Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Quyết định trong QTDN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 903 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc
Lêi më ®Çu
Ra quyÕt ®Þnh - ®ã lµ nhiÖm vô quan träng nhÊt cña ngêi qu¶n trÞ. Thêng
th× nh÷ng quyÕt ®Þnh cña ngêi qu¶n trÞ cã ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ cña ®¬n vÞ
m×nh qu¶n lý. NÕu cã thÓ tæng hîp thµnh mét tõ ®Ó nãi lªn phÈm chÊt cña mét
nhµ qu¶n trÞ giái, ta cã thÓ nãi r»ng ®ã lµ “tÝnh quyÕt ®Þnh”.
QuyÕt ®Þnh lµ hµnh vi s¸ng t¹o cña nhµ qu¶n trÞ nh»m ®Þnh ra ch¬ng
tr×nh vµ tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña tæ chøc nh»m ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®· chÝn
muåi. Trªn c¬ së sù hiÓu biÕt c¸c qui luËt vËn ®éng kh¸ch quan cña hÖ thèng
qu¶n trÞ vµ viÖc ph©n tÝch c¸c th«ng tin vÒ hiÖn tîng cña hÖ thèng ®ã.
§Ó ra quyÕt ®Þnh nhµ qu¶n trÞ ph¶i hiÓu ®îc quy luËt ®Ó ®a ra quyÕt ®Þnh
trªn c¬ së khoa häc. Lý thuyÕt quyÕt ®Þnh thèng kª trªn lý thuyÕt lµ mét c¬ së
khoa häc nhÊt hiÖn nay mµ c¸c nhµ qu¶n trÞ cha hiÓu hÕt t¸c dông vµ vËn dông
nã lµm c¬ së tiÒn ®Ò cho viÖc ra quyÕt ®Þnh. ¸p dông lý thuyÕt quyÕt ®Þnh nµy
sÏ ®a ra viÖc lùa chän hµnh ®éng vµ c¶ viÖc lùa chän cã ý tëng hîp lý vÒ c¸c
hËu qu¶ kinh tÕ, x· héi, chÝnh trÞ cña viÖc lùa chän hµnh ®éng ®ã.
§Ò ¸n cña em viÕt vÒ vÊn ®Ò nµy cßn nhiÒu thiÕu xãt. Em mong thÇy
xem xÐt vµ cho em nh÷ng lêi khuyªn x¸c ®¸ng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù
híng dÉn tËn t×nh cña thÇy NguyÔn H÷u ChÝ.
Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2004
Sinh viªn
Mai V¨n Hïng

SV: Mai V¨n Hïng - Líp: Thèng kª - 43B

1

§Ò ¸n m«n häc
1. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt vµ vai trß cña quyÕt ®Þnh trong qu¶n trÞ

1.1. Kh¸i niÖm
Trong mäi tæ chøc lu«n lu«n tån t¹i nhu cÇu gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò n¶y
sinh trong qu¸ tr×nh qu¶n trÞ. §Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nµy ngêi ta thêng ph¶i
x©y dùng vµ lùa chän c¸c ph¬ng ¸n tèi u.
ViÖc nµy tÊt yÕu ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ c©n nh¾c, lùa chän vµ ®i ®Õn
quyÕt ®Þnh.
1.2. B¶n chÊt
QuyÕt ®Þnh qu¶n trÞ lµ hµnh vi s¸ng t¹o cña nhµ qu¶n trÞ nh»m ®Þnh ra
ch¬ng tr×nh vµ tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña tæ chøc ®Ó gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò ®·
chÝn muåi, trªn c¬ së sù hiÓu biÕt c¸c quy luËt vËn ®éng kh¸ch quan cña hÖ
thèng bÞ qu¶n trÞ vµ viÖc ph©n tÝch c¸c th«ng tin vÒ hiÖn tîng cña hÖ thèng ®ã.
1.3. Vai trß
C¸c quyÕt dÞnh vÒ qu¶n trÞ cã vai trß cùc kú quan träng trong c¸c ho¹t
®éng vÒ qu¶n trÞ. Bëi v×:
- C¸c quyÕt ®Þnh lu«n lu«n lµ s¶n phÈm chñ yÕu vµ lµ trung t©m cña mäi
ho¹t ®éng vÒ qu¶n trÞ. Kh«ng thÓ nãi ®Õn ho¹t ®éng vÒ qu¶n trÞ mµ thiÕu viÖc
ra c¸c quyÕt ®Þnh, còng nh kh«ng thÓ nãi ®Õn viÖc kinh doanh mµ thiÕu dÞch vô
vµ hµng hãa.
- Sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong c¸c tæ chøc phô thuéc rÊt nhiÒu vµo
c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c nhµ qu¶n trÞ.
- XÐt vÒ mÆt tæng thÓ th× kh...
§Ò ¸n m«n häc
Lêi më ®Çu
Ra quyÕt ®Þnh - ®ã lµ nhiÖm vô quan träng nhÊt cña ngêi qu¶n trÞ. Thêng
th× nh÷ng quyÕt ®Þnh cña ngêi qu¶n trÞ cã ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ cña ®¬n
m×nh qu¶n lý. NÕu thÓ tæng hîp thµnh mét tõ ®Ó nãi lªn phÈm chÊt cña mét
nhµ qu¶n trÞ giái, ta cã thÓ nãi r»ng ®ã lµ “tÝnh quyÕt ®Þnh”.
QuyÕt ®Þnh hµnh vi s¸ng t¹o cña nhµ qu¶n t nh»m ®Þnh ra ch¬ng
tr×nh tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña chøc nh»m ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®· chÝn
muåi. Trªn hiÓu biÕt c¸c qui luËt vËn ®éng kh¸ch quan cña thèng
qu¶n trÞ vµ viÖc ph©n tÝch c¸c th«ng tin vÒ hiÖn tîng cña hÖ thèng ®ã.
§Ó ra quyÕt ®Þnh nhµ qu¶n trÞ ph¶i hiÓu ®îc quy luËt ®Ó ®a ra quyÕt ®Þnh
trªn khoa häc. thuyÕt quyÕt ®Þnh thèng trªn thuyÕt lµ mét
khoa häc nhÊt hiÖn nay c¸c nhµ qu¶n trÞ cha hiÓu hÕt t¸c dông vµ vËn dông
lµm tiÒn ®Ò cho viÖc ra quyÕt ®Þnh. ¸p dông thuyÕt quyÕt ®Þnh nµy
®a ra viÖc lùa chän hµnh ®éng viÖc lùa chän ý tëng hîp c¸c
hËu qu¶ kinh tÕ, x· héi, chÝnh trÞ cña viÖc lùa chän hµnh ®éng ®ã.
§Ò ¸n cña em viÕt vÊn ®Ò nµy cßn nhiÒu thiÕu xãt. Em mong thÇy
xem xÐt cho em nh÷ng lêi khuyªn x¸c ®¸ng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n
híng dÉn tËn t×nh cña thÇy NguyÔn H÷u ChÝ.
Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2004
Sinh viªn
Mai V¨n Hïng
SV: Mai V¨n Hïng - Líp: Thèng kª - 43B
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Quyết định trong QTDN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Quyết định trong QTDN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Quyết định trong QTDN 9 10 163