Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: PP KT khấu hao TSCĐ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, m«i trêng c¹nh
tranh ë níc ta hiÖn nay ngµy cµng trë nªn gay g¾t. MÆt kh¸c hoµ chung vµo sù ph¸t
triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ViÖt Nam ®ang thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa, giao lu
hîp t¸c kinh tÕ víi c¸c níc, do ®ã tÝnh c¹nh tranh cµng trë nªn khèc liÖt h¬n vµ vît
ra khái ph¹m vi quèc gia. §Ó ®øng v÷ng vµ giµnh u thÕ ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp
trong níc ph¶i kh«ng ngõng ®Çu t, ®æi míi vµ c¶i tiÕn c«ng nghÖ. V× ®ã lµ yÕu tè
quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn gi¸ thµnh vµ chÊt lîng s¶n phÈm vµ ¶nh hëng trùc tiÕp
®Õn lîi nhuËn mµ doanh nghiÖp thu ®îc. Nhng trong ho¹t ®éng ®Çu t doanh nghiÖp
kh«ng chØ ®èi mÆt víi vÊn ®Ò lµm thÕ nµo ®Ó huy ®éng ®îc vèn ®Çu t mµ quan
träng h¬n lµ sù hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§). Bëi trong qu¸ tr×nh ®Çu t vµ sö
dông, díi t¸c ®éng cña m«i trêng tù nhiªn vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc còng nh tiÕn bé kü
thuËt tµi s¶n cè ®Þnh bÞ gi¶m dÇn vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông. Víi vai trß cung
cÊp th«ng tin cho nhµ qu¶n lý trong viÖc ra quyÕt ®Þnh kinh doanh nãi chung vµ
quyÕt ®Þnh ®Çu t TSC§ nãi riªng, c«ng t¸c kÕ to¸n trë nªn quan träng h¬n bao giê
hÕt, ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n TSC§ vµ kÕ to¸n khÊu hao TSC§.
Trong c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt níc, hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n cña ViÖt Nam
®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn rÊt c¨n b¶n ®Ó c«ng t¸c kÕ to¸n vËn hµnh cã hiÖu qu¶ h¬n,
®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt chÕ ®é kÕ to¸n trong c¸c lÜnh vùc, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ
t¹o ®iÒu kiÖn rót ng¾n kho¶ng c¸ch víi th«ng lÖ kÕ to¸n quèc tÕ. Tuy nhiªn, tríc sù
biÕn ®æi to lín trong ho¹t ®éng kinh tÕ, c¸c qui ®Þnh ®· béc lé râ nh÷ng h¹n chÕ
nhÊt ®Þnh. Tiªu biÓu nhÊt lµ nh÷ng qui ®Þnh vÒ kÕ to¸n khÊu hao TSC§.
Mµ do vai trß vµ vÞ trÝ quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n khÊu hao TSC§ trong
doanh nghiÖp nªn nh÷ng bÊt cËp trong kÕ to¸n khÊu hao TSC§ cÇn ph¶i cã ph¬ng
híng, gi¶i ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. §Ó t×m hiÓu s©u h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy nªn em ®·
chän ®Ò tµi “Bµn vÒ c¸ch tÝnh khÊu hao vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n khÊu hao TSC§
theo chÕ ®é hiÖn hµnh trong c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam hiÖn nay” ®Ó lµm ®Ò
¸n m«n häc.
Bè côc ®Ò ¸n ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, gåm 3 phÇn:
PhÇn I:C¬ së lý luËn vÒ TSC§
PhÇn II: KhÊu hao TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp
PhÇn III: Những bÊt cËp vµ ph¬ng híng hoµn thiÖn c¸ch tÝnh khÊu hao & ph¬ng
ph¸p kÕ to¸n khÊu hao TSC§ theo chÕ ®é hiÖn hµnh trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn
nay.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy Nghiªm V¨n Lîi ®· híng dÉn tËn t×nh ®Ó
em cã thÓ hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Tuy nhiªn, dï ®· rÊt cè g¾ng song do tr×nh ®...
Lêi më ®Çu
Cïng víi ph¸t triÓn m¹nh cña nÒn kinh thÞ trêng, m«i trêng c¹nh
tranh ë níc ta hiÖn nay ngµy cµng trë nªn gay g¾t. MÆt kh¸c hoµ chung vµo ph¸t
triÓn cña nÒn kinh thÕ giíi, ViÖt Nam ®ang thùc hiÖn chÝnh s¸ch cöa, giao lu
hîp t¸c kinh víi c¸c níc, do ®ã tÝnh c¹nh tranh cµng trë nªn khèc liÖt h¬n vît
ra khái ph¹m vi quèc gia. §Ó ®øng v÷ng giµnh u thÕ ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp
trong níc ph¶i kh«ng ngõng ®Çu t, ®æi míi vµ c¶i tiÕn c«ng nghÖ. V× ®ã lµ yÕu
quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn gi¸ thµnh chÊt lîng s¶n phÈm ¶nh hëng trùc tiÕp
®Õn lîi nhuËn doanh nghiÖp thu ®îc. Nhng trong ho¹t ®éng ®Çu t doanh nghiÖp
kh«ng chØ ®èi mÆt víi vÊn ®Ò lµm thÕ nµo ®Ó huy ®éng ®îc vèn ®Çu t quan
träng h¬n lµ sù hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§). Bëi trong qu¸ tr×nh ®Çu t vµ sö
dông, díi t¸c ®éng cña m«i trêng nhiªn ®iÒu kiÖn lµm viÖc còng nh tiÕn kü
thuËt tµi s¶n ®Þnh gi¶m dÇn mÆt gi¸ trÞ gi¸ trÞ dông. Víi vai trß cung
cÊp th«ng tin cho nhµ qu¶n trong viÖc ra quyÕt ®Þnh kinh doanh nãi chung
quyÕt ®Þnh ®Çu t TSC§ nãi riªng, c«ng t¸c to¸n trë nªn quan träng h¬n bao giê
hÕt, ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n TSC§ vµ kÕ to¸n khÊu hao TSC§.
Trong c«ng cuéc ®æi i cña ®Êt níc, thèng chÕ ®é to¸n cña ViÖt Nam
®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn rÊt c¨n b¶n ®Ó c«ng t¸c kÕ to¸n vËn hµnh cã hiÖu qu¶ h¬n,
®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt chÕ ®é to¸n trong c¸c lÜnh vùc, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ
t¹o ®iÒu kiÖn rót ng¾n kho¶ng c¸ch víi th«ng kÕ to¸n quèc tÕ. Tuy nhiªn, tríc
biÕn ®æi to lín trong ho¹t ®éng kinh tÕ, c¸c qui ®Þnh ®· béc nh÷ng h¹n chÕ
nhÊt ®Þnh. Tiªu biÓu nhÊt lµ nh÷ng qui ®Þnh vÒ kÕ to¸n khÊu hao TSC§.
do vai trß trÝ quan träng cña c«ng t¸c to¸n khÊu hao TSC§ trong
doanh nghiÖp nªn nh÷ng bÊt cËp trong to¸n khÊu hao TSC§ cÇn ph¶i cã ph¬ng
híng, gi¶i ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. §Ó t×m hiÓuu h¬n vÊn ®Ò nµy nªn em ®·
chän ®Ò tµi Bµn c¸ch tÝnh khÊu hao ph¬ng ph¸p to¸n khÊu hao TSC§
theo chÕ ®é hiÖn hµnh trong c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam hiÖn nay®Ó lµm ®Ò
¸n m«n häc.
Bè côc ®Ò ¸n ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, gåm 3 phÇn:
PhÇn I:C¬ së lý luËn vÒ TSC§
PhÇn II: KhÊu hao TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp
PhÇn III: Nhng bÊt cËp ph¬ng híng hoµn thiÖn c¸ch tÝnh khÊu hao & ph¬ng
ph¸p to¸n khÊu hao TSC§ theo chÕ ®é hiÖn hµnh trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn
nay.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy Nghiªm V¨n Lîi ®· híng dÉn tËn t×nh ®Ó
em cã thÓ hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Tuy nhiªn, dï ®· rÊt cè g¾ng song do tr×nh ®é cßn
h¹n chÕ nªn bµi viÕt nµy kh«ng tr¸nh khái sai sãt cha ®Çy ®ñ. Em rÊt mong nhËn
®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« ®Ó bµi viÕt ®îc hoµn thiÖn h¬n.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: PP KT khấu hao TSCĐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: PP KT khấu hao TSCĐ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: PP KT khấu hao TSCĐ 9 10 734