Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: QL chất lượng

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1042 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi nãi ®Çu
ChÊt lîng s¶n phÈm vèn lµ mét ®iÓm yÕu kÐm kÐo dµi nhiÒu n¨m ë níc ta
trong nÒn kinh tÕ KHHTT tríc ®©y vÊn ®Ò chÊt lîng ®îc ®Ò caovµ ®îc coi lµ
môc tiªu quan träng ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ nhng kÕt qu¶ mang l¹i cha ®îc lµ
bao nhiªu do c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp ®· phñ nhËn nã trong ho¹t
®éng cô thÓ cña thêi gian cò.
Trong mêi n¨m l¨m ®æi míi tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ x· héi
chÊt lîng ®· quay vÒ vÞ trÝ ®óng víi ý nghÜa. Ngêi tiªu dïng hä lµ nh÷ng ngêi
lùa chän nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô ®¹t chÊt lîng kh«ng nh÷ng thÕ
xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu ngêi tiªu dïng c¸c doanh nghiÖp ph¶i chó ý ®Õn nhu cÇu
ngêi tiªu dïng mµ b»ng sù nh×n nhËn vµ b»ng nh÷ng hµnh ®éng mµ doanh
nghiÖp ®· cè g¾ng ®em ®Õn sù tho¶ m·n tèt nhÊt cã thÓ ®em ®Õn cho ngêi tiªu
dïng. Sù tho¶ m·n ngêi tiªu dïng ®ång nghÜa víi doanh nghiÖp ®· thùc sù
nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò chÊt lîng cao nhµ qu¶n lý còng ®·
t×m tßi nh÷ng c¬ chÕ míi ®Ó t¹o ra nh÷ng bíc chuyÓn míi vÒ chÊt lîng trong
thêi kú míi vÒ chÊt lîng trong thêi kú míi.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cïng víi sù
më cöa v¬n ngµy cµng réng tíi thÕ giíi quanh ta lµm cho sù c¹nh tranh ngµy
cµng diÔn ra mét c¸ch quyÕt liÖt h¬n. C¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng chÞu søc
Ðp lÉn nhau híng ®Õn sù tån t¹i, ph¸t triÓn vµ v¬n ra bªn ngoµi mµ doanh
nghiÖp cßn chÞu søc Ðp cña bªn hµng ho¸ nhËp khÈu nh søc Ðp chÊt lîng, gi¸
c¶, dÞch vô… chÝnh v× vËy c¸c nhµ qu¶n lý coi träng vÊn ®Ò chÊt l îng nh lµ
g¾n víi sù tån t¹i sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp ®ã còng chÝnh lµ t¹o nªn sù
ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ trong mçi quèc gia.
Tõ sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn t«i ®· thÊy tÇm quan träng
cña vÊn ®Ò qu¶n lý chÊt lîng trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nh©n ViÖt Nam tõ
®ã trong t«i n¶y sinh ®Ò tµi "Qu¶n lý chÊt lîng - thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i
ph¸p nh»m ¸p dông mét c¸ch hîp lý vµ hiÖu qu¶ hÖ thèng qu¶n trÞ chÊt lîng trong c¸c DNCN ViÖt Nam".
T«i hy väng ®Ò tµi b¶n th©n t«i tuy cã nh÷ng thiÕu sãt bëi tÇm nh×n h÷u
h¹n nhng nã bao hµm nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi mµ ý tëng c¸ nh©n t«i cïng víi sù
gióp ®ì cña cè Hång Vinh t¹o ra s¶n phÈm mµ s¶n phÈm kh«ng Ýt th× nhiÒu nã

bao hµm nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n mµ t«i mét sinh viªn thuéc chuyªn ngµnh
qu¶n trÞ chÊt lîng ®· n¾m b¾t ®îc.
Néi dung chÝnh cña ®Ò tµi:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ chÊt lîng vµ QTCL.
Ch¬ng II: Quan ®iÓm nhËn thøc vµ thùc tr¹ng c«ng t¸c QTCL trong c¸c
DNCNVN.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ¸p dông mét c¸ch hîp lý vµ hiÖu qu¶
hÖ thèng...
Lêi nãi ®Çu
ChÊt lîng s¶n phÈm vèn lµ mét ®iÓm yÕu kÐm kÐo dµi nhiÒu n¨m ë níc ta
trong nÒn kinh KHHTT tríc ®©y vÊn ®Ò chÊt lîng ®îc ®Ò caovµ ®îc coi
môc tiªu quan träng ®Ó ph¸t triÓn kinh nhng kÕt qu¶ mang l¹i cha ®îc
bao nhiªu do chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp ®· phñ nhËn trong ho¹t
®éng cô thÓ cña thêi gian cò.
Trong mêi n¨m l¨m ®æi míi tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi kinh héi
chÊt lîng ®· quay vÒ vÞ trÝ ®óng víi ý nghÜa. Ngêi tiªu dïngnh÷ng ngêi
lùa chän nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch ®¹t chÊt lîng kh«ng nh÷ng thÕ
xuÊt ph¸t nhu cÇu ngêi tiªu dïng c¸c doanh nghiÖp ph¶i chó ý ®Õn nhu cÇu
ngêi tiªu dïng b»ng nh×n nhËn b»ng nh÷ng hµnh ®éng doanh
nghiÖp ®· cè g¾ng ®em ®Õn sù tho¶ m·n tèt nhÊt cã thÓ ®em ®Õn cho ngêi tiªu
dïng. tho¶ m·n ngêi tiªu dïng ®ång nghÜa víi doanh nghiÖp ®· thùc
nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò chÊt lîng cao nhµ qu¶n còng ®·
t×m tßi nh÷ng chÕ míi ®Ó t¹o ra nh÷ng bíc chuyÓn míi chÊt lîng trong
thêi kú míi vÒ chÊt lîng trong thêi kú míi.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi nÒn kinh nhiÒu thµnh phÇn cïng víi
cöa v¬n ngµy cµng réng tíi thÕ giíi quanh ta lµm cho c¹nh tranh ngµy
cµng diÔn ra mét c¸ch quyÕt liÖt h¬n. C¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng chÞu søc
Ðp lÉn nhau híng ®Õn tån t¹i, ph¸t triÓn v¬n ra bªn ngoµi doanh
nghiÖp cßn chÞu søc Ðp cña bªn hµng ho¸ nhËp khÈu nh søc Ðp chÊt lîng, gi¸
c¶, dÞch chÝnh vËy c¸c nhµ qu¶n coi träng vÊn ®Ò chÊt l îng nh
g¾n víi sù tån t¹i sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp ®ã còng chÝnh lµ t¹o nªn
ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ trong mçi quèc gia.
Tõ sù kÕt p hµi hoµ gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn t«i ®· thÊy tÇm quan träng
cña vÊn ®Ò qu¶n chÊt lîng trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nh©n ViÖt Nam
®ã trong t«i n¶y sinh ®Ò tµi "Qu¶n chÊt lîng - thùc tr¹ng mét gi¶i
ph¸p nh»m ¸p dông mét c¸ch hîp hiÖu qu¶ thèng qu¶n trÞ chÊt l-
îng trong c¸c DNCN ViÖt Nam".
T«i hy väng ®Ò tµi b¶n th©n t«i tuy cã nh÷ng thiÕu sãt bëi tÇm nh×n h÷u
h¹n nhng bao hµm nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi ý tëng nh©n t«i cïng víi
gióp ®ì cña cè Hång Vinh t¹o ra s¶n phÈm mµ s¶n phÈm kh«ng Ýt th× nhiÒu
ĐATN ĐỀ ÁN: QL chất lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: QL chất lượng - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: QL chất lượng 9 10 599