Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Quy hoạch sử dụng đất

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 927 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lý do chän ®Ò tµi
§« thÞ ho¸ víi tèc ®é ngµy cµng cao lµ xu thÕ tÊt yÕu cña c¸c quèc gia
trªn thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng. Trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh
tÕ- v¨n ho¸- x· héi cña c¸c quèc gia, c¸c ®« thÞ ®ãng vai trß nh nh÷ng h¹t
nh©n quan träng. C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ v¨n ho¸ chñ yÕu cña quèc gia ®· vµ sÏ
diÔn ra chñ yÕu ë c¸c ®« thÞ. Nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò qu¶n lý kinh tÕ- x· héi ë
®« thÞ níc ta lµ hÕt søc cÇn thiÕt cho tríc m¾t còng nh l©u dµi. HiÖn t¹i, ®« thÞ
ViÖt Nam tuy cßn nhá bÐ so víi ®« thÞ c¸c níc trªn thÕ giíi. Trong t¬ng lai, ®«
thÞ ViÖt Nam sÏ ph¸t triÓn nhanh v× ®ã lµ xu thÕ chung cña thÕ giíi vµ víi
hoµn c¶nh thuËn lîi hiÖn nay lµ sù hîp t¸c cña c¸c níc trong khu vùc vµ trªn
thÕ giíi…
Thµnh phè H¶i D¬ng lµ tØnh lþ cña tØnh H¶i D¬ng n»m trong vïng kinh
tÕ träng ®iÓm phÝa B¾c cña ®Êt níc, lµ ®Çu mèi giao th«ng chÝnh víi quèc lé,
tØnh lé, thuËn lîi cho viÖc giao lu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. V× vËy viÖc qu¶n lý
quy ho¹ch x©y dùng, sö dông ®Êt x©y dùng, b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i vµ tõng
bíc n©ng cao nÕp sèng vÒ gi÷ g×n trËt tù an toµn ®« thÞ lµ yªu cÇu cÊp thiÕt .
Trong ®ã c«ng t¸c quy ho¹ch vµ ph©n bè sö dông quü ®Êt h÷u h¹n cho c¸c nhu
cÇu kh¸c nhau hîp lý lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng trªn ®Þa bµn
cña thµnh phè.
§Ó phôc vô cho c«ng viÖc sau nµy vµ lµm ®Ò ¸n m«n häc, lµ sinh viªn
chuyªn ngµnh kinh tÕ qu¶n lý ®« thÞ ®ång thêi lµ ngêi cña tØnh H¶i D¬ng, em
muèn t×m hiÓu vÒ t×nh h×nh sö dông ®Êt vµ c«ng t¸c quy ho¹ch cña thµnh phè .
V× vËy, em lùa chän ®Ò tµi cho ®Ò ¸n m«n häc lµ:
"Thùc tr¹ng vµ nhng gi¶i ph¸p cho c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt” trªn
®Þa bµn thµnh phè H¶i D¬ng.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi em ®· nhËn ®îc rÊt
nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c c«, c¸c b¸c trong phßng qu¶n lý ®« thÞ cña
thµnh phè vµ ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o, chñ nhiÖm bé m«n
kinh tÕ & qu¶n lý ®« thÞ- khoa “Kinh tÕ m«i trêng vµ qu¶n lý ®« thÞ” trêng §¹i
häc Kinh tÕ Quèc d©n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
1

Ch¬ng I
Lý luËn chung vÒ ®« thÞ , ®« thÞ ho¸, ®Êt ®« thÞ vµ sù
biÕn ®éng cña ®Êt ®« thÞ trong qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸
1.1. Mét sè kh¸i niÖm vÒ ®« thÞ
§« thÞ lµ mét kh«ng gian c tró cña céng ®ång ngêi sèng tËp trung vµ
ho¹t ®éng trong nh÷ng khu vùc kinh tÕ phi n«ng nghiÖp.
§« thÞ lµ n¬i tËp trung d©n c, chñ yÕu lµ lao ®éng phi n«ng nghiÖp sèng
vµ lµm viÖc theo kiÓu thµnh thÞ.
§« thÞ lµ ®iÓm tËp trung d©n c víi mËt ®é cao, chñ yÕu lµ lao ®éng phi
n«ng nghiÖp, cã c¬ së h¹ tÇng thÝch hîp, lµ trung t©m tæng hîp hay ...
Lý do chän ®Ò tµi
§« thÞ ho¸ víi tèc ®é ngµy cµng cao xu thÕ tÊt yÕu cña c¸c quèc gia
trªn thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng. Trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh
tÕ- v¨n ho¸- héi cña c¸c quèc gia, c¸c ®« thÞ ®ãng vai trß nh nh÷ng h¹t
nh©n quan träng. C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ v¨n ho¸ chñ yÕu cña quèc gia ®· vµ sÏ
diÔn ra chñ yÕu ë c¸c ®« thÞ. Nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò qu¶n kinh tÕ- héi ë
®« thÞ níc ta hÕt søc cÇn thiÕt cho tríc m¾t còng nh l©u dµi. HiÖn t¹i, ®« t
ViÖt Nam tuy cßn nhá bÐ so víi ®« thÞ c¸c níc trªn thÕ giíi. Trong t¬ng lai, ®«
thÞ ViÖt Nam ph¸t triÓn nhanh ®ã xu thÕ chung cña thÕ giíi víi
hoµn c¶nh thuËn lîi hiÖn nay hîp t¸c cña c¸c níc trong khu vùc trªn
thÕ giíi
Thµnh phè H¶i D¬ng tØnh lþ cña tØnh H¶i D¬ng n»m trong vïng kinh
träng ®iÓm phÝa B¾c cña ®Êt níc, ®Çu mèi giao th«ng chÝnh víi quèc lé,
tØnh lé, thuËn lîi cho viÖc giao lu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. V× vËy viÖc qu¶n lý
quy ho¹ch x©y dùng, sö dông ®Êt x©y dùng, b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i vµ tõng
bíc n©ng cao nÕp sèng gi÷ g×n trËt an toµn ®« thÞ yªu cÇu cÊp thiÕt .
Trong ®ã c«ng t¸c quy ho¹ch vµ ph©n bè sö dông quü ®Êt h÷u h¹n cho c¸c nhu
cÇu kh¸c nhau hîp lµ mét trong nh÷ng nhiÖm quan träng trªn ®Þa bµn
cña thµnh phè.
§Ó phôc cho c«ng viÖc sau nµy lµm ®Ò ¸n m«n häc, sinh viªn
chuyªn ngµnh kinh qu¶n ®« thÞ ®ång thêi ngêi cña tØnh H¶i D¬ng, em
muèn t×m hiÓut×nh h×nh sö dông ®Êt vµ c«ng t¸c quy ho¹ch cña thµnh phè .
V× vËy, em lùa chän ®Ò tµi cho ®Ò ¸n m«n häc lµ:
"Thùc tr¹ng nhng gi¶i ph¸p cho c«ng t¸c quy ho¹ch dông ®Êt trªn
®Þa bµn thµnh phè H¶i D¬ng.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi em ®· nhËn ®îc rÊt
nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c c«, c¸c b¸c trong phßng qu¶n ®« thÞ cña
thµnh p ®Æc biÖt gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o, chñ nhiÖm m«n
kinh tÕ & qu¶n lý ®« thÞ- khoa Kinh tÕ m«i trêng vµ qu¶n lý ®« thÞ trêng §¹i
häc Kinh tÕ Quèc d©n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Quy hoạch sử dụng đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Quy hoạch sử dụng đất - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Quy hoạch sử dụng đất 9 10 749