Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: QL tiền dự trữ trong ngân hàng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu

T¹i sao c¸c ng©n hµng (NH) tríc kia l¹i bÞ vì nî khi cã mét dßng tiÒn rót ra å
¹t ? ®iÒu ®ã hoµn phô thuéc vµo tiÒn dù tr÷ .VËy tiÒn dù tr÷ cã vai trß nh thÕ nµo?
Qu¶n lý tiÒn DT ra sao lµ mét ®iÒu hÕt søc quan träng trong hÖ thèng NH. Nã quyÕt
®Þnh ho¹t ®éng cña NH cã hiÖu qu¶ hay kh«ng .
Ho¹t ®éng NH ngµy cµng ph¸t triÓn th× vÊn ®Ò qu¶n lý tiÒn DT ®Æc biÖt lµ dù
tr÷ b¾t buéc(DTBB) cµng trë nªn ®a d¹ng tõ thao t¸c nghiÖp vô ®Õn tæ chøc thùc
hiÖn quy ®Þnh DTBB ®èi víi c¸c NH.
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña hÖ thèng NH hai cÊp,c«ng cô DTBB ®îc sö
dông rÊt kh¸c nhau ë c¸c níc thÝch øng víi c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ cô thÓ cña tõng níc vµ môc tiªu sö dông nhng nh×n chung c«ng cô nµy rÊt quan träng ®èi víi hÖ
thèng NH.
TiÒn DT b¾t ®Çu xuÊt hiÖn ë MÜ vµo n¨m 1913.N¨m 1930 th× lan ra c¸c níc
kh¸c. Lóc ®Çu c«ng cô dù tr÷ ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho ho¹t ®éng vµ kh¶ n¨ng thanh
to¸n cña c¸c NH.Sau ®ã nã ®îc sö dông víi môc ®Ých t¸c ®éng ®Õn l·i suÊt,kh¶
n¨ng t¹o tiÒn cña c¸c NHTM,lîng tiÒn cung øng cña NHTM…®Ó thùc thi danh s¸ch
tiÒn tÖ mét c¸ch æn ®Þnh nhÊt.
VËy qu¶n lý tiÒn DT lµ mét c«ng cô rÊt quan träng trong viÖc ®¶m b¶o ®é an
toµn cho h® NH.Vµ nã rÊt linh ho¹t ®Ó NH h® mét c¸ch hiÖu qu¶.V× vËy viÖc qu¶n
lý nã , ®a ra nhiÒu tû lÖ phï hîp vµ ®iÒu hÕt søc quan träng ë NHTW còng nh qu¶n
lý DT qu¸ møc ë NHTMTW ®Ó thùc sù trë thµnh c«ng cô quan träng trong ho¹t
®éng cña hÖ thèng NH.

1

PhÇn A:tiÒn dù tr÷ vµ qu¶n lý tiÒn DT trong hÖ thèng NH.

I. Qu¸ tr×nh ra ®êi cña hÖ thèng ng©n hµng vµ sù cÇn thiÕt cña viÖc qu¶n
lý tiÒn DT.
1. Qu¸ tr×nh ra ®êi cña hÖ thèng NH.
NH xuÊt hiÖn tríc khi cã CNTB ,nã ®îc h×nh thµnh tõ c¸c th¬ng nh©n lµm
nghÒ kinh doanh tiÒn tÖ (KDTT) vµ tÝnh chÊt v« danh cña ®ång tiÒn khiÕn cho nhiÒu
ngêi KDTT cã thÓ chuyÓn tõ viÖc gi÷ hé tiÒn (vµng) sang ®æi hé tiÒn & dÇn dÇn khi
hä tÝch luü ®îc mét sè vèn nhÊt ®Þnh hä tiÕn hµnh cho vay vèn lÊy l·i.Qu¸ tr×nh c¸c
thî kim hoµn gi÷ hé vµng cña ngêi d©n t¹i kho ®îc coi lµ mét NH s¬ khai.
Khi nhng ngêi göi tiÒn vµng ph¶i tr¶ cho ngêi thî kim hoµn mét kho¶n tiÒn
(lÖ phÝ) vµ do viÖc thu ®îc nhiÒu kho¶n phÝ ®ã c¸c ngêi thî kim hoµn cã 1 kho¶n
vèn mµ viÖc gi÷ l¹i toµn bé sè tiÒn ,hµng lµ kh«ng cÇn thiÕt ,kh«ng mang l¹i lîi
Ých .Do yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ , ph¸t triÓn ngµnh nghÒ kinh doanh dÉn ®Õn xuÊt
hiÖn ngêi cÇn vay , ngêi cã tiÒn nhËn thÊy r»ng trong mét thêi ®iÓm lu«n cã nh÷ng
dßng tiÒn göi & rót ra do ®ã cã thÓ tham gia vµo ho¹t ®éng cho vay lÊy l·i . §ång
thêi lu«n ph¶i cã mét kho¶n tiÒn dù tr÷ ...
Lêi më ®Çu
T¹i sao c¸c ng©n hµng (NH) tríc kia l¹i bÞ vì nî khi cã mét dßng tiÒn rót ra å
¹t ? ®iÒu ®ã hoµn pthuéc vµo tiÒn tr÷ .VËy tiÒn tr÷ vai trß nh thÕ nµo?
Qu¶n lý tiÒn DT ra sao lµ mét ®iÒu hÕt søc quan träng trong hÖ thèng NH. Nã quyÕt
®Þnh ho¹t ®éng cña NH cã hiÖu qu¶ hay kh«ng .
Ho¹t ®éng NH ngµy cµng ph¸t triÓn th× vÊn ®Ò qu¶n tiÒn DT ®Æc biÖt lµ dù
tr÷ b¾t buéc(DTBB) cµng trë nªn ®a d¹ng thao t¸c nghiÖp ®Õn chøc thùc
hiÖn quy ®Þnh DTBB ®èi víi c¸c NH.
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña thèng NH hai cÊp,c«ng DTBB ®îc
dông rÊt kh¸c nhau ë c¸c níc thÝch øng víi c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕthÓ cña tõng n-
íc môc tiªu dông nhng nh×n chung c«ng nµy rÊt quan träng ®èi víi
thèng NH.
TiÒn DT b¾t ®Çu xuÊt hiÖn ë o n¨m 1913.N¨m 1930 th× lan ra c¸c níc
kh¸c. Lóc ®Çu c«ng tr÷ ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho ho¹t ®éng kh¶ n¨ng thanh
to¸n cña c¸c NH.Sau ®ã ®îc dông víi môc ®Ých t¸c ®éng ®Õn l·i suÊt,kh¶
n¨ng t¹o tiÒn cña c¸c NHTM,lîng tiÒn cung øng cña NHTM ®Ó thùc thi danh s¸ch
tiÒn tÖ mét c¸ch æn ®Þnh nhÊt.
VËy qu¶n tiÒn DT mét c«ng rÊt quan träng trong viÖc ®¶m b¶o ®é an
toµn cho NH.Vµ rÊt linh ho¹t ®Ó NH mét c¸ch hiÖu qu¶.V× vËy viÖc qu¶n
lý nã , ®a ra nhiÒu tû lÖ phï hîp vµ ®iÒu hÕt søc quan träng ë NHTW còng nh qu¶n
DT qu¸ møc ë NHTMTW ®Ó thùc sù trë thµnh c«ng quan träng trong ho¹t
®éng cña hÖ thèng NH.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: QL tiền dự trữ trong ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: QL tiền dự trữ trong ngân hàng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: QL tiền dự trữ trong ngân hàng 9 10 502