Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: PP dãy số thời gian và phân tích sự biến động giá trị SX 

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1046 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n Thèng kª
Lêi nãi ®Çu
Xu híng toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ, cÇn kh¼ng ®Þnh lËp trêng døt kho¸t
cña mäi nÒn kinh tÕ quèc gia vµ d©n téc lµ chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng
më cöa vµ héi nhËp tÝch cùc vµo c¸c nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Lµ mét
níc ®i sau, cã xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp, ViÖt Nam cÇn ph¶i chñ ®éng vµ kiªn ®Þnh
víi m« h×nh kinh tÕ thÞ trêng më cöa vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ dùa vµo t¨ng
trëng xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp trªn c¬ së ph¸t huy c¸c lîi thÕ so
s¸nh cña m×nh vÒ thÞ trêng, vÒ nguyªn liÖu vµ lao ®éng rÎ.
Víi sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc t¹o nÒn t¶ng ®Ó
®Õn n¨m 2010 níc ta trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp theo híng hiÖn ®¹i. Th×
ngµnh c«ng nghiÖp ®ãng gãp lín vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.
§Ó minh chøng sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña ngµnh c«ng
nghiÖp th× ph¶i ph©n tÝch ®îc nh÷ng biÕn ®éng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña ngµnh c«ng
nghiÖp.
Trong thêi gian qua em ®· thu thËp ®îc mét sè tµi liÖu viÕt vÒ ngµnh
c«ng nghiÖp cña mét ®Þa ph¬ng vµ ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o TS.
TrÇn Kim Thu, em ®· ®i s©u vµo ph©n tÝch biÕn ®éng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng
nghiÖp cña B×nh Lôc - Hµ Nam. Víi tªn ®Ò ¸n nghiªn cøu: "VËn dông ph¬ng
ph¸p d·y sè thêi gian ph©n tÝch biÕn ®éng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña
B×nh Lôc - Hµ Nam thêi kú 2000-2004"
Qua ph¬ng ph¸p d·y sè thêi gian mµ chóng ta cã thÓ nghiªn cøu c¸c ®Æc
®iÓm vÒ sù biÕn ®éng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña B×nh Lôc - Hµ Nam
v¹ch râ xu híng vµ tÝnh quy luËt cña sù ph¸t triÓn. §ång thêi dùa vµo d·y sè
thêi gian mµ cã thÓ dù ®o¸n c¸c møc ®é cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trong
t¬ng lai.
§Ó c¸c c¸n bé l·nh ®¹o cña B×nh Lôc - Hµ Nam ®a ra nh÷ng môc tiªu,
nh÷ng chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch trong t¬ng lai, cïng s¸t c¸nh víi nh©n d©n ®Ó ®¹t
®îc kÕt qu¶ tèt nhÊt ®· ®Ò ra.

§Ò ¸n Thèng kª
Néi dung cña ®Ò ¸n bao gåm:
- Lý luËn chung vÒ ph¬ng ph¸p d·y sè thêi gian.
- VËn dông d·y sè thêi gian vµo ph©n tÝch biÕn ®éng gi¸ trÞ s¶n xuÊt
c«ng nghiÖp cña B×nh Lôc - Hµ Nam.
- Dù ®o¸n gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña B×nh Lôc - Hµ Nam trong t ¬ng lai.
- Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p.
MÆc dï em ®· cè g¾ng song kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, h¹n chÕ. Em
mong cã ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn quý b¸u cña thÇy c« gi¸o vµ phßng Tæ chøc
c«ng nghiÖp B×nh Lôc - Hµ Nam ®Ó em viÕt ®Ò ¸n ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o TS. TrÇn ThÞ Kim Thu vµ c¸c thÇy c«
trong Khoa Thèng Kª ®· truyÒn ®¹t nh÷ng kiÕn thøc, kinh nghiÖm quý b¸u
trong thêi gian ë trêng ®Ó em viÕt ®Ò ¸n m«n häc nµy.

§Ò ¸n Th...
§Ò ¸n Thèng kª
Lêi nãi ®Çu
Xu híng toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ, cÇn kh¼ng ®Þnh lËp trêng døt kho¸t
cña mäi nÒn kinh quèc gia vµ d©n téc lµ chuyÓn sang nÒn kinh thÞ trêng
cöa vµ héi nhËp tÝch cùc vµo c¸c nÒn kinh khu vùc thÕ giíi. mét
níc ®i sau, xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp, ViÖt Nam cÇn ph¶i chñ ®éng kiªn ®Þnh
víi m« h×nh kinh tÕ thÞ trêng më cöa vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ dùa vµo t¨ng
trëng xuÊt khÈu c¸cn phÈm c«ng nghiÖp trªn së ph¸t huy c¸c lîi thÕ so
s¸nh cña m×nh vÒ thÞ trêng, vÒ nguyªn liÖu vµ lao ®éng rÎ.
Víi sù t¨ng trëng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc t¹o nÒn t¶ng ®Ó
®Õn n¨m 2010 níc ta trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp theo híng hiÖn ®¹i. Th×
ngµnh c«ng nghiÖp ®ãng gãp lín vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.
§Ó minh chøng t¨ng trëng ph¸t triÓn nh cña ngµnh c«ng
nghiÖp th× ph¶i ph©n tÝch ®îc nh÷ng biÕn ®éng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña ngµnh c«ng
nghiÖp.
Trong thêi gian qua em ®· thu thËp ®îc mét tµi liÖu viÕt ngµnh
c«ng nghiÖp cña mét ®Þa ph¬ng ®îc gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o TS.
TrÇn Kim Thu, em ®· ®i s©u vµo ph©n tÝch biÕn ®éng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng
nghiÖp cña B×nh Lôc - Nam. Víi tªn ®Ò ¸n nghiªn cøu: "VËn dông ph¬ng
ph¸p d·y sè thêi gian ph©n tÝch biÕn ®éng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña
B×nh Lôc - Hµ Nam thêi kú 2000-2004"
Qua ph¬ng ph¸p d·y sè thêi gian mµ chóng ta cã thÓ nghiªn cøu c¸c ®Æc
®iÓm sù biÕn ®éng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña B×nh Lôc - Nam
v¹ch xu híng tÝnh quy luËt cña ph¸t triÓn. §ång thêi dùa vµo d·y
thêi gian mµ cã thÓ dù ®o¸n c¸c møc ®é cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trong
t¬ng lai.
§Ó c¸c c¸n l·nh ®¹o cña B×nh Lôc - Nam ®a ra nh÷ng môc tiªu,
nh÷ng chÝnh s¸ch, ho¹ch trong t¬ng lai, cïng s¸t c¸nh víi nh©n d©n ®Ó ®¹t
®îc kÕt qu¶ tèt nhÊt ®· ®Ò ra.
ĐATN ĐỀ ÁN: PP dãy số thời gian và phân tích sự biến động giá trị SX  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: PP dãy số thời gian và phân tích sự biến động giá trị SX  - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: PP dãy số thời gian và phân tích sự biến động giá trị SX  9 10 564