Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: QL thông tin tại cty cơ khí ôtô 1/5

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Më §Çu

Vµo nh÷ng thËp niªn cuèi cña thÕ kØ 20, C«ng nghÖ th«ng tin ph¸t triÓn m¹nh
mÏ. Nã t¸c ®éng vµo mäi mÆt cña ®êi sèng nh khoa häc kü thuËt, kinh tÕ vµ c¶ x·
héi. Nhê cã sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin mµ c¸c ho¹t ®éng vÒ s¶n xuÊt
trë nªn phong phó, thuËn tiÖn vµ dÔ dµng h¬n.

ë níc ta, kho¶ng mêi n¨m trë l¹i ®©y th× c«ng nghÖ th«ng tin kh«ng cßn xa l¹,
vµ ngµy cµng ®îc óng dông réng r·i trong nhiÒu lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi, ®Æc
biÖt lµ lÜnh vùc qu¶n lÝ.
Qu¶n lÝ lµ mét ho¹t ®éng v« cïng quan träng, bÊt k× cÊp nµo ®¬n vÞ còng dÒu
ph¶i cã qu¶n lÝ. §èi tîng cña qu¶n lÝ còng v« cïng réng lín. Nã bao gåm rÊt nhiÒu
khÝa c¹nh nh qu¶n lÝ con ngêi, qu¶n lÝ s¶n xuÊt, qu¶n lÝ kinh tª, qu¶n lÝ x· héi ...
Còng nh c¸c doanh nhgiÖp kh¸c, doanh nghÖp s¶n xuÊt còng cã nhiÒu lÜnh vùc
qu¶n lÝ : qu¶n lÝ nh©n sù, qu¶n lÝ tiÒn l¬ng, qu¶n lÝ kho, qu¶n lÝ tµi chÝnh …
Trong mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, bªn c¹nh vÊn ®Ò qu¶n lÝ x¬ng sèng cña
doanh nghiÖp ®ã lµ qu¶n lÝ tµi chinh, th× vÊn ®Ò qu¶n lÝ kho lµ mét vÊn ®Ò v« cïng
quan träng, thiÕt thùc. Qu¶n lÝ tèt hÖ thèng kho sÏ gióp cho nhµ qu¶n lÝ lËp ®îc c¸c
kÕ ho¹ch kinh doanh, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Do ®ã, ®Ó
viÖc qu¶n lÝ kho trë nªn ®¬n gi¶n h¬n th× vÊn ®Ò cÇn thiÕt lµ øng dông tin häc ho¸
vµo qu¶n lÝ kho. ChÝnh v× lÝ do ®ã cho nªn em xin chän ®Ò tµi: "X©y dùng hÖ
thèng th«ng tin qu¶n lÝ kho vËt t t¹i c«ng ty « t« 1-5 ".
Trong ®Ò tµi nµy, em xin x©y dùng hÖ thèng qu¶n lÝ kho cho phÐp theo dâi viÖc
nhËp, xuÊt, theo dâi hµng tån kho vµ lªn b¸o c¸o ®Þnh k× cho c¸c bé phËn cã liªn
quan trong doanh nghiÖp.
Sau ®©y em xin ®a ra bè côc cña ®Ò tµi.
Tªn ®Ò tµi: " X©y dùng hÖ thèng th«ng tin qu¶n lÝ kho vËt t t¹i c«ng ty « t« 1-5.
"

1

§Ò ¸n gåm ba phÇn :
PhÇn 1 : Më ®Çu
PhÇn 2 : PhÇn ph©n tÝch thiÕt kÕ. Bao gåm 3 ch¬ng :
Ch¬ng 1 : Kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng qu¶n lÝ kho v©t t t¹i c«ng ty « t«1-5
Ch¬ng 2 : C¸c vÊn ®Ò vÒ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu ®Ò tµi
Ch¬ng 3 : Ph©n tÝch, thiÕt kÕ hÖ thèng qu¶n lÝ kho
PhÇn 3 : KÕt luËn

Ch¬ng I : M« T¶ HÖ Thèng Qu¶n LÝ Kho VËt T
Ty ¤ T« 1 - 5

T¹i C«ng

I.Giíi thiÖu vÒ c«ng ty « t« 1 - 5

C«ng ty « t« 1-5 hiÖn cã tªn giao dÞch lµ C«ng Ty C¬ KhÝ ¤ T« 1-5, ®Þa chØ
t¹i : Km 15 quèc lé 3 thuéc khèi 7A thÞ trÊn §«ng Anh, huyÖn §«ng Anh, thµnh
phè Hµ Néi .
C«ng ty cã c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt nh : ThiÕt kÕ, chÕ t¹o l¾p r¸p « t« kh¸ch, «
t« buýt, « t« t¶i vµ c¸c thÕt bÞ c«ng tr×nh. HiÖn c«ng ty cã tæng sè 1958 c¸n bé
2

c«ng nh©n viªn, trong ®ã c«ng nh©n viªn n÷ cã 405 ngêi, kü ...
Më §Çu
Vµo nh÷ng thËp niªn cuèi cña thÕ kØ 20, C«ng nghÖ th«ng tin ph¸t triÓn m¹nh
mÏ. t¸c ®éngo mäi mÆt cña ®êi sèng nh khoa häc thuËt, kinh
héi. N ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt
trë nªn phong phó, thuËn tiÖn vµ dÔ dµng h¬n.
ë níc ta, kho¶ng mêi n¨m trë l¹i ®©y th× c«ng nghÖ th«ng tin kh«ng cßn xa l¹,
ngµy cµng ®îc óng dông réng r·i trong nhiÒu lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi, ®Æc
biÖt lµ lÜnh vùc qu¶n lÝ.
Qu¶n lÝ lµ mét ho¹t ®éng v« cïng quan träng, bÊt k× cÊp nµo ®¬n vÞ còng dÒu
ph¶i cã qu¶n lÝ. §èi tîng cña qu¶n lÝ còng v« cïng réng lín. Nã bao gåm rÊt nhiÒu
khÝa c¹nh nh qu¶n lÝ con ngêi, qu¶n lÝ s¶n xuÊt, qu¶n lÝ kinh tª, qu¶n lÝ x· héi ...
ng nh c¸c doanh nhgiÖp kh¸c, doanh nghÖp s¶n xuÊt còng cã nhiÒu lÜnh vùc
qu¶n lÝ : qu¶n lÝ nh©n sù, qu¶n lÝ tiÒn l¬ng, qu¶n lÝ kho, qu¶n lÝ tµi chÝnh
Trong mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, bªn c¹nh vÊn ®Ò qu¶n x¬ng sèng cña
doanh nghiÖp ®ã qu¶n tµi chinh, th× vÊn ®Ò qu¶n kho mét vÊn ®Ò cïng
quan träng, thiÕt thùc. Qu¶n lÝ tèt hÖ thèng kho sÏ gióp cho nhµ qu¶n lÝ lËp ®îc c¸c
ho¹ch kinh doanh, ho¹ch s¶n xuÊt ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Do ®ã, ®Ó
viÖc qu¶n kho trë nªn ®¬n gi¶n h¬n tvÊn ®Ò cÇn thiÕt øng dông tin häc ho¸
vµo qu¶n kho. ChÝnh do ®ã cho n em xin chän ®Ò tµi: "X©y dùng
thèng th«ng tin qu¶n lÝ kho vËt t t¹i c«ng ty « t« 1-5 ".
Trong ®Ò tµi nµy, em xin x©y dùng hÖ thèng qu¶n lÝ kho cho phÐp theo dâi viÖc
nhËp, xuÊt, theo dâi ng tån kho lªn b¸o c¸o ®Þnh cho c¸c phËn liªn
quan trong doanh nghiÖp.
Sau ®©y em xin ®a ra bè côc cña ®Ò tµi.
Tªn ®Ò tµi: " X©y dùng hÖ thèng th«ng tin qu¶n lÝ kho vËt t t¹i c«ng ty « t« 1-5.
"
1
ĐATN ĐỀ ÁN: QL thông tin tại cty cơ khí ôtô 1/5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: QL thông tin tại cty cơ khí ôtô 1/5 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: QL thông tin tại cty cơ khí ôtô 1/5 9 10 655