Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: QH chi tiết KĐT Bắc sông Cấm - Tp. HP

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn më ®Çu
1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i lËp quy ho¹ch:
Thµnh phè H¶i Phßng lµ ®« thÞ trung t©m cÊp quèc gia cña vïng träng
®iÓm B¾c Bé vµ ®ång b»ng s«ng Hång vÒ c¸c mÆt kinh tÕ, v¨n ho¸, ®µo t¹o vµ
nghiªn cøu khoa häc, lµ cöa ngâ chÝnh ra biÓn cña c¸c tØnh phÝa B¾c vµ lµ mét
®Çu mèi giao th«ng quan träng cña B¾c vµ cña c¶ níc, lµ trung t©m hµnh chÝnh
chÝnh trÞ cña thµnh phè H¶i Phßng trùc thuéc Trung ¬ng, cã vÞ trÝ quan träng vÒ
mÆt an ninh quèc phßng.
Theo ®iÒu chØnh quy ho¹ch chung thµnh phè H¶i Phßng ®· ®îc ChÝnh phñ
phª duyÖt t¹i quyÕt ®Þnh 04/2001 - §« thÞ H¶i Phßng ®Õn n¨m 2020 víi quy m«
1.350.000 ngêi trong ®ã ®« thÞ trung t©m 1.100.000 ngêi vµ c¸c ®« thÞ vÖ tinh lµ :
An L·o, KiÕn Thuþ, thÞ x· §å S¬n, Nói §Ìo, Minh §øc, C¸t Bµ cã quy m«
250.000 ngêi, ®ång thêi x¸c ®Þnh trung t©m míi cña thµnh phè H¶i Phßng t¹i khu
®« thÞ B¾c s«ng CÊm. ViÖc nghiªn cøu quy ho¹ch chi tiÕt khu ®« thÞ B¾c s«ng
CÊm lµ bíc ®i tiÕp theo thùc hiÖn ®Þnh híng quy ho¹ch ph¸t triÓn kh«ng gian ®«
thÞ H¶i Phßng, lµ viÖc lµm cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch nh»m tõng bíc ®Æt tiÒn ®Ó ®Çu t
ph¸t triÓn trung t©m ®« thÞ H¶i Phßng khang trang, hiÖn ®¹i ®¶m b¶o môc tiªu
ph¸t triÓn bÒn v÷ng.
1.2. Môc tiªu:
Lµm cô thÓ ho¸ vµ lµm chÝnh x¸c c¸c quy ®Þnh cña ®å ¸n ®iÒu chØnh quy
ho¹ch chung thµnh phè ®èi víi khu vùc nghiªn cøu.
Quy ho¹ch chi tiÕt khu ®« thÞ B¾c s«ng CÊm – Thµnh phè H¶i Phßng
nh»m môc tiªu ph¸t triÓn më réng thµnh phè vÒ phÝa B¾c vµ tõng bíc hoµn thiÖn
hÖ thèng trung t©m thµnh phè theo ®Þnh híng ph¸t triÓn kh«ng gian ®« thÞ.
X©y dùng khu ®« thÞ thµnh mét quËn míi hiÖn ®¹i vµ bÒn v÷ng, cã m«i trêng sèng lµm viÖc nghØ ng¬i thuËn lîi, cã hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt ®ång
bé gãp phÇn ph¸t triÓn ®« thÞ H¶i Phßng thµnh ®« thÞ trung t©m cÊp quèc gia.
Nh»m thùc hiÖn c«ng cuéc ph¸t triÓn kü thuËt x· héi cña thµnh phè trong
qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.

1.3. Thµnh qu¶ cña quy ho¹ch:
Khu ®« thÞ B¾c s«ng CÊm h×nh thµnh sÏ ®em l¹i cho thµnh phè H¶i Phßng
nh÷ng thµnh qu¶ sau ®©y:
Mét khu trung t©m hµnh chÝnh chÝnh trÞ cña thµnh phè t¬ng xøng víi tÇm
cì cña mét ®« thÞ lo¹i I, phï hîp víi ®Þnh híng ph¸t triÓn cña H¶i Phßng.
§em l¹i mét tiªu chuÈn sèng tiÖn nghi cho mét bé phËn d©n c hiÖn h÷u t¹i
khu vùc Thuû Nguyªn víi toµn bé c¬ së h¹ tÇng ®ång bé theo tiªu chuÈn ®« thÞ
lo¹i I.
T¹o ra mét kh«ng gian ho¹t ®éng th¬ng m¹i dÞch vô cho thµnh phè H¶i
Phßng, t¹o ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ cho thµnh phè c¶ng.
H×nh thµnh mét quü ®Êt ë míi cho viÖc ph¸t triÓn ®« thÞ H¶i Phßng theo
quy ho¹ch c...
PhÇn më ®Çu
1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i lËp quy ho¹ch:
Thµnh phè H¶i Phßng lµ ®« thÞ trung t©m cÊp quèc gia cña vïng träng
®iÓm B¾c ®ång b»ng s«ng Hång c¸c mÆt kinh , v¨n ho¸, ®µo t¹o
nghiªn cøu khoa häc, cöa ngâ chÝnh ra biÓn cña c¸c tØnh phÝa c vµ mét
®Çu mèi giao th«ng quan träng cña B¾c cña níc, trung t©m hµnh chÝnh
chÝnh t cña thµnh phèi Phßng trùc thuéc Trung ¬ng, trÝ quan träng
mÆt an ninh quèc phßng.
Theo ®iÒu chØnh quy ho¹ch chung thµnh phè H¶i Phßng ®· ®îc ChÝnh phñ
phª duyÖt t¹i quyÕt ®Þnh 04/2001 - §« t H¶i Phßng ®Õn n¨m 2020 víi quy
1.350.000 ngêi trong ®ã ®« thÞ trung t©m 1.100.000 ngêi vµ c¸c ®« thÞ vÖ tinh lµ :
An L·o, KiÕn Thuþ, thÞ §å S¬n, Nói §Ìo, Minh §øc, C¸t quy
250.000 ngêi, ®ång thêi x¸c ®Þnh trung t©m míi cña thµnh phè H¶i Phßng t¹i khu
®« thÞ c s«ng CÊm. ViÖc nghiªn cøu quy ho¹ch chi tiÕt khu ®« thÞ B¾c s«ng
CÊm bíc ®i tiÕp theo thùc hiÖn ®Þnh híng quy ho¹ch ph¸t triÓn kh«ng gian ®«
thÞ H¶i Phßng, viÖc lµm cÇn thiÕt vµ cÊp ch nh»m tõng bíc ®Æt tiÒn ®Ó ®Çu t
ph¸t triÓn trung t©m ®« thÞ H¶i Phßng khang trang, hiÖn ®¹i ®¶m b¶o môc tiªu
ph¸t triÓn bÒn v÷ng.
1.2. Môc tiªu:
Lµm cô thÓ ho¸ lµm chÝnh x¸c c¸c quy ®Þnh cña ®å ¸n ®iÒu chØnh quy
ho¹ch chung thµnh phè ®èi víi khu vùc nghiªn cøu.
Quy ho¹ch chi tiÕt khu ®« thÞ B¾c s«ng CÊm Thµnh phè H¶i Phßng
nh»m môc tiªu ph¸t triÓn réng thµnh phè phÝa B¾c tõng bíc hoµn thiÖn
hÖ thèng trung t©m thµnh phè theo ®Þnh híng ph¸t triÓn kh«ng gian ®« thÞ.
X©y dùng khu ®« thÞ thµnh mét quËn míi hiÖn ®¹i bÒn v÷ng,m«i tr-
êng sèng lµm viÖc nghØ ng¬i thuËn lîi, cã thèng tÇng thuËt ®ång
bé gãp phÇn ph¸t triÓn ®« thÞ H¶i Phßng thµnh ®« thÞ trung t©m cÊp quèc gia.
Nh»m thùc hiÖn c«ng cuéc ph¸t triÓn thuËt x· héi cña thµnh phè trong
qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
ĐATN ĐỀ ÁN: QH chi tiết KĐT Bắc sông Cấm - Tp. HP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: QH chi tiết KĐT Bắc sông Cấm - Tp. HP - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: QH chi tiết KĐT Bắc sông Cấm - Tp. HP 9 10 943