Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: QL chất lượng trong các DN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1517 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Xu híng quèc tÕ ho¸, toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ xu híng héi nhËp
cña c¸c nÒn kinh tÕ quèc gia vµ khu vùc ®· ®Æt c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tríc
nguy c¬ bÞ c¹nh tranh gay g¾t bëi c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi. ChÝnh s¸ch c¹nh
tranh vÒ gi¸ sÏ kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao khi mµ ®êi sèng cña ngêi d©n
t¨ng lªn, lóc ®ã hä s½n sµng tr¶ gi¸ cao ®Ó cã ®îc s¶n phÈm cã chÊt lîng cao. Do vËy
trong t¬ng lai c¸c doanh nghiÖp sÏ ¸p dông h×nh thøc c¹nh tranh b»ng c¸ch n©ng cao
chÊt lîng s¶n phÈm vµ dÞch vô lµ chñ yÕu. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam
muèn c¹nh tranh th¾ng ®Ó tån t¹i trªn thÞ trêng kh«ng cßn ¶nh hëng nµo kh¸c lµ ph¶i
n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ dÞch vô ®Ó t¨ng uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, viÖc nµy chØ cã ®îc thùc hiÖn nÕu nh doanh nghiÖp ¸p dông tèt c¸c hÖ thèng
qu¶n lý chÊt lîng vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh.ChÝnh v× ý nghÜa thiÕt
thùc vµ vai trß quan träng cña qu¶n lý chÊt lîng ®èi víi sù tån t¹i cña doanh nghiÖp
mµ em ®i vµo nghiªn cøu ®Ò tµi "Mét sè vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý chÊt lîng trong c¸c
doanh nghiÖp c«ng nghiÖp".
Bµi viÕt nµy ®îc chia lµm n¨m phÇn víi néi dung nh sau:
PhÇn I: Thùc chÊt vµ vai trß cña qu¶n lý chÊt lîng. Trong phÇn nµy em ®a ra
mét sè kh¸i niÖm cña c¸c nhµ qu¶n trÞ chÊt lîng næi tiÕng v× qu¶n lý chÊt lîng vµ vai
trß cña qu¶n lý chÊt lîng ®èi víi doanh nghiÖp.
PhÇn II: Yªu cÇu vµ ®Æc ®iÓm cña qu¶n lý chÊt lîng. PhÇn nµy nªu lªn mét sè
yªu cÇu vµ ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña hÖ thèng qu¶n trÞ chÊt lîng trong doanh nghiÖp.
PhÇn III: Néi dung cña qu¶n lý chÊt lîng. ë phÇn nµy tr×nh bµy nh÷ng ho¹t
®éng chñ yÕu cña qu¶n lý chÊt lîng trong c¸c giai ®o¹n: Ho¹ch ®Þnh chÊt lîng; Tæ
chøc thùc hiÖn kiÓm tra kiÓm so¸t chÊt lîng; ®iÒu chØnh vµ c¶i tiÕn.
PhÇn IV: Giíi thiÖu mét sè hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng hiÖn ®¹i. Trong phÇn
nµy em giíi thiÖu vÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng TQM vµ ISO 9000.
PhÇn V: Mét sè vÊn ®Ò thùc tiÔn vÒ qu¶n lý chÊt lîng trong c¸c doanh nghiÖp
c«ng nghiÖp.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o NguyÔn KÕ TuÊn ®· gióp ®ì rÊt tËn t×nh
trong viÖc hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.
Sinh viªn thùc hiÖn

H¸n Thanh Long

1

I: Thùc chÊt vµ vai trß cña qu¶n lý chÊt lîng:
1. Thùc chÊt qu¶n lý chÊt lîng.
ë giai ®o¹n ®Çu cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt cæ ®iÓn, hµng ho¸ ®îc
t¹o ra bëi nh÷ng c¸ nh©n riªng lÎ, thêng trong ph¹m vi mét gia ®×nh. ngêi thî thñ
c«ng biÕt yªu cÇu cña ngêi tiªu dïng ®Æt ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tiªu thô … ®Ó tho¶
m·n yªu cÇu ®ã vµ thu lîi nhuËn.
C«ng nghiÖp ph¸t triÓn, c¸c vÊn ®Ò kü...
Lêi nãi ®Çu
Xu híng quèc ho¸, toµn cÇu ho¸ nÒn kinh thÕ giíi xu híng héi nhËp
cña c¸c nÒn kinh quèc gia khu vùc ®· ®Æt c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tríc
nguy c¹nh tranh gay g¾t bëi c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi. ChÝnh s¸ch c¹nh
tranh g kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh cao khi ®êi sèng cña ngêi d©n
t¨ng lªn, lóc ®ã hä s½n sµng tr¶ gi¸ cao ®Ó cã ®îc s¶n phÈm cã chÊt lîng cao. Do vËy
trong t¬ng lai c¸c doanh nghiÖp ¸p dông h×nh thøc c¹nh tranh b»ng c¸ch n©ng cao
chÊt lîng s¶n phÈm dÞch chñ yÕu. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam
muèn c¹nh tranh th¾ng ®Ó tån t¹i trªn thÞ trêng kh«ng cßn ¶nh hëng nµo kh¸c lµ ph¶i
n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ dÞch vô ®Ó t¨ng uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-
êng, viÖc nµy chØ ®îc thùc hiÖn nÕu nh doanh nghiÖp ¸p dông tèt c¸c thèng
qu¶n lý chÊt lîng vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh.ChÝnh v× ý nghÜa thiÕt
thùc vµ vai trß quan träng cña qu¶n lý chÊt lîng ®èi víi sù tån t¹i cña doanh nghiÖp
em ®i vµo nghiªn cøu ®Ò tµi "Mét sè vÊn ®Ò qu¶n chÊt lîng trong c¸c
doanh nghiÖp c«ng nghiÖp".
Bµi viÕt nµy ®îc chia lµm n¨m phÇn víi néi dung nh sau:
PhÇn I: Thùc chÊt vai trß cña qu¶n chÊt lîng. Trong phÇny em ®a ra
mét sè kh¸i niÖm cña c¸c nhµ qu¶n trÞ chÊt lîng næi tiÕng v× qu¶n lý chÊt lîng vµ vai
trß cña qu¶n lý chÊt lîng ®èi víi doanh nghiÖp.
PhÇn II: Yªu cÇu vµ ®Æc ®iÓm cña qu¶n lý chÊt lîng. PhÇn nµy nªu lªn mét
yªu cÇu vµ ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña hÖ thèng qu¶n trÞ chÊt lîng trong doanh nghiÖp.
PhÇn III: Néi dung cña qu¶n chÊt lîng. ë phÇn nµy tr×nh bµy nh÷ng ho¹t
®éng chñ yÕu cña qu¶n chÊt lîng trong c giai ®o¹n: Ho¹ch ®Þnh chÊt lîng;
chøc thùc hiÖn kiÓm tra kiÓm so¸t chÊt lîng; ®iÒu chØnh vµ c¶i tiÕn.
PhÇn IV: Giíi thiÖu mét hÖ thèng qu¶n chÊt lîng hiÖn ®¹i. Trong phÇn
nµy em giíi thiÖu vÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng TQM vµ ISO 9000.
PhÇn V: Mét sè vÊn ®Ò thùc tiÔn qu¶n chÊt lîng trong c¸c doanh nghiÖp
c«ng nghiÖp.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o NguyÔn TuÊn ®· gióp ®ì rÊtn t×nh
trong viÖc hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.
Sinh viªn thùc hiÖn
H¸n Thanh Long
1
ĐATN ĐỀ ÁN: QL chất lượng trong các DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: QL chất lượng trong các DN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: QL chất lượng trong các DN 9 10 744