Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: QH phân phối ở nước ta

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1122 lần   |   Lượt tải: 0 lần
lêi më ®Çu
Trong x· héi ngµy nayth× ph©n phèi lµ mét kh©u kh«ng thÓ thiÕu ®îc cñaqu¸
tr×nh taÝ s¶n xuÊt , ph©n phèi lµ kh©u quan träng nèi liÒn s¶n xuÊt vµ tiªu
dïng.Ph©n phèi phô thuéc vµo s¶n xuÊt nhng ph©n phèi tèt hay kh«ng tèt l¹i ¶nh
hëng ®Õn s¶n xuÊt, ®Õn trao ®æi tiªu dïng vµ ®êi sèng nh©n d©n.
Khi mµ nÒn kinh tÕ cña níc ta chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tù cung tù cÊp sang
nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× ph©n phèi gi÷ mét vÞ trÝ hÕt søc quan träng.Ph©n phèi nèi
liÒn s¶n xuÊt víi s¶n xuÊt,s¶n xuÊt víi tiªu dïng ,nèi liÒn thÞ trêng hµng tiªu
dïng ,dÞch vô thÞ trêng yÕu tè s¶n xuÊt ,lµm cho sù vËn ®éng cña kÞnh tÕ thÞ tr¬ng
diÔn ra th«ng suèt.
Tuy nhiªn,khichuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng , hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò thuéc lÜnh
vùc ph©n phèi thu nhËp nh tiÒn l¬ng,lîi nhuËn,lîi tøc ,®Þa t« vµ ph©n phèi lao ®éng
,c¸c h×nh thóc ph©n phèi kh¸c phï hîp víi nguyªn lý kinh tÕ thÞ trêng còng nh
c¸c t¸c ®äng cña chóng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinhtÕ - x· héi ë níc ta®ang ®ßi hái
cã s nghiªn cøu nghiªm tóc c«ng phu. V× vËy viÖc nghiªn cøu vÊn ®Ò quan hÖ
ph©n phèi ë viÖt nam hiÖn nay lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch .
KÕt cÊu ®Ò tµi nµy gåm hai ch¬ng
Ch¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ quan hÖ ph©n phèi ë nøoc ta hiÖn nay
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng quan hÖ ph©n phèi ë nøoc ta hiÖn nay vµ nh÷ng gi¶i
ph¸p hoµn thiÖn quan hÖ ph©n phèi ë nøoc ta hiÖn nay
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n th©ú TrÇn ViÖt TiÕn ®· tËn t×nh híng dÉn,t¹o ®iÒu
kiÖn ,gióp ®ì cho em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy .

CH¦¥NG 1
Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ quan hÖ ph©n phèi ë níc ta
hiÖn nay
1.1. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quancña quan hÖ ph©n phèØ ë níc ta hiÖn
nay

Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× ph©n phèi gi÷ vi trÝ hÕt søc quan träng .Trong
qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt thi ph©n phèi lµm kh©u trung gian nèi liÒn giòa s¶n xuÊt víi
s¶n xuÊt, s¶n xuÊt víi tiªu dïng, nã phôc vô vµ thóc ®Èy s¶n xuÊt, phôc vô tiªu
dïng. Nhng s¶n xuÊt l¹i ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi ph©n phèi ,s¶n xÊt tao ra
®èi tîng vµ vËt liÖu cho ph©n phèi ,quyÕt ®Þnh quy m« vµ c¬ cÊu cña c¶i ®Ó ph©n
phèi .
Ph©n phèi kh«ng thÓ vît qóa kh¶ n¨ng cho phÐp cña s¶n xuÊt,thu nhËp thùc tÕ
chØ cã thÓ t¨ng lªn theo ®µ ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt nhng tèc ®é t¨ng cña thu nhËp
thùc tÕ ph¶i chËm h¬n tèc ®é t¨ng lªn cña s¶n xuÊt ,cã nh thÕ míi ®¶m b¶o t¸i s¶n
xuÊt më réng . HiÖn nay nøoc ta ®ang thùc hiÖn c«ng cuéc CNH-H§H ®Êt níc
x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho chñ nghÜa x· héi . ChÕ ®é x· héi chñ nghÜa
lµ chÕ ®é lµm chñc tËp thÓ cña nh©n d©n lao ®éng trªn tÊt c¶ mäi lÜnh vùc trong ®ã
lµm chñ tËp thÓ vÒ ki...
lêi ®Çu
Trong héi ngµy nayth× ph©n phèi t kh©u kh«ng t thiÕu ®îc cñaqu¸
tr×nh taÝ n xuÊt , ph©n phèi kh©u quan träng nèi liÒn s¶n xuÊt tiªu
dïng.Ph©n phèi phô thuéc vµo s¶n xuÊt nhng ph©n phèi t hay kh«ng tèt l¹i ¶nh
hëng ®Õn s¶n xuÊt, ®Õn trao ®æi tiªu dïng®êi sèng nh©n d©n.
Khi nÒn kinh a níc ta chuyÓn nÒn kinh cung cÊp sang
nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× ph©n phèi gi÷ mét vÞ trÝ hÕt søc quan träng.Ph©n phèi nèi
liÒn s¶n xuÊt víi s¶n xuÊt,s¶n xuÊt víi tiªu dïng ,nèi liÒn thÞ trêng hµng tiªu
dïng ,dÞch vô thÞ trêng yÕu tè s¶n xuÊt ,lµm cho sù vËn ®éng cña kÞnh tÕ thÞ tr¬ng
diÔn ra th«ng suèt.
Tuy nhiªn,khichuyÓn sang kinh thÞ trêng , hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò thuéc lÜnh
vùc ph©n phèi thu nhËp nh tiÒn l¬ng,lîi nhuËn,lîi tøc ,®Þa t«ph©n phèi lao ®éng
,c¸c h×nh thóc ph©n phèi kh¸c phï hîp víi nguyªn kinh tÕ thÞ trêng còng nh
c t¸c ®äng cña chóng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinhtÕ - x·i ë níc ta®ang ®ßi hái
s nghiªn cøu nghiªm tóc c«ng phu. vËy viÖc nghiªn u vÊn ®Ò quan
ph©n phèi ë viÖt nam hiÖn nay lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµp b¸ch .
KÕtu ®Ò tµi nµy gåm hai ch¬ng
Ch ¬ng 1 : Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ quan hÖ ph©n phèi ë nøoc ta hiÖn nay
Ch ¬ng 2 : Thùc tr¹ng quan ph©n phèi ë oc ta hiÖn nay nh÷ng gi¶i
ph¸p hoµn thiÖn quan hÖ ph©n phèi ë nøoc ta hiÖn nay
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n th©ú TrÇn ViÖt TiÕn ®· tËn t×nh híng dÉn,t¹o ®iÒu
kiÖn ,gióp ®ì cho em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy .
ĐATN ĐỀ ÁN: QH phân phối ở nước ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: QH phân phối ở nước ta - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: QH phân phối ở nước ta 9 10 183