Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: QL NN về FDI

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. Lêi nãi ®Çu
ViÖt Nam x¸c lËp quan hÖ quèc tÕ trong ®Çu t lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, lµ
®ßi hái bøc xóc cña ®Êt níc. Sau bao nhiªu n¨m ®Êu tranh chèng Ph¸p råi chèng
MÜ , cho ®Õn khi gi¶i phãng hoµn toµn MiÒn Nam, thèng nhÊt ®Êt níc vÒ c¬ b¶n
nÒn kinh tÕ ViÖt Nam vÉn lµ mét nÒn kinh tÕ nghÌo nµn, l¹c hËu, s¶n xuÊt nhá,
manh món, ®êi sèng nh©n d©n v« cïng khã kh¨n , thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi
vµo lo¹i thÊp nhÊt thÕ giíi. ViÖt Nam ®ang rÊt cÇn nhiÒu thø cho viÖc kh«i phôc
vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, c¶i thiÖn ®êi sèng cña ngêi lao ®éng. §Ó tho¸t khái t×nh
tr¹ng khã kh¨n, tËn dông thÕ m¹nh cña hîp t¸c quèc tÕ ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh
tÕ - x· héi cña ®Êt níc lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Nhµ níc ViÖt Nam còng ®· nhËn thøc
®îc sù cÇn thiÕt ph¶i më cöa nÒn kinh tÕ vµ tõ sau ®¹i héi §¶ng Céng S¶n ViÖt
Nam lÇn thø VI (1986) chÝnh s¸ch më cöa cña ViÖt Nam ®îc thùc hiÖn. N¨m
1987, luËt ®Çu t níc ngoµi cña ViÖt Nam ra ®êi .
Trong thêi gian gÇn ®©y, ho¹t ®éng FDI vµo ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng
thµnh c«ng ®¸ng kÓ . Trong ®Ò ¸n nµy, em kh«ng ®i s©u vµo nghiªn cøu nh÷ng
thµnh c«ng ®¹t ®îc hay nh÷ng tån t¹i cña ho¹t ®éng FDI t¹i ViÖt Nam trong
nh÷ng n¨m qua nãi chung mµ chØ nghiªn cøu mét khÝa c¹nh cña ho¹t ®éng FDI .
§ã lµ vÊn ®Ò Qu¶n lÝ nhµ níc ®èi víi FDI. §©y lµ mét yÕu tè rÊt quan träng
quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ cña FDI. Trong thêi gian qua, viÖc thùc hiÖn vai trß
qu¶n lÝ nhµ níc víi FDI ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh, tuy nhiªn vÉn cßn
mét sè tån t¹i .
§Ò ¸n nµy cã thÓ cã nh÷ng thiÕu xãt, em rÊt mong c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c
b¹n sinh viªn cho ý kiÕn ®Ó em cã thÓ söa ch÷a, bæ sung nh»m hoµn thiÖn ®Ò tµi.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o §inh §µo ¸nh Thuû ®· híng dÉn em
hoµn thµnh ®Ò tµi !
Sinh viªn : NguyÔn Thuú Th¬ng
Líp:
§Çu t 43A

1

Ch¬ng I
Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn chung vÒ qu¶n lý nhµ níc ®èi víi
ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi

I. Ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ( FDI)
1. Kh¸i niÖm vµ tÝnh tÊt kh¸ch quan cña FDI
1.1.
Kh¸i niÖm
§Çu t trùc tiÕp níc ngoµi lµ h×nh thøc ®Çu t trong ®ã ngêi bá vèn ®Çu t vµ ngêi sö dông vèn lµ mét chñ thÓ. Cã nghÜa lµ c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¸ nh©n ngêi
níc ngoµi ( c¸c chñ ®Çu t ) trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh qu¶n lÝ, sö dông vèn
®Çu t vµ vËn hµnh c¸c kÕt qu¶ ®Çu t nh»m thu håi ®ñ vèn bá ra.
1.2
TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi
Trong lÞch sö thÕ giíi, ®Çu t níc ngoµi ®· tõng xuÊt hiÖn ngay tõ thêi tiÒn t
b¶n. C¸c c«ng ty cña Anh, Hµ Lan, T©y Ban Nha, Bå §µo Nha lµ nh÷ng c«ng ty
®i ®Çu trong lÜnh vùc nµy díi h×nh t...
A. Lêi nãi ®Çu
ViÖt Nam x¸c lËp quan quèc trong ®Çu t mét tÊt yÕu kh¸ch quan,
®ßi hái bøc xóc cña ®Êt níc. Sau bao nhiªu n¨m ®Êu tranh chèng Ph¸p råi chèng
, cho ®Õn khi gi¶i phãng hoµn toµn MiÒn Nam, thèng nhÊt ®Êt níc c¬ b¶n
nÒn kinh ViÖt Nam vÉn mét nÒn kinh nghÌo nµn, l¹c hËu, s¶n xuÊt nhá,
manh món, ®êi sèng nh©n d©n cïng kkh¨n , thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi
vµo lo¹i thÊp nhÊt thÕ giíi. ViÖt Nam ®ang rÊt cÇn nhiÒu thø cho viÖc kh«i phôc
ph¸t triÓn kinh tÕ, c¶i thiÖn ®êi sèng cña ngêi lao ®éng. §Ó tho¸t khái t×nh
tr¹ng khã kh¨n, tËn dông thÕ m¹nh cña hîp t¸c quèc tÕ ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh
tÕ - x· héi cña ®Êt níc lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Nhµ níc ViÖt Nam còng ®· nhËn thøc
®îc cÇn thiÕt ph¶i cöa nÒn kinh sau ®¹i héi §¶ng Céng S¶n ViÖt
Nam lÇn thø VI (1986) chÝnh s¸ch cöa cña ViÖt Nam ®îc thùc hiÖn. N¨m
1987, luËt ®Çu t níc ngoµi cña ViÖt Nam ra ®êi .
Trong thêi gian gÇn ®©y, ho¹t ®éng FDI vµo ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng
thµnh c«ng ®¸ng . Trong ®Ò ¸n nµy, em kh«ng ®i s©u vµo nghiªn cøu nh÷ng
thµnh c«ng ®¹t ®îc hay nh÷ng tån t¹i cña ho¹t ®éng FDI t¹i ViÖt Nam trong
nh÷ng n¨m qua nãi chungchØ nghiªn cøu mét khÝa c¹nh cña ho¹t ®éng FDI .
§ã vÊn ®Ò Qu¶n nhµ níc ®èi víi FDI. §©y mét yÕu rÊt quan träng
quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ cña FDI. Trong thêi gian qua, viÖc thùc hiÖn vai trß
qu¶n nhµ níc víi FDI ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh, tuy nhiªn vÉn cßn
mét sè tån t¹i .
§Ò ¸n nµy thÓ nh÷ng thiÕu xãt, em rÊt mong c¸c thÇy gi¸o c¸c
b¹n sinh viªn cho ý kiÕn ®Ó em cã thÓ söa ch÷a, bæ sung nh»m hoµn thiÖn ®Ò tµi.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n gi¸o §inh §µo ¸nh Thuû ®· híng dÉn em
hoµn thµnh ®Ò tµi !
Sinh viªn : NguyÔn Thuú Th¬ng
Líp: §Çu t 43A
1
ĐATN ĐỀ ÁN: QL NN về FDI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: QL NN về FDI - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: QL NN về FDI 9 10 490