Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: QL chất lượng theo TC ISO 9000

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1057 lần   |   Lượt tải: 10 lần
a. lêi më ®Çu
Trong bèi c¶nh vµ su thÕ hiÖn ®¹i, ®Ó t¨ng cêng sù héi nhËp vÒ kinh tÕ níc ta víi c¸c níc khu vùc vµ trªn thÕ giíi, viÖc ®æi míi nhËn thøc, c¸ch tiÕp
cËn vµ x©y dùng m« h×nh qu¶n lý chÊt lîng míi, phï hîp víi c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam lµ mét ®ßi hái cÊp b¸ch.
HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp cßn thùc hiÖn m« h×nh qu¶n lý KCS mµ thiÕu
nh÷ng biÖn ph¸p ®ång bé ®Ó qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm trong toµn bé c¸c
kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. ChÝnh v× thÕ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra tuy
nhiÒu nhng chÊt lîng cha cao, cha tho¶ m·n ®îc nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng
vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cßn h¹n chÕ.
V× vËy ®Ó ®æi míi qu¶n lý chÊt lîng, ë ViÖt Nam viÖc x©y dùng hÖ thèng
chÊt lîng ISO 9000 trong doanh nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt. HÖ
thèng chÊt lîng nµy sÏ lµm thay ®æi nhiÒu c¸ch nghÜ vµ c¸ch lµm cò, t¹o ra
mét phong c¸ch, mét bé mÆt míi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp. Ngoµi ra hÖ thèng chÊt lîng ISO 9000 cßn lµ "ch×a kho¸" ®Ó
ViÖt Nam më cöa ®i vµo thÞ trêng thÕ giíi.
KÕt qu¶ cña viÖc thùc hiÖn c¸c m« h×nh qu¶n lý chÊt lîng nh TQM,
Q.Base, JIT... t¹i NhËt B¶n, Mü, vµ c¸c níc ph¬ng t©y vµ mét sè níc kh¸c trªn
thÕ giíi ®· chøng minh ®iÒu ®ã.
NhËn thøc ®îc sù h¹n chÕ còng nh tÝnh cÊp thiÕt cña doanh nghiÖp ViÖt
Nam nãi chung vÒ lÜnh vùc nµy, em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "ISO 9000 vµ
nghiªn cøu ®Ò xuÊt m« h×nh qu¶n lý chÊt lîng phï hîp víi c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam"
Do h¹n chÕ vÒ mÆt kiÕn thøc, ch¾c ch¾n bµi viÕt sÏ cßn nhiÒu sai sãt, kÝnh
mong sù gãp ý cña thÇy c«.
Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn cña thÇyVò Quang Anh vµ khoa
Th¬ng M¹i ®· gióp em hoµn thµnh tiÓu luËn nµy.

b. phÇn néi dung
i. kh¸i niÖm chÊt lîng s¶n phÈm vµ qu¶n lý chÊt lîng s¶n
phÈm.

1. kh¸i niÖm vÒ chÊt lîng s¶n phÈm.
Trong ®êi sèng hµng ngµy, chóng ta thêng xuyªn tiÕp cËn vµ nãi nhiÒu
c¸c thuËt ng÷ "chÊt lîng", "chÊt lîng s¶n phÈm", "chÊt lîng cao",vv... Mçi
quan niÖm ®Òu cã nh÷ng c¨n cø khoa häc vµ thùc tiÔn kh¸c nhau nh»m thóc
®Èy khoa häc qu¶n lý chÊt lîng kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn.
§Ó hiÓu râ kh¸i niÖm chÊt lîng s¶n phÈm tríc tiªn ta ph¶i lµm râ kh¸i
niÖm "chÊt lîng", cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ chÊt lîng do c¸c nhµ
nghiªn cøu tiÕp cËn díi nh÷ng gãc ®é kh¸c nhau.
Theo tæ chøc kiÓm tra chÊt lîng Ch©u ¢u(EOQC) th× "ChÊt lîng lµ møc
phï hîp cña s¶n phÈm ®èi víi yªu cÇu cña ngêi tiªu dïng"
Theo tiªu chuÈn cña Australia(AS1057-1985)th× "ChÊt lîng lµ sù phï
hîp víi môc ®Ých"
Tõ khi tæ chøc tiªu chuÈn ho¸ quèc tÕ ISO ®a ra ®Þnh nghÜa ISO 9000 199...
a. lêi më ®Çu
Trong bèi c¶nh vµ su thÕ hiÖn ®¹i, ®Ó t¨ng cêng héi nhËp vÒ kinhn-
íc ta víi c¸c níc khu vùc trªn thÕ giíi, viÖc ®æi míi nhËn thøc, c¸ch tiÕp
cËn x©y dùng h×nh qu¶n chÊt lîng míi, phï hîp i c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam lµ mét ®ßi hái cÊp b¸ch.
HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp cßn thùc hiÖn h×nh qu¶n KCS thiÕu
nh÷ng biÖn ph¸p ®ång ®Ó qu¶n chÊt lîng s¶n phÈm trong toµn c¸c
kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. ChÝnh v× thÕ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra tuy
nhiÒu nhng chÊt lîng cha cao, cha tho¶ m·n ®îc nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng
vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cßn h¹n chÕ.
vËy ®Ó ®æi míi qu¶n chÊt lîng, ë ViÖt Nam viÖc x©y dùng thèng
chÊt lîng ISO 9000 trong doanh nghiÖp mét vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt.
thèng chÊt lîng nµy lµm thay ®æi nhiÒu c¸ch nghÜ c¸ch lµm cò, t¹o ra
mét phong c¸ch, mét bé mÆt i cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp. Ngoµi ra thèng chÊt lîng ISO 9000 cßn "ch×a kho¸" ®Ó
ViÖt Nam më cöa ®i vµo thÞ trêng thÕ giíi.
KÕt qu¶ cña viÖc thùc hiÖn c¸c nh qu¶n chÊt lîng nh TQM,
Q.Base, JIT... t¹i NhËtn, Mü, vµ c¸c níc ph¬ng t©y vµ mét sè níc kh¸c trªn
thÕ giíi ®· chøng minh ®iÒu ®ã.
NhËn thøc ®îc h¹n chÕ còng nh tÝnh cÊp thiÕt cña doanh nghiÖp ViÖt
Nam nãi chung lÜnh vùc nµy, em ®· nh d¹n chän ®Ò tµi "ISO 9000
nghiªn cøu ®Ò xuÊt m« h×nh qu¶n lý chÊt lîng phï hîp víi c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam"
Do h¹n chÕ mÆt kiÕn thøc, ch¾c ch¾n bµi viÕt sÏ cßn nhiÒu sai sãt, kÝnh
mong sù gãp ý cña thÇy c«.
Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n híng dÉn cña thÇyVò Quang Anh khoa
Th¬ng M¹i ®· gióp em hoµn thµnh tiÓu luËn nµy.
ĐATN ĐỀ ÁN: QL chất lượng theo TC ISO 9000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: QL chất lượng theo TC ISO 9000 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: QL chất lượng theo TC ISO 9000 9 10 51