Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: QL NN đối với TT BĐS

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1392 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc

Môc lôc
A. Lêi nãi ®Çu ..........................................................................................
B. Néi dung.................................................................................................
PhÇn I c¬ së lý luËn cña ®Ò tµi.................................................
I ThÞ trêng bÊt ®éng s¶n (B§S)..........................................................................
1: Kh¸i niÖm.........................................................................................................
2: Vai trß cña thÞ trêng B§S................................................................................
3: §Æc diÓm chñ yÕu cña thÞ trêng B§S..............................................................
4: C¸c yÕu tè cña thÞ trêng B§S néi dungvµ vai trß qu¶n lý nhµ níc ®èi víi
thÞ trêng B§S........................................................................................................
1: Vai trß qu¶n lý nhµ níc ®èi víi thÞ trêng B§S...............................................
a. Sù cÇn thiÕt vµ vai trß qu¶nlý nhµ níc ®èi víi nÒn kinh tÕ ............................
b. Vai trß qu¶n lý nhµ níc ®èi víi thÞ trêng B§S ..............................................
2. Néi dung qu¶n lý nha níc ®èi víi thÞ trêng B§S...........................................
3. C¸c c«ng cô qu¶n lý nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng tíi c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc
®èi víi thÞ trêng B§S...........................................................................................
PhÇn II: thùc tr¹ng qu¶n lý nhµ níc ®èi víi thÞ trêng B§S.........................................................................................................
I.T×nh h×nh ho¹t ®éng cña thÞ trêng B§S ë níc ta..............................................
II.T×nh h×nh qu¶n lý cña nhµ nøoc ®èi víi thÞ trêng B§S.................................
III.®¸nh gi¸: .......................................................................................................
1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc.....................................................................................
2. H¹n chÕ ...........................................................................................................
3. Nguyªn nh©n ...................................................................................................
4. HËu qu¶ ...........................................................................................................
PhÇn III: quan ®iÓm, ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu

Hµ Néi: 12...
§Ò ¸n m«n häc
Môc lôc
A. Lêi nãi ®Çu ..........................................................................................
B. Néi dung.................................................................................................
PhÇn I c¬ së lý luËn cña ®Ò tµi.................................................
I ThÞ trêng bÊt ®éng s¶n (B§S)..........................................................................
1: Kh¸i niÖm.........................................................................................................
2: Vai trß cña thÞ trêng B§S................................................................................
3: §Æc diÓm chñ yÕu cña thÞ trêng B§S..............................................................
4: C¸c yÕu cña thÞ trêng B§S néi dungvµ vai trß qu¶n nhµ níc ®èi víi
thÞ trêng B§S........................................................................................................
1: Vai trß qu¶n lý nhµ níc ®èi víi thÞ trêng B§S...............................................
a. Sù cÇn thiÕt vµ vai trß qu¶nlý nhµ níc ®èi víi nÒn kinh tÕ ............................
b. Vai trß qu¶n lý nhµ níc ®èi víi thÞ trêng B§S ..............................................
2. Néi dung qu¶n lý nha níc ®èi víi thÞ trêng B§S...........................................
3. C¸c c«ng cô qu¶n lý nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng tíi c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc
®èi víi thÞ trêng B§S...........................................................................................
PhÇn II: thùc tr¹ng qu¶n nhµ níc ®èi víi thÞ tr-
êng B§S.........................................................................................................
I.T×nh h×nh ho¹t ®éng cña thÞ trêng B§S ë níc ta..............................................
II.T×nh h×nh qu¶n lý cña nhµ nøoc ®èi víi thÞ trêng B§S.................................
III.®¸nh gi¸: .......................................................................................................
1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc.....................................................................................
2. H¹n chÕ ...........................................................................................................
3. Nguyªn nh©n ...................................................................................................
4. HËu qu¶ ...........................................................................................................
PhÇn III: quan ®iÓm, ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu
Hµ Néi: 12- 2003
1
ĐATN ĐỀ ÁN: QL NN đối với TT BĐS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: QL NN đối với TT BĐS - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: QL NN đối với TT BĐS 9 10 735