Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: QL thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp tại VN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1358 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Qu¶n lý thuÕ theo c¬ chÕ tù khai, tù nép

Môc lôc
Lêi më ®Çu........................................................................................................... 4
PhÇn I

ThuÕ vµ qu¶n lý thuÕ theo c¬ chÕ
tù khai, tù nép.................................................... 5

I. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña thuÕ........................................................................5
1. Kh¸i niÖm vÒ thuÕ..............................................................................................5
2. Ph©n lo¹i thuÕ.....................................................................................................6
2.1 Ph©n lo¹i theo ®èi tîng chÞu thuÕ.................................................................6
2.1.1 ThuÕ thu nhËp ........................................................................................6
2.1.2 ThuÕ tiªu dïng.........................................................................................6
2.1.3 ThuÕ tµi s¶n.............................................................................................7
2.2 Ph©n lo¹i theo ph¬ng thøc ®¸nh thuÕ............................................................7
2.2.1 ThuÕ trùc thu............................................................................................7
2.2.2 ThuÕ gi¸n thu.........................................................................................7
2.3 Ph©n lo¹i theo mèi quan hÖ ®èi víi kh¶ n¨ng nép thuÕ...............................7
2.3.1 ThuÕ thùc................................................................................................7
2.3.2 ThuÕ c¸ nh©n..........................................................................................7
2.4 Ph©n lo¹i theo ph¹m vi thÈm quyÒn vÒ thuÕ...............................................7
2.4.1 ThuÕ trung ¬ng......................................................................................8
2.4.2 ThuÕ ®Þa ph¬ng.....................................................................................8
3. §Æc ®iÓm cña thuÕ.............................................................................................8
3.1 TÝnh b¾t buéc..............................................................................................8
3.2 TÝnh kh«ng hßan tr¶ trùc tiÕp.....................................................................8
3.3 TÝnh ph¸p lý cao.........................................................................................8
4. Chøc n¨ng cña thuÕ...............................
Qu¶n lý thuÕ theo c¬ chÕ tù khai, tù nép
Môc lôc
Lêi më ®Çu........................................................................................................... 4
PhÇn I ThuÕ vµ qu¶n lý thuÕ theo c¬ chÕ
tù khai, tù nép.................................................... 5
I. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña thuÕ........................................................................5
1. Kh¸i niÖm vÒ thuÕ..............................................................................................5
2. Ph©n lo¹i thuÕ.....................................................................................................6
2.1 Ph©n lo¹i theo ®èi tîng chÞu thuÕ.................................................................6
2.1.1 ThuÕ thu nhËp ........................................................................................6
2.1.2 ThuÕ tiªu dïng.........................................................................................6
2.1.3 ThuÕ tµi s¶n.............................................................................................7
2.2 Ph©n lo¹i theo ph¬ng thøc ®¸nh thuÕ............................................................7
2.2.1 ThuÕ trùc thu............................................................................................7
2.2.2 ThuÕ gi¸n thu.........................................................................................7
2.3 Ph©n lo¹i theo mèi quan hÖ ®èi víi kh¶ n¨ng nép thuÕ...............................7
2.3.1 ThuÕ thùc................................................................................................7
2.3.2 ThuÕ c¸ nh©n..........................................................................................7
2.4 Ph©n lo¹i theo ph¹m vi thÈm quyÒn vÒ thuÕ...............................................7
2.4.1 ThuÕ trung ¬ng......................................................................................8
2.4.2 ThuÕ ®Þa ph¬ng.....................................................................................8
3. §Æc ®iÓm cña thuÕ.............................................................................................8
3.1 TÝnh b¾t buéc..............................................................................................8
3.2 TÝnh kh«ng hßan tr¶ trùc tiÕp.....................................................................8
3.3 TÝnh ph¸p lý cao.........................................................................................8
4. Chøc n¨ng cña thuÕ............................................................................................9
4.1 Chøc n¨ng huy ®éng nguån lùc tµi chÝnh cho nhµ níc...........................9
4.2 Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt kinh tÕ.......................................................................9
5. HÖ thèng thuÕ ë ViÖt Nam..............................................................................10
II. Giíi thiÖu vÒ qu¶n lý thuÕ theo c¬ chÕ tù khai tù nép............................... 11
Sinh viªn : TrÇn B×nh Minh 1
ĐATN ĐỀ ÁN: QL thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: QL thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp tại VN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: QL thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp tại VN 9 10 626