Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Rủi ro lãi suất trong HT NH

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn 1: Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m võa qua, cïng víi nh÷ng thµnh tùu ®æi míi cña ®Êt
níc, hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam ®· cã nh÷ng ®æi míi s©u s¾c ®ãng gãp
vµo viÖc æn ®Þnh tiÒn tÖ, thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp
ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, më réng quan hÖ kinh tÕ víi c¸c níc trong khu
vùc vµ trªn thÕ giíi . Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã, ho¹t ®éng ng©n hµng trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng còng cã nhiÒu khã kh¨n , tån t¹i , nh÷ng rñi ro tiÒm Èn
g©y ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh vµ uy tÝn cña c¸c
ng©nhµng.
§Æc biÖt , trong xu thÕ tù do ho¸ tµi chÝnh hiÖn nay, viÖc ®iÒu h¹n
chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña NHNN ViÖt Nam ®· dÇn dÇn tõng bíc chuyÓn sang
sö dngj c¸c c«ng cô gi¸n tiÖp, viÖc quy ®Þnh trÇn l·i suÊt cho vay ®èi víi
c¸c NH
TM ®· ®îc b·i bá thay b»ng viÖc c«ng vè l·i suÊt c¬ b¶n cïng víi sù
cho phÐp c¸c biªn ®é dao ®éng. L·i suÊt ®· bíc ®Çu ®îc tù do ho¸ víi viÖc
NHNN bá c¬ chÕ khèng chÕ l·i suÊt cho vay ngo¹i tÖ víi c¸c NHTM, ®iÒu
nµy dÉn ®Õn nh÷ng biÕn ®éng thêng xuyªn cña l·i suÊt thÞ trêng. Tríc
nh÷ng diÔn biÕn l·i suÊt t¨ng, gi¶m nh vËy, nhiÒu NHTM ViÖt Nam ®· ph¶i
chÞu thiÖt h¹i vµ bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng sinh lîi. MÆc dï mét sè NHTM ®·
nhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nµy, nhng cha ng©n hµng nµo cã ®îc hÖ thèng qu¶n lý
rñi ro mét c¸ch hoµn thiÖn NÕu t×nh trµng nµy tiÕp tôc kÐo dµi , trong t¬ng
lai c¸c ng©n hµng cã thÓ ph¶i g¸nh chiôu nh÷ng hËu qu¶ nÆng nªn h¬n,
thËm chÝ g©y ¶nh hëng ®Õn sù an toµn trong kinh doanh cña ng©n hµng
còng nh sù an toµn cña c¶ hÖ thèng. V× thÕ, viÖc ®i s©u nghiªn cøu vÒ “ Rñi
ro l·i suÊt trong hÖ thèng kinh doanh ng©n hµng vµ c¸c gi¶i ph¸p
phßng ngõa “phï hîp lµ rrÊt cÇn thiÕt vµ quan träng víi mçi ng©n hµng.
§ã còng chÝnh lµ lý do v× sao em chän ®Ò tµi nµy.
§Ò ¸n ®îc chia lµm ba phÇn :
-PhÇn 1: Lêi më ®Çu
-PhÇn 2: Néi dung
-PhÇn 3: KÕt luËn

MÆc dï ®· cè g¾ng nghiªn cøu nhng ®Ò ¸n kh«ng tr¸nh khái ®îc
nh÷ng thiÕu xãt. Em mong nhËn ®îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« ®Ó ®Ò ¸n
trë nªn tèt h¬n n·.
Em xin c¶m ¬n Ths Phan ThÞ H¹nh ®· gióp em rÊt nhiÒu ®Ó cã thÓ
hoµn thiÖn ®Ò ¸n nµy.

PhÇn 2 : Néi dung
Ch¬ng 1 : Rñi ro l·i suÊt trong ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng
1. Kh¸i niÖm c¬ b¶n vÌ rñi ro l·i suÊt:
1.1.VÝ dô
1.1.1.VÝ dô:
Gi¶ sö ng©n hang A ®ang cã nhu cÇu cho vay 100 triÖu cã thêi h¹n 1 n¨m
víi l·i suÊt cè ®Þnh lµ 10%/n¨m. Ng©n hµng Q t×m kiÕm nguån hco vay
b»ng c¸ch vay trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng 200 triÖu ví l·i suÊt cè ®Þnh lµ
6%/n¨m, nÕu vay 1 n¨m vµ 7%/n¨m, nÕu vay hai n¨m.
1.1.2 T×nh tr¹ng t¸i tµi trî:
Gi¶ sö ng©n h...
PhÇn 1: Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m võa qua, cïng víi nh÷ng thµnh tùu ®æi míi cña ®Êt
níc, thèng ng©n hµng ViÖt Nam ®· nh÷ng ®æi míi s©uc ®ãng gãp
vµo viÖc æn ®Þnh tiÒn tÖ, thóc ®Èy t¨ng trëng kinh theo híng c«ng nghiÖp
ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, më réng quan kinh tÕ víi c¸c níc trong khu
vùc trªn thÕ giíi . Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã, ho¹t ®éng ng©n hµng trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng còng cã nhiÒu khã kh¨n , tån t¹i , nh÷ng rñi ro tiÒm Èn
g©y ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh uy tÝn cña c¸c
ng©nhµng.
§Æc biÖt , trong xu thÕ tù do ho¸ tµi chÝnh hiÖn nay, viÖc ®iÒu h¹n
chÝnh s¸ch tiÒn cña NHNN ViÖt Nam ®· dÇn dÇn tõng bíc chuyÓn sang
dngj c¸c c«ng gi¸n tiÖp, viÖc quy ®Þnh trÇn l·i suÊt cho vay ®èi víi
c¸c NH
TM ®· ®îc b·i thay b»ng viÖc c«ng l·i suÊt b¶n cïng víi
cho phÐp c¸c biªn ®é dao ®éng. L·i suÊt ®· bíc ®Çu ®îc do ho¸ víi viÖc
NHNN chÕ khèng chÕ l·i suÊt cho vay ngo¹i víi c¸c NHTM, ®iÒu
nµy dÉn ®Õn nh÷ng biÕn ®éng thêng xuyªn cña l·i suÊt thÞ trêng. Tríc
nh÷ng diÔn biÕn l·i suÊt t¨ng, gi¶m nh vËy, nhiÒu NHTM ViÖt Nam ®· ph¶i
chÞu thiÖt h¹i suy gi¶m kh¶ n¨ng sinh lîi. c mét sè NHTM ®·
nhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nµy, nhng cha ng©n hµng nµo cã ®îc hÖ thèng qu¶n lý
rñi ro mét c¸ch hoµn thiÖn NÕu t×nh trµng nµy tiÕp tôc kÐo dµi , trong t¬ng
lai c¸c ng©n hµng thÓ ph¶i g¸nh chiôu nh÷ng hËu qu¶ nÆng nªn h¬n,
thËm chÝ g©y ¶nh hëng ®Õn an toµn trong kinh doanh cña ng©n hµng
còng nh sù an toµn cñahÖ thèng. thÕ, viÖc ®i s©u nghiªn cøu Rñi
ro l·i suÊt trong thèng kinh doanh ng©n hµng c gi¶i ph¸p
phßng ngõa phï hîp lµ rrÊt cÇn thiÕt vµ quan träng víi mçi ng©n hµng.
§ã còng chÝnh lµ lý do v× sao em chän ®Ò tµi nµy.
§Ò ¸n ®îc chia lµm ba phÇn :
-PhÇn 1: Lêi më ®Çu
-PhÇn 2: Néi dung
-PhÇn 3: KÕt luËn
ĐATN ĐỀ ÁN: Rủi ro lãi suất trong HT NH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Rủi ro lãi suất trong HT NH - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Rủi ro lãi suất trong HT NH 9 10 777