Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: PP chỉ số trong phân tích kết quả SX

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc

Lý thuyÕt thèng kª

lêi më ®Çu
Lµ c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ c«ng t¸c
thùc tiÔn, cho nªn thèng kª ®· trë thµnh m«n häc cÇn thiÕt trong hÇu hÕt c¸c
ngµnh ®µo t¹o. Trong c¸c chuyªn ngµnh khèi kinh tÕ- x· héi, Lý thuyÕt thèng kª
lµ mét m«n khoa häc c¬ së b¾t buéc cã vÞ trÝ xøng ®¸ng víi thêi gian ®¸ng kÓ.
Tríc ®©y c«ng t¸c thèng kª diÔn ra chñ yÕu trong khu vùc kinh tÕ nhµ níc, trong c¸c c¬ quan thèng kª nhµ níc ®Ó thu thËp th«ng tin phôc vô cho viÖc
qu¶n ló kinh tÕ x· héi cña c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn c¸c cÊp.Tuy nhiªn, cïng
víi chÝnh s¸ch më cöa vµ sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÞ trêng chÞu sù ®iÒu tiÕt
cña nhµ níc, t×nh h×nh kinh tÕ- x· héi níc ta ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn. §Æc
biÖt, hiÖn nay c¸c nhµ doanh nghiÖp cã thÓ n¾m b¾t th«ng tin trªn nhiều
phương tiện th«ng tin kh¸c nhau, họ quan t©m đÕn gi¸ cả (hoặc khối lượng
sản phẩm) từng mặt hàng hay nhiều mặt hàng tăng lªn hay giảm xuống
qua thời gian trªn một thị trường hay nhiều thị trường kh¸c nhau. Những
th«ng tin này ®îc tÝnh to¸n th«ng qua phương ph¸p chỉ số.
Ngoµi ra, ph¬ng ph¸p chØ sè cßn gióp chóng ta ph©n tÝch c¬ cÊu biÕn
®éng cña c¸c hiÖn tîng phøc t¹p. V× vËy, trong thùc tÕ ®èi tîng cña ph¬ng
ph¸p chØ sè lµ c¸c hiÖn tîng kinh tÕ phóc t¹p bao gåm nhiÒu chØ tiªu kh«ng
céng l¹i ®îc víi nhau. XuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ, tÇm quan träng cña ph¬ng ph¸p chØ
sè em ®· chän ®Ò tµi: “VËn dông ph¬ng ph¸p chØ sè trong ph©n tÝch kÕt qu¶
s¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty S¬n tæng hîp” lµm ®Ò ¸n m«n häc cña
m×nh. Môc ®Ých chñ yÕu cña ®Ò ¸n lµ th«ng qua nh÷ng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vÒ
sù biÕn ®éng cña kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt
Nam nãi chung vµ c«ng ty S¬n tæng hîp nãi riªng ®Ó tõ ®ã rót ra nh÷ng bµi
häc vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn , gióp phôc vô tèt cho sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt níc.
Tuy vËy do cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc vµ thêi gian nªn bµi viÕt kh«ng thÓ
tr¸nh khái nhiÒu thiÕu sãt.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o TS.TrÇn ThÞ Kim Thu, ®· nhiÖt t×nh
gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò ¸n m«n häc nµy!
Hµ néi ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2005
Sinh viªn

§Ò ¸n m«n häc

Lý thuyÕt thèng kª

Néi dung
I.Kh¸i niÖm chung vÒ chØ sè
1.Kh¸i niÖm:
ChØ sè lµ chØ tiªu t¬ng ®èi biÓu hiÖn quan hÖ so s¸nh gi÷a hai møc ®é
cña mét hiÖn tîng nghiªn cøu
2. T¸c dông cña chØ sè:
Nh ®· nãi ë trªn chØ sè lµ chØ tiªu biÓu hiÖn mèi quan hÖ so s¸nh gi÷a
hai møc ®é cña mét hiÖn tîng nghiªn cøu. So s¸nh hai møc ®é ®ã theo kh«ng
gian vµ thêi gian. Theo thêi gian th× nghiªn cøu sù biÕn ®éng cña møc ®é hi...
§Ò ¸n m«n häc Lý thuyÕt thèng kª
lêi më ®Çu
c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ho¹t ®éng nghiªn cøu ng c
thùc tiÔn, cho nªn thèng ®· trë thµnh m«n c cÇn thiÕt trong hÇu t c¸c
ngµnh ®µo t¹o. Trong c¸c chuyªn ngµnh ki kinh tÕ- x· héi, Lý thut thèng kª
lµ t m«n khoa häc c¬ së b¾t buéc cã trÝ xøng ®¸ng i ti gian ®¸ng .
Tríc ®©y c«ng t¸c thèng diÔn ra chñ yÕu trong khu vùc kinh nhµ n-
íc, trong c¸c c¬ quan thèng kª nhµ níc ®Ó thu thËp th«ng tin phôc vô cho viÖc
qu¶n kinh héi cña c¸c quan chÝnh quyÒn c¸c cÊp.Tuy nhiªn, cïng
víi chÝnh s¸ch cöa sù ph¸t triÓn cña kinh thÞ trêng chÞu ®iÒu tiÕt
cña nhµ níc, t×nh h×nh kinh tÕ- i níc ta ®· nhiÒu chuyÓn biÕn. §Æc
biÖt, hiÖn nay c¸c nhµ doanh nghiÖp thÓ n¾m b¾t th«ng tin trªn nhiu
phương tin th«ng tin kh¸c nhau, h quan t©m đÕn gi¸ c (hoc khi lượng
sn phm) tng mt h ng hay nhià u mt h ng tà ăng lªn hay gim xung
qua thi gian trªn mt th trường hay nhiu th trường kh¸c nhau. Nhng
th«ng tin n y ®à îc tÝnh to¸n th«ng qua phương ph¸p ch s.
Ngoµi ra, ph¬ng ph¸p chØ cßn gióp chóng ta ph©n tÝch cÊu biÕn
®éng cña c¸c hiÖn tîng phøc t¹p. vËy, trong thùc ®èi tîng cña ph¬ng
ph¸p chØ c¸c hiÖn tîng kinh phóc t¹p bao gåm nhiÒu c tiªu kh«ng
céng l¹i ®îc víi nhau. XuÊt ph¸t trÝ, tÇm quan träng cña ph¬ng ph¸p chØ
sè em ®· chän ®Ò tµi: VËn dông ph¬ng ph¸p chØ trong ph©n tÝch kÕt qu¶
s¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty S¬n tæng hîp lµm ®Ò ¸n m«n häc cña
m×nh. Môc ®Ých chñ yÕu cña ®Ò ¸n th«ng qua nh÷ng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸
biÕn ®éng cña kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt
Nam nãi chung c«ng ty S¬n tæng hîp nãi riªng ®Ó ®ã rót ra nh÷ng bµi
häc vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn , gióp phôc vô tèt cho sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt níc.
Tuy vËy do cßn nhiÒu h¹n chÕkiÕn thøcthêi gian nªn bµi viÕt kh«ng thÓ
tr¸nh khái nhiÒu thiÕu sãt.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n gi¸o TS.TrÇn ThÞ Kim Thu, ®· nhiÖt t×nh
gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò ¸n m«n häc nµy!
Hµ néi ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2005
Sinh viªn
ĐATN ĐỀ ÁN: PP chỉ số trong phân tích kết quả SX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: PP chỉ số trong phân tích kết quả SX - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: PP chỉ số trong phân tích kết quả SX 9 10 968