Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: QL nhà nước về đất đô thị

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1300 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu.......................................................................................................1
I. Lý do chän ®Ò tµi..............................................................................................1
II. Môc ®Ých..........................................................................................................2
III. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.............................................................2
1. Néi dung nghiªn cøu........................................................................................2
2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu....................................................................................3
Ch¬ng I. C¬ së lý luËn vÒ qu¶n lý ®« thÞ trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng..........4
1.1. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña ®Êt ®« thÞ trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng..................4
1.1.1. Kh¸i niÖm................................................................................................4
1.1.2. Vai trß cña ®Êt ®« thÞ..............................................................................4
1.2. C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông, ®Êt ®« thÞ ®îc ph©n chia thµnh c¸c lo¹i ®Êt
chñ yÕu sau ®©y....................................................................................................5
1.3. §Æc ®iÓm ®« thÞ níc ta vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra trong c«ng t¸c qu¶n lý sö
dông ®Êt ®« thÞ......................................................................................................5
1.4. Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Êt ®« thÞ.......................................................7
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Êt ®« thÞ..................................23
2.1. C¸c quy ®Þnh ph¸p lý vÒ ®Êt ®« thÞ.............................................................23
2.2. Thùc tr¹ng qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Êt ®« thÞ...................................................27
2.2.1. C¸c thµnh tùu ®¹t ®îc...........................................................................29
Ch¬ng III. Quan ®iÓm vµ gi¶i ph¸p.............................................................31
3.1. Quan ®iÓm...................................................................................................31
3.2. C¸c gi¶i ph¸p...............................................................................................32
KÕt luËn..........................................................................................................35
Tµi liÖu tham kh¶o.................................................................................
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu.......................................................................................................1
I. Lý do chän ®Ò tµi..............................................................................................1
II. Môc ®Ých..........................................................................................................2
III. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.............................................................2
1. Néi dung nghiªn cøu........................................................................................2
2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu....................................................................................3
Ch¬ng I. C¬ së lý luËn vÒ qu¶n lý ®« thÞ trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng..........4
1.1. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña ®Êt ®« thÞ trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng..................4
1.1.1. Kh¸i niÖm................................................................................................4
1.1.2. Vai trß cña ®Êt ®« thÞ..............................................................................4
1.2. C¨n vµo môc ®Ých dông, ®Êt ®« thÞ ®îc ph©n chia thµnh c¸c lo¹i ®Êt
chñ yÕu sau ®©y....................................................................................................5
1.3. §Æc ®iÓm ®« thÞ níc ta nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra trong c«ng t¸c qu¶n sö
dông ®Êt ®« thÞ......................................................................................................5
1.4. Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Êt ®« thÞ.......................................................7
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Êt ®« thÞ..................................23
2.1. C¸c quy ®Þnh ph¸p lý vÒ ®Êt ®« thÞ.............................................................23
2.2. Thùc tr¹ng qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Êt ®« thÞ...................................................27
2.2.1. C¸c thµnh tùu ®¹t ®îc...........................................................................29
Ch¬ng III. Quan ®iÓm vµ gi¶i ph¸p.............................................................31
3.1. Quan ®iÓm...................................................................................................31
3.2. C¸c gi¶i ph¸p...............................................................................................32
KÕt luËn..........................................................................................................35
Tµi liÖu tham kh¶o.........................................................................................36
ĐATN ĐỀ ÁN: QL nhà nước về đất đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: QL nhà nước về đất đô thị - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: QL nhà nước về đất đô thị 9 10 578