Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: PP dãy số thời gian để đánh giá năng suất lúa tại Hải Dương

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1387 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc Lôc
Trang

Lêi nãi ®Çu.
Néi dung
A.
I.
II.
III.
IV.
B.
I.
II.
III.
C.
I.
II.
III.

KÕt luËn.

3
5
5
5
7
11
15
18
18
20
22
30
30
31
41
43

Tµi liÖu tham kh¶o.

44

C¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña d·y sè thêi gian.
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ d·y sè thêi gian.
C¸c chØ tiªu dïng ®Ó ph©n tÝch biÕn ®éng d·y sè thêi gian.
Ph¬ng ph¸p biÓu hiÖn xu híng ph¸t triÓn c¬ b¶n cña hiÖn tîng.
Ph©n tÝch thµnh phÇn cña d·y sè thêi gian.
VËn dông ®¸nh gi¸ n¨ng suÊt lóa tØnh H¶i D¬ng (1995-2004).
Thèng kª n¨ng suÊt lóa .
Ph©n tÝch sù biÕn ®éng cña n¨ng suÊt lóa theo thêi gian (1995-2004).
BiÓu diÔn xu híng ph¸t triÓn cña n¨ng suÊt lóa.
D ®o¸n n¨ng suÊt lóa trong nh÷ng n¨m tíi.
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ dù ®o¸n Thèng kª.
Mét sè ph¬ng ph¸p dù ®o¸n thèng kª.
NhËn xÐt.

____________________________________________________________
2
Lª ViÖt Hïng.
Thèng kª 44B

Lêi më ®Çu

Víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc, ViÖt Nam
cÇn mét bé m¸y qu¶n lý vÜ m« cã ®ñ kh¶ n¨ng ra mäi quyÕt ®Þnh phï hîp
víi thêi cuéc, khi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trë thµnh yÕu tè sèng. Tríc yªu cÇu cÊp thiÕt vÒ th«ng tin qu¶n lý, ngµnh Thèng kª ®· x¸c ®Þnh
nhiÖm vô träng t©m cña m×nh lµ cÇu nèi gióp chÝnh phñ thu thËp, xö lý,
ph©n tÝch th«ng tin kinh tÕ x· héi. Mét trong nh÷ng th«ng tin quan träng
®ã lµ thu thËp, xö lý, ph©n tÝch vÒ c¬ cÊu gièng gieo trång, s¶n lîng, n¨ng
suÊt … còng nh diÖn tÝch canh t¸c c©y l¬ng thùc mµ ®Æc biÖt lµ lóa g¹o.
Bëi ®©y lµ mÆt hµng n«ng s¶n hÕt søc quan träng b¶o ®¶m an ninh l¬ng
thùc trong níc vµ ®ã còng lµ mÆt hµng xuÊt khÈu quan träng cña nÒn kinh
tÕ.
§Ó gióp mäi ngêi cã c¸i nh×n s©u s¾c h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy, em xin cã
nghiªn cøu vÒ n¨ng suÊt lóa qua ®Ò tµi: “VËn dông ph¬ng ph¸p d·y

sè thêi gian ®¸nh gi¸ n¨ng suÊt Lóa tØnh H¶i D¬ng giai ®o¹n
1995-2004 vµ dù ®o¸n ®Õn n¨m 2007”. Víi c¸c phÇn gåm:
A. C¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña d·y sè thêi gian.
B. §¸nh gi¸ n¨ng suÊt Lóa tØnh H¶i D¬ng (1995-2004).
C. Dù ®o¸n n¨ng suÊt lóa trong thêi gian tíi.

____________________________________________________________
3
Lª ViÖt Hïng.
Thèng kª 44B

Trong ®iÒu kiÖn kiÕn thøc vµ thêi gian h¹n chÕ em chØ cã thÓ ph©n
tÝch n¨ng suÊt lóa cña tØnh H¶i D¬ng th«ng qua ph¬ng ph¸p d·y sè thêi
gian. V× vËy sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ nhËn xÐt kh«ng ®Çy
®ñ. RÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña c¸c b¹n vµ ®Æc biÖt lµ c¸c thÇy c«
thuéc bé m«n Lý thuyÕt Thèng kª.
§Ó nghiªn cøu ®Ò tµi nµy, em ®· kÕt hîp kiÕn thøc mµ em ®· ®îc
lÜnh héi trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu taÞ nhµ trêng víi sù híng
dÉn tËn t×nh c...
Môc Lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu.
3
Néi dung
5
A. C¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña d·y sè thêi gian.
5
I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ d·y sè thêi gian. 5
II. C¸c chØ tiªu dïng ®Ó ph©n tÝch biÕn ®éng d·y sè thêi gian. 7
III. Ph¬ng ph¸p biÓu hiÖn xu híng ph¸t triÓn c¬ b¶n cña hiÖn tîng. 11
IV. Ph©n tÝch thµnh phÇn cña d·y sè thêi gian. 15
B. VËn dông ®¸nh gi¸ n¨ng suÊt lóa tØnh H¶i D¬ng (1995-2004).
18
I. Thèng kª n¨ng suÊt lóa . 18
II. Ph©n tÝch sù biÕn ®éng cña n¨ng suÊt lóa theo thêi gian (1995-2004). 20
III. BiÓu diÔn xu híng ph¸t triÓn cña n¨ng suÊt lóa. 22
C. D ®o¸n n¨ng suÊt lóa trong nh÷ng n¨m tíi.
30
I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ dù ®o¸n Thèng kª. 30
II. Mét sè ph¬ng ph¸p dù ®o¸n thèng kª. 31
III. NhËn xÐt. 41
KÕt luËn.
43
Tµi liÖu tham kh¶o.
44
____________________________________________________________
Lª ViÖt Hïng. Thèng kª 44B
2
ĐATN ĐỀ ÁN: PP dãy số thời gian để đánh giá năng suất lúa tại Hải Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: PP dãy số thời gian để đánh giá năng suất lúa tại Hải Dương - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: PP dãy số thời gian để đánh giá năng suất lúa tại Hải Dương 9 10 461