Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: PP dãy số thời gian và việc phân tích biến động tổng doanh thu

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n Lý thuyÕt thèng kª
Lêi më ®Çu
Trong xu thÕ héi nhËp vµ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn vµ
më réng. Sù th«ng th¬ng giao dÞch gi÷a c¸c níc còng nh c¸c vïng trong mét quèc
gia ngµy cµng ®îc më réng. §iÒu ®ã sÏ t¹o ra nhiÒu c¬ héi cho ph¸t triÓn kinh tÕ,
nhng ®ång thêi còng t¹o ra nhiÒu th¸ch thøc míi cho c¸c níc ®ang ph¸t triÓn.
Muèn ph¸t triÓn kinh tÕ ph¶i më réng giao lu bu«n b¸n víi níc ngoµi còng nh trong
níc, n¾m b¾t ®îc nh÷ng c¬ héi, ph¸t huy lîi thÕ, t×m ra híng ®i phï hîp vµ h¹n chÕ
®îc nh÷ng khã kh¨n do xu thÕ toµn cÇu ho¸ t¹o ra.
ViÖt Nam lµ mét níc ®ang ph¸t triÓn, víi d©n sè h¬n 70 triÖu. Thu nhËp cña
ngêi d©n ngµy cµng cao. T¹o ra møc sèng ngµy mét khÊm kh¸ h¬n, v× thÕ nhu cÇu
vÒ sinh ho¹t, ch¨m sãc, b¶o hiÓm y tÕ cµng ph¸t triÓn m¹nh. §iÒu ®ã dÉn ®Õn nhu
cÇu tiªu thô vÒ c¸c mÆt hµng phôc vô ®êi sèng nh m¸y giÆt, m¸y sÊy… ®îc dïng
trong sinh ho¹t gia ®×nh ngµy cµng cao.
§Çu t vµo ngµnh bu«n b¸n c¸c thiÕt bÞ phôc vô gia ®×nh sÏ t¹o ra nh÷ng c¬
héi th¸ch thøc lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y sù ®ãng
gãp cña c¸c doanh nghiÖp t nh©n vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ, ®· chiÕm mét tû träng
lín. §øng tríc nh÷ng ®ãng gãp cña c¸c doanh nghiÖp t nh©n ®èi víi ph¸t triÓn nÒn
kinh tÕ quèc d©n. Cho nªn em chän ®Ò tµi: "Dïng ph¬ng ph¸p d·y sè thêi gian ®Ó
ph©n tÝch sù biÕn ®éng tæng doanh thu cña c«ng ty TNHH ThiÕt bÞ GiÆt Lµ
C«ng nghiÖp vµ dù b¸o n¨m 2004"
§Ò ¸n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt mong thÇy c« vµ c¸c b¹n sinh viªn
®ãng gãp thªm. §Ò ¸n ®îc hoµn thµnh díi sù gióp ®ì cña Ths. TrÇn Ph¬ng Lan.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
Sinh viªn
NguyÔn V¨n ThiÖu

NguyÔn V¨n ThiÖu

2

§Ò ¸n Lý thuyÕt thèng kª
Ch¬ng 1
kh¸i niÖm vÒ d·y sè thêi gian
1- Kh¸i niÖm vÒ d·y sè thêi gian
D·y sè thêi gian lµ d·y c¸c trÞ sè cña chØ tiªu thèng kª ®îc x¾p xÕp theo chØ
tiªu thèng kª.
MÆt lîng cña hiÖn tîng thêng xuyªn biÕn ®éng qua thêi gian.trong thèng kª,®Ó
nghiªn cøu sù biÕn ®éng nµy, ngêi ta thêng dùa vµod·y så thêi gian.
N¨m
ChØ tiªu
Gt s¶n xuÊt (tû ®)

1999

2000

2001

2001

10,0

10,5

11,2

12,0

Qua d·y sè thêi gian cã thÓ nghiªn cøu c¸c ®Æc ®iÓm vÒ sù biÕn ®éng cña hiÖn tîng,v¹ch dâ xu hêng vµ tÝnh quy luËt cña sù ph¸t triÓn,®ång thêi ®Ò da dù ®o¸n c¸c
møc ®é cña hiÖn tîng trong t¬ng lai.
Mét d·y sè thêi gian ®îc cÊu t¹o bëi hai thµnh phÇn lµ thêi gian vµ chØ tiªu vÒ
hiÖn tîng nghiªn cøu.thêi gian cã thÓ
lµ: Ngµy, tuÇn, th¸ng, quý, n¨m…..®é dµi gi÷a hai thêi gian liÒn nhau ® îc gäi lµ
kho¶ng c¸ch thêi gian.
ChØ tiªu cÒ hiÖn tîng ®îc ngh...
§Ò ¸n Lý thuyÕt thèng kª
Lêi më ®Çu
Trong xu thÕ héi nhËp toµn cÇu ho¸ nÒn kinh ngµy cµng ph¸t triÓn
réng. th«ng th¬ng giao dÞch gi÷a c¸c níc còng nh c¸c vïng trong mét quèc
gia ngµy cµng ®îc réng. §iÒu ®ã t¹o ra nhiÒu c¬ héi cho ph¸t triÓn kinh tÕ,
nhng ®ång thêi còng t¹o ra nhiÒu th¸ch thøc míi cho c¸c níc ®ang ph¸t triÓn.
Muèn ph¸t triÓn kinh tÕ ph¶i më réng giao lu bu«n b¸n víi níc ngoµi còng nh trong
níc, n¾m b¾t ®îc nh÷ng c¬ héi, ph¸t huy lîi thÕ, t×m ra híng ®i phï hîp vµ h¹n chÕ
®îc nh÷ng khã kh¨n do xu thÕ toµn cÇu ho¸ t¹o ra.
ViÖt Nam mét níc ®ang ph¸t triÓn, víi d©n h¬n 70 triÖu. Thu nhËp cña
ngêi d©n ngµy cµng cao. T¹o ra møc sèng ngµy mét khÊm kh¸ h¬n, thÕ nhu cÇu
sinh ho¹t, ch¨m sãc, b¶o hiÓm y cµng ph¸t triÓn m¹nh. §iÒu ®ã dÉn ®Õn nhu
cÇu tiªu thô c¸c mÆt hµng phôc ®êi sèng nh m¸y giÆt, m¸y sÊy ® îc dïng
trong sinh ho¹t gia ®×nh ngµy cµng cao.
§Çu t vµo ngµnh bu«n n c¸c thiÕt phôc gia ®×nh t¹o ra nh÷ng c¬
héi th¸ch thøc lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®ãng
gãp cña c¸c doanh nghiÖp t nh©n vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ, ®· chiÕm mét träng
lín. §øng tríc nh÷ng ®ãng gãp cña c¸c doanh nghiÖp t nh©n ®èi víi ph¸t triÓn nÒn
kinh tÕ quèc d©n. Cho nªn em chän ®Ò tµi: "Dïng ph¬ng ph¸p d·y sè thêi gian ®Ó
ph©n tÝch biÕn ®éng tæng doanh thu cña c«ng ty TNHH ThiÕt bÞ GiÆt
C«ng nghiÖp vµ dù b¸o n¨m 2004"
§Ò ¸n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt mong thÇy c« c¸c b¹n sinh viªn
®ãng gãp thªm. §Ò ¸n ®îc hoµn thµnh díi sù gióp ®ì cña Ths. TrÇn Ph¬ng Lan.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
Sinh viªn
NguyÔn V¨n ThiÖu
NguyÔn V¨n ThiÖu
2
ĐATN ĐỀ ÁN: PP dãy số thời gian và việc phân tích biến động tổng doanh thu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: PP dãy số thời gian và việc phân tích biến động tổng doanh thu - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: PP dãy số thời gian và việc phân tích biến động tổng doanh thu 9 10 934