Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: PP chỉ số

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 972 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng I
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ ph¬ng ph¸p chØ sè
I. Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ ph¬ng ph¸p chØ sè
§Ó ®¸nh gi¸, ph©n tÝch c¸c hiÖn tîng kinh tÕ - x· héi thèng kª sö dông
rÊt nhiÒu c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nhau nh: håi quy - t¬ng quan, d·y sè thêi gian,
®iÒu tra chän mÉu… Trong ®ã ph¬ng ph¸p chØ sè lµ mét trong nh÷ng ph¬ng
ph¸p quan träng cña thèng kª; ®îc vËn dông rÊt nhiÒu trong thùc tÕ. §îc ra
®êi tõ rÊt sím (tõ 1738), tõ ®ã ®Õn nay ph¬ng ph¸p nµy lµ lùa chän cña rÊt
nhiÒu c¸c nhµ khoa häc ®Ó ph©n tÝch c¸c hiÖn tîng kinh tÕ - x· héi, gióp hä cã
mét c¸i nh×n tæng qu¸t, chÝnh x¸c h¬n sù ph¸t triÓn còng nh c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c¸c chÝnh s¸ch phï hîp, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c hiÖn tîng kinh
tÕ - x· héi ®ã.
1. Kh¸i niÖm vÒ chØ sè:
ThuËt ng÷ vÒ chØ sè ®îc sö dông rÊt nhiÒu trong c¸c lÜnh vùc khoa häc
kh¸c nhau khi dïng ®Ó ph©n tÝch c¸c hiÖn tîng kinh tÕ - x· héi. VÝ dô nh: chØ
sè ph¸t triÓn con ngêi HDI, c¸c chØ sè dïng ®Ó ®¸nh gi¸; s¾p xÕp thø tù nh: y1,
y2… Tuy nhiªn, trong lý thuyÕt thèng kª, thuËt ng÷ nµy ® îc tiÕp cËn theo mét
c¸ch kh¸c.
1.1. §Þnh nghÜa vÒ chØ sè
ChØ sè trong thèng kª lµ mét sè t¬ng ®èi ®îc biÓu hiÖn b»ng lÇn hoÆc %;
tÝnh ®îc b»ng c¸ch so s¸nh hai møc ®é cña cïng mét hiÖn tîng kinh tÕ - x·
héi. §èi tîng nghiªn cøu cña chØ sè trong thùc tÕ lµ c¸c hiÖn tîng kinh tÕ- x·
héi phøc t¹p. HiÖn tîng ®ã bao gåm nhiÒu ®¬n vÞ, phÇn tö cã tÝnh chÊt, ®Æc
®iÓm kh¸c nhau, bao gåm nhiÒu nh©n tè.
1.2. §Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña chØ sè
* §Æc ®iÓm
- Ph¶i t×m c¸ch chuyÓn c¸c ®¬n vÞ, phÇn tö cã ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt kh¸c
nhau vÒ d¹ng ®ång nhÊt ®Ó thùc hiÖn viÖc tæng hîp tµi liÖu.
- Khi nghiªn cøu sù biÕn ®éng cña mét nh©n tè nµo ®ã th× ph¶i cè ®Þnh
c¸c nh©n tè cßn l¹i.

* T¸c dông
- Dïng chØ sè ®Ó nghiªn cøu sù biÕn ®éng cña hiÖn tîng qua thêi gian →
sö dông chØ sè ph¸t triÓn.
- Nghiªn cøu sù biÕn ®éng hiÖn tîng qua kh«ng gian → sö dông chØ sè
ph¸t triÓn.
- §Ò ra nhiÖm vô, kÕ ho¹ch, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch → sö dông chØ
sè kÕ ho¹ch.
- Ph©n tÝch ¶nh hëng biÕn ®éng cña c¸c nh©n tè víi sù biÕn ®éng cña
toµn bé hiÖn tîng.
2. C¸c ph¬ng ph¸p tÝnh chØ sè:
Khi ph©n tÝch, so s¸nh c¸c møc ®é kh¸c nhau cña hiÖn tîng kinh tÕ - x·
héi, ta cã thÓ dïng c¸c ph¬ng ph¸p tÝnh chØ sè kh¸c nhau.
2.1. Ph¬ng ph¸p tÝnh chØ sè c¸ thÓ (chØ sè ®¬n):
Ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng cña tõng ®¬n vÞ, hiÖn tîng c¸ biÖt.
2.1.1. ChØ sè c¸ thÓ vÒ chØ tiªu chÊt lîng:
iP =
Trong ®ã: p1, p0: trÞ sè cña chØ tiªu chÊt lîng cña tõng phÇn tö ë kú
nghiªn cøu vµ kú gèc.
- ChØ sè nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sù ...
Ch¬ng I
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ ph¬ng ph¸p chØ sè
I. Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ ph¬ng ph¸p chØ sè
§Ó ®¸nh gi¸, ph©n tÝch c¸c hiÖn tîng kinh - héi thèng dông
rÊt nhiÒu c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nhau nh: håi quy - t¬ng quan, d·y sè thêi gian,
®iÒu tra chän mÉu Trong ®ã ph ¬ng ph¸p chØ mét trong nh÷ng ph¬ng
ph¸p quan träng cña thèng kª; ®îc vËn dông rÊt nhiÒu trong thùc tÕ. §îc ra
®êi rÊt sím (tõ 1738), ®ã ®Õn nay ph¬ng ph¸p nµy lùa chän cña rÊt
nhiÒu c¸c nhµ khoa häc ®Ó ph©n tÝch c¸c hiÖn tîng kinh tÕ - x· héi, gióp hä
mét c¸i nh×n tæng qu¸t, chÝnh x¸c h¬n sù ph¸t triÓn còng nh c¸c nh©n tè ¶nh h-
ëng ®Õn c¸c chÝnh s¸ch phï hîp, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c hiÖn tîng kinh
tÕ - x· héi ®ã.
1. Kh¸i niÖm vÒ chØ sè:
ThuËt ng÷ chØ ®îc dông rÊt nhiÒu trong c¸c lÜnh vùc khoa häc
kh¸c nhau khi dïng ®Ó ph©n tÝch c¸c hiÖn tîng kinh - héi. nh: chØ
sè ph¸t triÓn con ngêi HDI, c¸c chØ sè dïng ®Ó ®¸nh gi¸; s¾p xÕp thø tù nh: y
1
,
y
2
Tuy nhiªn, trong lý thuyÕt thèng kª, thuËt ng÷ nµy ® îc tiÕp cËn theo mét
c¸ch kh¸c.
1.1. §Þnh nghÜa vÒ chØ sè
ChØ sè trong thèng kª lµ mét sè t¬ng ®èi ®îc biÓu hiÖn b»ng lÇn hoÆc %;
tÝnh ®îc b»ng c¸ch so s¸nh hai møc ®é cña cïng mét hiÖn tîng kinh -
héi. §èi tîng nghiªn cøu cña chØ trong thùc c¸c hiÖn tîng kinh tÕ-
héi phøc t¹p. HiÖn tîng ®ã bao gåm nhiÒu ®¬n vÞ, phÇn tÝnh chÊt, ®Æc
®iÓm kh¸c nhau, bao gåm nhiÒu nh©n tè.
1.2. §Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña chØ sè
* §Æc ®iÓm
- Ph¶i t×m c¸ch chuyÓn c¸c ®¬n vÞ, phÇn ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt kh¸c
nhau vÒ d¹ng ®ång nhÊt ®Ó thùc hiÖn viÖc tæng hîp tµi liÖu.
- Khi nghiªn cøu biÕn ®éng cña mét nh©n nµo ®ã th× ph¶i ®Þnh
c¸c nh©n tè cßn l¹i.
ĐATN ĐỀ ÁN: PP chỉ số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: PP chỉ số - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: PP chỉ số 9 10 632