ã lµ tham nhòng vµ tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ. Nã cã thÓ ¶nh
hëng ®Õn sù tån vong cña c¶ mét quèc gia. Do ®ã §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· x¸c
®Þnh viÖc ®Êu tranh chèng tham nhòng vµ tôt hËu xa hn vÒ kinh tÕ lµ vÊn ®Ò
hÕt søc khã kh¨n vµ nã cã ¶nh hëng rÊt lín ®èi víi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt
níc ta.
Víi tham nhòng, ®îc nh©n d©n ViÖt Nam coi lµ quèc n¹n, lµ mét nguy
c¬ lµm tµn h¹i ®Êt níc. §©y lµ mét c¨n bÖnh cña x· héi loµi ngêi. Nã x¶y ra ë
nh÷ng quèc gia vµ khu vùc rÊt kh¸c biÖt vÒ hÖ t tëng, lÞch sö, v¨n ho¸, chÕ ®é
chÝnh trÞ, x· héi.
Cßn viÖc tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ, ®©y còng lµ vÊn ®Ò rÊt nan gi¶i vµ lµ
bµi to¸n khã cho §¶ng, Nhµ níc vµ nh©n d©n ta trong qu¸ tr×nh b¾t kÞp víi ®µ
ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Tõ nh÷ng n¨m 1975, níc ta ®i theo con ®êng kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung. Nhng nh×n thÊy mÆt tiªu cùc cña nã, §¶ng vµ Nhµ
níc ta ®· ®a níc ta ph¸t triÓn theo kinh tÕ thÞ trêng vµ cã nh÷ng thµnh tùu
®¸ng kÓ. Nhng ®Ó b¾t kÞp ®îc víi ®µ ph¸t triÓn cña thÕ giíi th× ®ã lµ c¶ vÊn ®Ò
cùc kú khã kh¨n.
V× vËy, viÖc t×m hiÓu vµ c¸c biÖn ph¸p phßng chèng vÒ tham nhòng
vµ vÊn ®Ò tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ ®· trë thµnh vÊn ®Ò trung t©m thu hót sù
chó ý cña céng ®ång thÕ giíi hiÖn nay.
Víi ®Ò tµi nµy, em viÕt ®Ó n¾m b¾t vÒ thùc tr¹ng vÊn ®Ò cña ®Êt níc vµ
c¸c biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ níc ta. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n
thÇy.

1

B. Néi dung
Ch¬ng I: Tham nhòng vµ tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ
1.1. Nguyªn nh©n ra ®êi vµ sù gia t¨ng cña n¹n tham nhòng

1.1.1. Tham nhòng
1.1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ tham nhòng
Tham nhòng lµ hiÖn tîng kinh tÕ - x· héi g¾n liÒn víi sù h×nh thµnh giai
cÊp vµ sù ra dêi vµ ph¸t triÓn cña bé m¸y Nhµ níc. TÖ n¹n tham nhòng diÔn ra
ë tÊt c¶ c¸c quèc gia kh«ng kÓ giµu nghÌo, ®ang ë tr×nh ®é ph¸t triÓn nh thÕ
nµo. Nã x¶y ra ë mäi lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi, v¨n ho¸ nã tån t¹i vµ ph¸t triÓn
thêng xuyªn hµng ngµy hµng giê, nã len lái vµo mäi mÆt ®êi sèng x· héi vµ
®ông ch¹m tíi lîi Ých cña hÇu hÕt d©n c. Tham nhòng lµ mét c¨n bÖnh nguy
hiÓm, nã g©y ra c¸c hËu qu¶ hÕt søc tai h¹i vÒ mÆt kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸,
x· héi, nã c¶n trî sù ph¸t triÓn ®i lªn cña x· héi. Vµ cã thÓ dÉn ®Õn sù sôp ®æ
cña c¶ mét thÓ chÕ. Vµ nh×n tõ gãc ®é ph¸p luËt: §iÒu 1, ph¸p lÖnh chèng
tham nhòng quy ®Þnh "Tham nhòn...
A. Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - héi cña ®Êt níc. ViÖc cöa héi
nhËp kinh - héi ®iÒu rÊt nhiÒu ngêi ®ang híng tíi. nhng ngoµi
nh÷ng mÆt tÝch cùc rÊt nÐt cña chóng. cßn ®Ó l¹i ë ®©y nh÷ng nguy
cïng to lín: §ã tham nhòng tôt hËu xa h¬n kinh tÕ. thÓ ¶nh
hëng ®Õn tån vong cña mét quèc gia. Do ®ã §¶ng Nhµ níc ta ®· x¸c
®Þnh viÖc ®Êu tranh chèng tham nhòng tôt hËu xa hn kinh tÕ vÊn ®Ò
hÕt søc khã kh¨n ¶nh hëng rÊt lín ®èi víi viÖc ph¸t triÓn kinh ®Êt
níc ta.
Víi tham nhòng, ®îc nh©n d©n ViÖt Nam coi quèc n¹n, mét nguy
lµm tµn h¹i ®Êt níc. §©y mét c¨n bÖnh cña héi loµi ngêi.x¶y ra ë
nh÷ng quèc gia khu vùc rÊt kh¸c biÖt t tëng, lÞch sö, v¨n ho¸, chÕ ®é
chÝnh trÞ, x· héi.
Cßn viÖc tôt hËu xa h¬n kinh tÕ, ®©y còng vÊn ®Ò rÊt nan gi¶i
bµi to¸n khã cho §¶ng, Nhµ níc nh©n d©n ta trong qu¸ tr×nh b¾t kÞp víi ®µ
ph¸t triÓn cña nÒn kinh thÕ giíi. nh÷ng n¨m 1975, níc ta ®i theo con ®-
êng kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung. Nhng nh×n thÊy mÆt tiªu cùc cña nã, §¶ng vµ Nhµ
níc ta ®· ®a níc ta ph¸t triÓn theo kinh thÞ trêng nh÷ng thµnh tùu
®¸ng kÓ. Nhng ®Ó b¾t kÞp ®îc víi ®µ ph¸t triÓn cña thÕ giíi th× ®ã vÊn ®Ò
cùc kú khã kh¨n.
vËy, viÖc t×m hiÓu c¸c biÖn ph¸p phßng chèng tham nhòng
vµ vÊn ®Ò tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ ®· trë thµnh vÊn ®Ò trung t©m thu hót sù
chó ý cña céng ®ång thÕ giíi hiÖn nay.
Víi ®Ò tµi nµy, em viÕt ®Ó n¾m b¾t thùc tr¹ng vÊn ®Ò cña ®Êt níc
c¸c biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh níc ta. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n
thÇy.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Phòng chống tham nhũng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Phòng chống tham nhũng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Phòng chống tham nhũng 9 10 75