Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: QL thương hiệu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2651 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương I
Nội dung cơ bản của quản lý thương hiệu Việt
Nam trong lĩnh vực hàng tiêu dùng
1, Khái niệm quản lý thương hiệu .
Xuất phát từ chỗ đang còn tranh cãi về nội hàm của thuật ngữ
thương hiệu nên việc quản lý thương hiệu tại Việt Nam cũng có
những bất cập ngay từ trong cách đặt vấn đề . Rất cần phân biệt dõ
dàng về xây dựng thương hiệu và việc tạo ra các yếu tố thương
hiệu một thương hiệu có thể cấu thành từ các yếu tố như sau , tên
hiệu biểu trưng biểu tượng , nhạc hiệu … tạo ra các yếu tố thương
hiệu có thể hiểu là việc đặt tên , vẽ logo , tạo ra khẩu hiệu hoặc sử
dụng nhạc hiệu và rồi có thể tiến hành đăng ký bảo hộ nhiều trong
các yếu tố đó theo yêu cầu của doanh nghiệp . Một tên hiệu cho sản
phẩn với một logo đi kèm chưa nói lên được diều gì , chưa có sự
liên kết đáng kể nào với khách hàng và thậm trí người tiêu dùng có
thể không hề để ý đến tên gọi của logo đó.
Như vậy thì thương hiệu là một cái tên , từ ngữ , ký hiệu ,biểu
tượng hoặc hình vẽ thiết kế ….hoặc tập hợp các yếu tố trên nhằm
xác định và phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ của người bán hoặc
một nhóm người bán với hàng hoá dịch vụ đối thủ cạnh tranh
.Nhưng trên thực tế nói đến thưong hiệu chính là nói đến nhãn hiệu
hàng hoá đã đi vào cuộc sống đã lưu lại trong ký ức của người tiêu
dùng .Vậy thì quản lý nhãn hiệu hàng hoá la gì?
Quản lý thương hiệu là quá trình tạo dựng hình ảnh về hàng
hoá hoặc dịch vụ trong tâm trí , trong nhận thức của người tiêu
1

dùng . Đây là quá trình lâu dài với sự quyết tâm và khả năng vận
dụng hợp lý tối đa các nguồn lực và biện phát để làm sao sản phẩm
có một vị trí trong tâm trí khách hàng . Việc tạo ra các yếu tố
thương hiệu chỉ là những bước khởi đầu quan trọng để có được
những căn cứ quản lý nhũng yếu tố vật chất cụ thể nhằm liên kết bộ
nhớ của khách hàng đến với doanh nghiệp và sản phẩm của doanh
nghiệp .Quá trình quản lý thương hiệu của doanh nghiệp cần phải
làm sao để khách hàng biết đến thương hiệu thông qua các yếu tố
như tên gọi , logo, khẩu hiệu … và rồi hình ảnh thương hiệu được
cố định trong trí nhớ khách hàng , sau cùng là khách hàng tin tưởng
và yêu mến những hình ảnh đó vì ẩn chưa đằng sau những hình ảnh
đó là chất lượng sản phẩm mà họ đang sở hữu, là sự quan tâm và
trân trọng của doanh nghiệp , giá trị cá nhân gia tăng mà họ có
được khi tiêu dùng sản phẩm . nhưng để tạo được cái đó chúng ta
kết hơp với việc quản lý chặt chẽ nó không để cho tình trạng
thương hiệu bị làm nhái , bị đánh cắp , gây mất lòng tin cho khách
hàng .
Như vậy có thể hình d...
Chương I
Ni dung cơ bn ca qun lý thương hiu Vit
Nam trong lĩnh vc hàng tiêu dùng
1, Khái nim qun lý thương hiu .
Xut phát t ch đang còn tranh cãi v ni hàm ca thut ng
thương hiu nên vic qun lý thương hiu ti Vit Nam cũng có
nhng bt cp ngay t trong cách đt vn đ . Rt cn phân bit dõ
dàng v xây dng thương hiu và vic to ra c yếu t thương
hiu mt thương hiu có th cu thành t c yếu t như sau , n
hiu biu trưng biu tưng , nhc hiu tạo ra các yếu t thương
hiu có th hiu là vic đt tên , v logo , to ra khu hiu hoc s
dng nhc hiu và ri có th tiến hành đăng ký bo h nhiu trong
các yếu t đó theo yêu cu ca doanh nghip . Mt tên hiu cho sn
phn vi mt logo đi kèm chưa i lên đưc diu , chưa s
liên kết đáng k nào vi khách hàng và thm trí ngưi tiêu dùng có
th không h đ ý đến tên gi ca logo đó.
Như vy thì thương hiu là mt cái tên , t ng , ký hiu ,biu
tưng hoc hình v thiết kế .hoc tp hp các yếu t trên nhm
xác định và phân bit hàng hoá hoc dch vụ của ngưi n hoc
mt nhóm ngưi n vi ng hoá dch v đi th cnh tranh
.Nhưng trên thc tế nói đến thưong hiu chính là nói đến nhãn hiu
hàng hoá đã đi vào cuc sng đã lưu li trong ký c ca ngưi tiêu
dùng .Vy thì qun lý nhãn hiu hàng hoá la gì?
Qun lý thương hiu là quá trình to dng hình nh v hàng
hoá hoc dch v trong tâm trí , trong nhn thc ca ngưi tiêu
1
ĐATN ĐỀ ÁN: QL thương hiệu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: QL thương hiệu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: QL thương hiệu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng 9 10 136