Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Sự phân hoá giàu nghèo

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Danh môc tõ viÕt t¾t

KTTT

Kinh tÕ thÞ trêng

CNH, H§H

C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸

PHGN

Ph©n ho¸ giµu nghÌo

BHNN

B¶o hiÓm n«ng nghiÖp

KT

Kinh tÕ

CNXH

Chñ nghÜa x· héi

TN

Thu nhËp

CNTB

Chñ nghÜa t b¶n

2
Môc lôc

Më ®Çu

Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ sù ph©n ho¸ giµu nghÌo.
1.1

C¸c kh¸i niÖm vÒ sù ph©n ho¸ giµu nghÌo

1.1.1

Kh¸i niÖm "nghÌo", chuÈn mùc "nghÌo"

1.1.2

Ph©n ho¸ giµu nghÌo, kh¸i niÖm vµ chØ tiªu ®¸nh gi¸

1.2

T¸c ®éng cña PHGN ®èi víi nÒn KT-XH ë ViÖt Nam
hiÖn nay

1.2.1

MÆt tÝch cùc

1.2.2

MÆt tiªu cùc

Ch¬ng II:Thùc tr¹ng cña sù ph©n ho¸ giµu nghÌo ë níc
Ta hiÖn nay.
2.1

Thùc tr¹ng cña sù PHGN ë ViÖt Nam hiÖn nay

2.2

Nguyªn nh©n cña sù PHGN

2.2.1

Nguyªn nh©n chñ quan

2.2.2

Nguyªn nh©n kh¸ch qua

2.3

Xu híng biÕn ®éng cña PHGN ë nø¬c ta hiÖn nay

2.3.1

Kho¶ng c¸ch PHGN ngµy cµng xa khi KTTT ngµy cµng ph¸t
triÓn

2.3.2

Kho¶ng c¸ch PHGN ®ang cã xu híng ®Èy tíi ph©n ho¸ x· héi

2.3.3

§Þnh híng XHCN víi kh¶ n¨ng ®iÒu tiÕt sù PHGN

2.3.4

Dù b¸o t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo ë ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010

Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ sù ph©n ho¸ giµu nghÌo
3.1

Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm trong m« h×nh xo¸ ®ãi gi¶m
nghÌo nh»m gi¶m sù PHGN ë mét sè níc trªn thÕ giíi

3.1.1

ChÝnh s¸ch h¹n chÕ sù PHGN ë c¸c níc nãi chung vµ c¸c
vµ c¸c níc ë §«ng Nam ¸ nãi riªng

3
3.1.2

ChÝnh s¸ch h¹n chÕ sù PHGN ë Trung Quèc

3.1.3

ChÝnh s¸ch h¹n chÕ sù PHGN ë NhËt B¶n

3.1.4

Bµi häc kinh nghiÖm

3.2

Quan ®iÓm chñ yÕu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò PHGN ë níc ta hiÖn
nay

3.2.1

Quan ®iÓm ph¸t triÓn trong viÖc gi¶i quyÕt sù PHGN ë níc ta

3.2.2

Quan ®iÓm c«ng b»ng trong viÖc gi¶i quyÕt sù PHGN ë níc ta

3.2.3

Quan ®iÓm lîi Ých trong viÖc gi¶i quyÕt sù PHGN ë níc ta

3.2.4

Quan ®iÓm giíi trong viÖc gi¶i quyÕt sù PHGN ë níc ta

3.2.5

Quan ®iÓm x· héi ho¸ trong viÖc gi¶i quyÕt sù PHGN ë níc ta

3.3

Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò PHGN ë níc ta
hiÖn nay

3.3.1

Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n, l©u dµi nh»m h¹n chÕ sù PHGN

3.3.2

Nh÷ng gi¶i ph¸p cÊp b¸ch nh»m h¹n chÕ sù PHGN
KÕt luËn

4
Më ®Çu

1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
ThÕ giíi ®ang bíc vµo thÕ kû míi víi kú väng mét cuéc sèng míi phån vinh
h¹nh phóc. Lµn sãng toµn cÇu ho¸ ®ang lan nhanh lµ ®éng lùc th«i thóc c¸c quuèc
gia d©n téc vµo mét cuéc ®ua tranh v× sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. ChÝnh v×
vËy nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®· ®¹t tèc ®é t¨ng trëng nhanh chãng, nhng bªn c¹nh ®ã nã
còng t¹o ra hè ng¨n gi÷a c¸c quèc gia, c¸c tÇng líp trong x· héi ngµy cµng s©u .VÊn
®Ò nµy cã ý nghÜa ®Æc biÖt hÕt ...
Danh môc tõ viÕt t¾t
KTTT Kinh tÕ thÞ trêng
CNH, H§H C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
PHGN Ph©n ho¸ giµu nghÌo
BHNN B¶o hiÓm n«ng nghiÖp
KT Kinh tÕ
CNXH Chñ nghÜa x· héi
TN Thu nhËp
CNTB Chñ nghÜa t b¶n
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Sự phân hoá giàu nghèo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Sự phân hoá giàu nghèo - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Sự phân hoá giàu nghèo 9 10 188