Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: QL chiến lược trong DN vừa và nhỏ tại VN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1147 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Sau cuéc ®¹i khñng ho¶ng gi÷a thËp niªn 80, n¨m 1986 lµ mét mèc lÞch sö ®Çy ý nghÜa ®èi
víi ViÖt Nam, ®¸nh dÊu sù chuyÓn m×nh tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng
víi sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Sù thay ®æi nµy t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn
tÊt c¶ doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ®· qu¸ quen víi nh÷ng chØ tiªu s¶n xuÊt.
Nã gièng nh mét sù thay ®æi kh¾c nghiÖt cña m«i trêng sèng. V× vËy kh«ng tr¸nh khái mét lo¹t c¸c
doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç vµ ph¸ s¶n. Kinh tÕ thÞ trêng lµ sù "chän läc tù nhiªn". Doanh nghiÖp
thÝch øng ®îc víi nh÷ng biÕn ®éng ®ã th× sÏ tån t¹i vµ ph¸t triÓn.
Mét ®iÒu mµ c¸c chñ doanh nghiÖp lu«n ghi nhí lµ doanh nghiÖp cña hä tån t¹i ®îc dùa trªn
nhu cÇu cña thÞ trêng. ThÞ trêng th× v« cïng biÕn ®éng, do ®ã cÇn ph¶i cã mét c«ng cô øng phã víi
sù biÕn ®éng nµy. C«ng cô nµy ph¶i dù ®o¸n ®îc nh÷ng thay ®æi cña thÞ trêng c¶ theo chiÒu híng
tÝch cùc, c¶ theo chiÒu híng tiªu cùc. §ã chÝnh lµ chiÕn lîc kinh doanh - mét c«ng cô h÷u hiÖu cung
cÊp cho nhµ qu¶n lý nh÷ng th«ng tin tæng hîp vÒ m«i trêng kinh doanh còng nh néi lùc cña doanh
nghiÖp. §©y lµ c¨n cø cho nhµ qu¶n lý t×m ra nh÷ng c¬ héi, nh÷ng ®e do¹ ®èi víi sù ph¸t triÓn cña
doanh nghiÖp. §ång thêi chØ râ nh÷ng mÆt m¹nh mÆt yÕu cña chÝnh doanh nghiÖp m×nh nh»m t×m ra
mét ®êng ®i ®óng ®¾n vµ khoa häc.
Mét c«ng cô quan träng nh vËy nhng tiÕc thay hiÖn nay cha ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m
mét c¸ch thÝch ®¸ng, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Cã nhiÒu lý do dÉn ®Õn t×nh tr¹ng trªn
:
Ho¹t ®éng qu¶n lý hiÖn nay chñ yÕu dùa trªn kinh nghiÖm.
NhËn thøc cha ®Çy ®ñ vÒ chiÕn lîc kinh doanh.
Chi phi cho qu¶n lý chiÕn lîc.
Ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ®· khã nhng tæ chøc thùc hiÖn cßn khã h¬n.
Do c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã vai trß quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn ®Êt níc, nªn hiÖu
qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nµy cã ¶nh hëng lín ®Õn toµn bé nÒn kinh tÕ. V× vËy viÖc t×m
kiÕm c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nµy lµ cÇn thiÕt. Tõ lÝ do trªn
em ®· m¹nh d¹n thùc hiÖn ®Ò tµi "Qu¶n lý chiÕn lîc trong c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt
Nam hiÖn nay " víi hy väng lµm râ h¬n ho¹t ®éng hiÖn nay cña c¸c doanh nghiÖp nµy vµ kh¶ n¨ng
øng dông c¸c c«ng nghÖ míi trong qu¶n lý ®Æc biÖt lµ qu¶n lý chiÕn lîc kinh doanh.
Néi dung cña ®Ò ¸n nµy bao gåm :
PhÇn I : LÝ luËn chung vÒ chiÕn lîc kinh doanh vµ qu¶n lý chiÕn

lîc kinh doanh.

PhÇn II : Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chiÕn lîc ë c¸c doanh nghiÖp võa vµ ...
Lêi nãi ®Çu
Sau cuéc ®¹i khñng ho¶ng gi÷a thËp niªn 80, n¨m 1986 mét mèc lÞch ®Çy ý nghÜa ®èi
víi ViÖt Nam, ®¸nh dÊu chuyÓn m×nh chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang chÕ thÞ trêng
víi sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Sù thay ®æi nµy t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn
tÊt doanh nghiÖp ®Æc biÖt c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ®· qquen víi nh÷ng chØ tiªu s¶n xuÊt.
gièng nh mét thay ®æi kh¾c nghiÖt cña m«i trêng sèng. V× vËy kh«ng tr¸nh khái mét lo¹t c¸c
doanh nghiÖp lµm ¨n thua lçph¸ s¶n. Kinh tÕ thÞ trêng lµ sù "chän läcnhiªn". Doanh nghiÖp
thÝch øng ®îc víi nh÷ng biÕn ®éng ®ã th× sÏ tån t¹i vµ ph¸t triÓn.
Mét ®iÒu c¸c chñ doanh nghiÖp lu«n ghi nhí doanh nghiÖp cña tån t¹i ®îc dùa trªn
nhu cÇu cña thÞ trêng. ThÞ trêng tng biÕn ®éng, do ®ã cÇn ph¶i métng øng phã víi
biÕn ®éng nµy. C«ng cô nµy ph¶i ®o¸n ®îc nh÷ng thay ®æi cña thÞ trêng theo chiÒu híng
tÝch cùc, c¶ theo chiÒu híng tiªu cùc. §ã chÝnh lµ chiÕn lîc kinh doanh - mét c«ng cô h÷u hiÖu cung
cÊp cho nhµ qu¶n nh÷ng th«ng tin tæng hîp m«i trêng kinh doanh còng nh i lùc cña doanh
nghiÖp. §©y c¨n cho nhµ qu¶n t×m ra nh÷ng héi, nh÷ng ®e do¹ ®èi víi sù ph¸t triÓn cña
doanh nghiÖp. §ång thêi chØ râ nh÷ng mÆt m¹nh mÆt yÕu cña chÝnh doanh nghiÖp m×nh nh»m t×m ra
mét ®êng ®i ®óng ®¾n vµ khoa häc.
Mét ng quan träng nh vËy nhng tiÕc thay hiÖn nay cha ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m
mét c¸ch thÝch ®¸ng, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Cã nhiÒu lý do dÉn ®Õn t×nh tr¹ng trªn
:
Ho¹t ®éng qu¶n lý hiÖn nay chñ yÕu dùa trªn kinh nghiÖm.
NhËn thøc cha ®Çy ®ñ vÒ chiÕn lîc kinh doanh.
Chi phi cho qu¶n lý chiÕn lîc.
Ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ®· khã nhng tæ chøc thùc hiÖn cßn khã h¬n.
Do c¸c doanh nghiÖp võa nhá vai trß quan träng ®èi víi ph¸t triÓn ®Êt níc, nªn hiÖu
qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nµy ¶nh hëng lín ®Õn toµn nÒn kinh tÕ. vËy viÖc t×m
kiÕm c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nµycÇn thiÕt. Tõ lÝ do trªn
em ®· m¹nh d¹n thùc hiÖn ®Ò tµi "Qu¶n chiÕn lîc trong c¸c doanh nghiÖp võa nhá ë ViÖt
Nam hiÖn nay " víi hy väng lµm h¬n ho¹t ®éng hiÖn nay cña c¸c doanh nghiÖp nµy vµ kh¶ n¨ng
øng dông c¸c c«ng nghÖ míi trong qu¶n lý ®Æc biÖt lµ qu¶n lý chiÕn lîc kinh doanh.
Néi dung cña ®Ò ¸n nµy bao gåm :
PhÇn I : LÝ luËn chung vÒ chiÕn lîc kinh doanh vµ qu¶n lý chiÕn lîc kinh doanh.
PhÇn II : Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chiÕn lîc ë c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt
Nam hiÖn nay.
PhÇn III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc qu¶n chiÕn lîc kinh doanh .
SV - Mai V¨n C«ng- QLKT - 40B
Tr ang
1
ĐATN ĐỀ ÁN: QL chiến lược trong DN vừa và nhỏ tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: QL chiến lược trong DN vừa và nhỏ tại VN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: QL chiến lược trong DN vừa và nhỏ tại VN 9 10 837