Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: QC trong hoạt động mar DN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Qu¶ng c¸o chÝnh thøc xuÊt hiÖn t¹i ViÖt Nam chØ trong vµi n¨m gÇn ®©y
víi tèc ®é ph¸t triÓn rÊt nhanh theo tõng n¨m. Qu¶ng c¸o ngµy cµng ®ãng vai trß
quan träng trong ®êi sèng, kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ngêi tiªu dïng, lµ
mét c«ng cô ®¾c lùc trong qu¸ tr×nh marketing s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp.
Mét nh©n tè rÊt quan träng ®Ó gãp phÇn t¹o nªn mét chiÕn dÞch qu¶ng c¸o
thµnh c«ng lµ viÖc lùa chän c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng phï hîp. Ngµy nay, mét
doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän rÊt nhiÒu c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng kh¸c nhau,
nhung ®Ó lùa chän ®îc ph¬ng tiÖn cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn kh¸ch hµng môc tiªu cao,
phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña doanh nghiÖp lµ mét chuyÖn kh«ng dÔ dµng chót nµo.
Víi môc ®Ých t×m kiÕm mét gi¶i ph¸p tèt cho viÖc lùa chän phong tiÖn
truyÒn th«ng cña doanh nghiÖp, vµ cô thÓ lµ cho viÖc qu¶ng c¸o s¶n phÈm ®iÖn tö
cña c«ng ty Daewoo – Hanel; em thùc hiÖn ®Ò tµi nµy mong phÇn nµo cã thÓ
tho¶ m·n ®îc môc ®Ých trªn ®©y.
§Ò tµi ®îc chia lµm ba phÇn:
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ lùa chän ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o trong ho¹t ®éng
marketing cña doanh nghiÖp.
PhÇn II: Thùc tr¹ng viÖc sö dông ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o trong ho¹t ®éng
marketing s¶n phÈm ®iÖn tö cña c«ng ty Daewoo – Hanel.
PhÇn III: Mét sè ®Ò xuÊt vÒ viÖc lùa chän ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o thÝch hîp ®èi
víi s¶n phÈm ®iÖn tö cña c«ng ty Daewoo – Hanel.

§Ò ¸n m«n häc
Néi dung
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ lùa chän ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o trong
ho¹t ®éng marketing cña doanh nghiÖp
1.Kh¸i qu¸t chung vÒ qu¶ng c¸o vµ ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o.
1.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ qu¶ng c¸o
Qu¶ng c¸o xuÊt hiÖn kh¾p n¬i vµ hÇu nh vµo bÊt cø lóc nµo trong cuéc sèng
h»ng ngµy cña chóng ta. Mçi s¸ng ®äc b¸o, chóng ta cã thÓ thÊy c¸c mÉu qu¶ng
c¸o, trªn ®êng ®i lµm chóng ta l¹i b¾t gÆp c¸c b¶ng qu¶ng c¸o s¬n trªn têng nhµ
cao tÇng, c¸c b¨ng r«n, bÝch ch¬ng treo, d¸n kh¾p n¬i trªn ®êng phè, qua c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng: xe bus, taxi, xÝch l«…Ch¬ng tr×nh radio hay ti vi ®Çy c¸c
môc qu¶ng c¸o. Buæi tèi ®i d¹o trªn ®êng, qu¶ng c¸o ®Ëp vµo m¾t chóng ta díi
¸nh ®Ìn ®ñ lo¹i mµu s¾c. Trong c¸c buæi häp b¸o, héi nghÞ, gi¶i thÓ thao, tr×nh
v¨n nghÖ, thêi trang, c¸c trß ch¬i gi¶i trÝ…vÉn thÊy cã h×nh ¶nh cña qu¶ng c¸o.
ThËm chÝ, qu¶ng c¸o cã thÓ gâ cöa tËn nhµ b¹n qua c¸c h×nh thøc chµo hµng, göi
th giíi thiÖu phÈm, qua ®iÖn tho¹i…
§· kh«ng Ýt giÊy mùc viÕt vÒ qu¶ng c¸o, ®a phÇn phª b×nh tÝnh v¨n ho¸, x·
héi cña nã. HÇu nh tÊt c¶ mäi ngêi ®Òu xem qu¶ng c¸o ®¬n thuÇn lµ mét ho¹t
®éng kinh doanh chØ v× mét môc ®Ých: b¸n ®îc nhiÒu vµ nhanh s¶n ...
Lêi nãi ®Çu
Qu¶ng c¸o chÝnh thøc xuÊt hiÖn t¹i ViÖt Nam chØ trong vµi n¨m gÇn ®©y
víi tèc ®é ph¸t triÓn rÊt nhanh theo tõng n¨m. Qu¶ng c¸o ngµy cµng ®ãng vai trß
quan träng trong ®êi sèng, kinh doanh cña doanh nghiÖp ngêi tiªu dïng,
mét c«ng cô ®¾c lùc trong qu¸ tr×nh marketing s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp.
Mét nh©n tè rÊt quan träng ®Ó gãp phÇn t¹o nªn mét chiÕn dÞch qu¶ng c¸o
thµnh c«ng lµ viÖc lùa chän c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng phï hîp. Ngµy nay, mét
doanh nghiÖp t lùa chän rÊt nhiÒu c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng kh¸c nhau,
nhung ®Ó lùa chän ®îc ph¬ng tiÖn cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn kh¸ch hµng môc tiªu cao,
phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña doanh nghiÖp lµ mét chuyÖn kh«ng dÔ dµng chót nµo.
Víi môc ®Ých t×m kiÕm mét gi¶i ph¸p tèt cho viÖc lùa chän phong tiÖn
truyÒn th«ng cña doanh nghiÖp, vµ cô thÓ lµ cho viÖc qu¶ng c¸o s¶n phÈm ®iÖn
cña c«ng ty Daewoo Hanel; em thùc hiÖn ®Ò tµi nµy mong phÇn nµo thÓ
tho¶ m·n ®îc môc ®Ých trªn ®©y.
§Ò tµi ®îc chia lµm ba phÇn:
PhÇn I: luËn chung lùa chän ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o trong ho¹t ®éng
marketing cña doanh nghiÖp.
PhÇn II: Thùc tr¹ng viÖc dông ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o trong ho¹t ®éng
marketing s¶n phÈm ®iÖn tö cña c«ng ty Daewoo – Hanel.
PhÇn III: Mét ®Ò xuÊt viÖc lùa chän ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o thÝch hîp ®èi
víi s¶n phÈm ®iÖn tö cña c«ng ty Daewoo – Hanel.
ĐATN ĐỀ ÁN: QC trong hoạt động mar DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: QC trong hoạt động mar DN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: QC trong hoạt động mar DN 9 10 991