Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Sử dụng vốn đầu tư cho NN NT

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1397 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc

phÇn më ®Çu
Tríc hÕt, n«ng nghiÖp lµ ngµnh cung cÊp c¸c s¶n phÈm thiÕt yÕu nh l¬ng thùc, thùc phÈm- nhu cÇu thiÕt yÕu cho con ngêi. §èi víi mçi con ngêi,
®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc th× ®iÒu ®Çu tiªn vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc lµ ph¶i ¨n,
sau ®ã míi cã thÓ nãi ®Õn c¸c ho¹t ®éng kh¸c. §iÒu nµy cho ta thÊy râ ®îc vai
trß to lín cña n«ng nghiÖp trong viÖc duy tr× sù sèng cña con ngêi, duy tr× c¸c
ho¹t ®éng trong x· héi, n©ng cao møc sèng cña ngêi d©n, gãp phÇn ®¶m b¶o
sù æn ®Þnh an ninh, chÝnh trÞ, x· héi cña ®Êt níc. ChÝnh v× vËy, vÊn ®Ò an ninh
l¬ng thùc ®Òu ®îc c¸c quèc gia quan t©m mét c¸ch nghiªm tóc.Thùc tiÔn lÞch
sö c¸c níc trªn thÕ giíi ®· chøng minh chØ cã thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ mét c¸ch
nhanh chãng, chõng nµo quèc gia ®ã ®· cã an ninh l¬ng thùc. NÕu kh«ng ®¶m
b¶o an ninh l¬ng thùc th× khã cã sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ vµ thiÕu sù ®¶m b¶o
c¬ së ph¸p lý, kinh tÕ cho sù ph¸t triÓn, tõ ®ã sÏ lµm cho c¸c nhµ kinh doanh
kh«ng yªn t©m bá vèn vµo ®Çu t dµi h¹n
ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua, §¶ng vµ nhµ níc ®· quan t©m
nhiÒu ®Õn n«ng nghiÖp “ coi träng c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ph¸t triÓn
n«ng nghiÖp… lµ nhiÖm vô cùc kú quan träng c¶ tr íc m¾t vµ l©u dµi, lµ c¬ së
®Ó æn ®Þnh t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ x· héi, cñng cè liªn minh giai cÊp …” vµ
®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh vÒ mäi mÆt. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh
thùc hiÖn còng cßn nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i cÇn ®îc gi¶i quyÕt vµ kh¾c phôc nh
chuyÓn dÞch c¬ cÊu trong n«ng nghiÖp cßn chËm, thÞ trêng tiªu thô cßn gÆp
nhiÒu khã kh¨n, c¬ së h¹ tÇng yÕu kÐm…ChÝnh v× vËy, nguy c¬ tôt hËu cña
nÒn kinh tÕ níc ta rÊt ®¸ng lo ng¹i. Song, ®Ó ngµnh n«ng nghiÖp ph¸t triÓn cÇn
cã sù ®Çu t tho¶ ®¸ng-vÊn ®Ò nµy rÊt bøc xóc ®èi víi nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn
nay.
Nh vËy, ®Çu t vµ sö dông vèn ®Çu t cã hiÖu qu¶ trong n«ng nghiÖp cã ý
nghÜa rÊt to lín, nh»m æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. Do ®ã em xin
chän ®Ò tµi: “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p sö dông vèn ®Çu t cho n«ng nghiÖp
n«ng th«n” qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy TS. §µo Duy CÇu ®· híng dÉn em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy .

SV: Vò TiÕn Quúnh

1

Líp: Kinh tÕ N«ng nghiÖp - K44

§Ò ¸n m«n häc

PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung
I. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n
1. Kh¸i niÖm vÒ ®Çu t.
§Çu t lµ sù bá ra sù hi sinh c¸c nguån lùc hiÖn t¹i (tiÒn, lao ®éng, tµi nguyªn
thiªn nhiªn vµ c¸c tµi s¶n vËt chÊt kh¸c) ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng nµo ®ã ë hiÖn
t¹i, nh»m ®¹t ®îc kÕt qu¶ lín h¬n c¸c nguån lùc ®· bá ra cho nhµ ®Çu t trong
t¬ng lai.
§Çu t ph¸t triÓn lµ lo¹i ®Çu t trong ®ã ngêi c...
§Ò ¸n m«n häc
phÇn më ®Çu
Tríc hÕt, n«ng nghiÖp ngµnh cung cÊp c¸c s¶n phÈm thiÕt yÕu nh l-
¬ng thùc, thùc phÈm- nhu cÇu thiÕt yÕu cho con ngêi. §èi víi mçi con ngêi,
®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc th× ®iÒu ®Çu tiªn vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc lµ ph¶i ¨n,
sau ®ã míi cã thÓ nãi ®Õn c¸c ho¹t ®éng kh¸c. §iÒu nµy cho ta thÊy râ ®îc vai
trß to lín cña n«ng nghiÖp trong viÖc duy tr× sù sèng cña con ngêi, duy tr× c¸c
ho¹t ®éng trong héi, n©ng cao møc sèng cña ngêi d©n, gãp phÇn ®¶m b¶o
æn ®Þnh an ninh, chÝnh trÞ, x· héi cña ®Êt níc. ChÝnh v× vËy, vÊn ®Ò an ninh
l¬ng thùc ®Òu ®îc c¸c quèc gia quan t©m mét c¸ch nghiªm tóc.Thùc tiÔn lÞch
c¸c níc trªn thÕ giíi ®· chøng minh chØ cã thÓ ph¸t triÓn kinh mét c¸ch
nhanh chãng, chõng nµo quèc gia ®ã ®· cã an ninh l¬ng thùc. NÕu kh«ng ®¶m
b¶o an ninh l¬ng thùc th× khã sù æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ thiÕu sù ®¶m b¶o
ph¸p lý, kinh cho ph¸t triÓn, ®ã lµm cho c¸c nhµ kinh doanh
kh«ng yªn t©m bá vèn vµo ®Çu t dµi h¹n
ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua, §¶ng nhµ níc ®· quan t©m
nhiÒu ®Õn n«ng nghiÖp coi träng c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ph¸t triÓn
n«ng nghiÖp lµ nhiÖm cùc quan träng tr íc m¾t l©u dµi,
®Ó æn ®Þnh t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ x· héi, cñng cè liªn minh giai cÊp ” vµ
®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh mäit. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh
thùc hiÖn còng cßn nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i cÇn ®îc gi¶i quyÕt vµ kh¾c phôc nh
chuyÓn ch cÊu trong n«ng nghiÖp cßn chËm, t trêng tiªu thô cßn gÆp
nhiÒu khã kh¨n, tÇng yÕu kÐm ChÝnh vËy, nguy tôt hËu cña
nÒn kinh tÕ níc ta rÊt ®¸ng lo ng¹i. Song, ®Ó ngµnh n«ng nghiÖp pt triÓn cÇn
®Çu t tho¶ ®¸ng-vÊn ®Ò nµy rÊt bøc xóc ®èi víi nÒn kinh níc ta hiÖn
nay.
Nh vËy, ®Çu t vµ sö dông vèn ®Çu t cã hiÖu qu¶ trong n«ng nghiÖp cã ý
nghÜa rÊt to lín, nh»m æn ®Þnh ph¸t triÓn kinh ®Êt níc. Do ®ã em xin
chän ®Ò tµi: Thùc tr¹ng gi¶i ph¸p dông vèn ®Çu t cho n«ng nghiÖp
n«ng th«nqua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy TS. §µo Duy CÇu ®· h-
íng dÉn em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy .
SV: Vò TiÕn Quúnh Líp: Kinh tÕ N«ng nghiÖp - K44
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Sử dụng vốn đầu tư cho NN NT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Sử dụng vốn đầu tư cho NN NT - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Sử dụng vốn đầu tư cho NN NT 9 10 962