Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Sự phát triển của KT TG và VN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1007 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò bµi: Sù ph¸t triÓn cña kÕ to¸n trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam. C¸c vÊn ®Ò ®Æt
ra ®èi víi kÕ to¸n ViÖt Nam trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc
tÕ.
Bµi lµm
PhÇn I: LÞch sö KÕ to¸n
KÕ to¸n thêi kú cæ ®¹i
Trong mét quy íc Hammurabi ban bè trong triÒu ®¹i ®Çu tiªn cña Babylonia
(2285 2242 B.C.) cã quy ®Þnh r»ng viÖc b¸n hµng ph¶i ®îc ghi nhËn b»ng mét b¶n th¶o
cã dÊu. Do vËy c¸c giao dÞch ®Òu ®îc c¸c bªn ghi chÐp l¹i.
ë Mesopotamian cã mét nghÒ t¬ng ®¬ng víi nghÒ kÕ to¸n hiÖn nµy lµ ghi chÐp
b¶n th¶o. C«ng viÖc cña hä còng t¬ng tù nh mét kÕ to¸n viªn lµ ph¶i ghi chÐp l¹i c¸c
giao dÞch, vµ h¬n n÷a hä cßn ph¶i ®¶m b¶o r»ng c¸c tho¶ íc giao dÞch phï hîp víi yªu
cÇu vÒ giao dÞch th¬ng m¹i. §· cã hµng tr¨m ngêi ®îc thuª lµm c«ng viÖc nµy, vµ ®©y
®îc coi lµ mét nghÒ nghiÖp cã uy thÕ.
Khi mét giao dÞch ®îc thùc hiÖn, c¸c bªn tham gia giao dÞch ®i thuª ngêi chÐp
b¶n th¶o, m« t¶ tháa thuËn cña hä víi ngêi ®ã, vµ sau ®ã nhËn lÊy b¶n chÐp ghi trªn ®Êt
sÐt v× ®Êt sÐt cã rÊt nhiÒu trong vïng nµy.
KÕ to¸n trong thêi Ai cËp cæ ®¹i còng ph¸t triÓn t¬ng tù nh t¹i thung lòng
Mesopotamia. Tuy nhiªn hä sö dông giÊy cãi thay cho ®Êt sÐt vµ ®iÒu nµy gióp cho
viÖc ghi chÐp b¶n th¶o ®ù¬c thùc hiÖn dÔ dµng h¬n. HiÖn nay cßn lu gi÷ ®îc nhiÒu b¶n
th¶o khæ lín, dïng riªng cho c¸c kho hµng hoµng cung. Tuy vËy, kÕ to¸n Ai cËp cæ xa
chØ dõng l¹i ë viÖc ghi chÐp ®¬n gi¶n qua hµng ngh×n n¨m tån t¹i. Nguyªn nh©n chÝnh
lµ do t×nh tr¹ng mï ch÷ vµ sù v¾ng mÆt cña ®ång tiÒn ®óc ®· ng¨n c¶n sù ph¸t triÓn cña
nã.
Ngêi Hy L¹p ®· cã ®ãng gãp quan träng ®èi víi ngµnh kÕ to¸n qua viÖc sö dông
®ång tiÒn ®óc vµo kho¶ng 600 n¨m tríc c«ng nguyªn. ViÖc ®a ®ång tiÒn ®óc vµo tiªu
dïng ®· khëi nguån cho mét cuéc c¸ch m¹ng cña ngµnh kÕ to¸n. Ngµnh nghÒ ng©n
hµng trong x· héi Hy L¹p cæ xa rÊt ph¸t triÓn so víi c¸c x· héi tríc ®ã. C¸c chñ ng©n
hµng gi÷ nh÷ng sæ tµi kho¶n, trao ®æi hoÆc cho vay, thËm chÝ thu xÕp chuyÓn tiÒn mÆt
th«ng qua nh÷ng ng©n hµng céng sù t¹i c¸c thµnh phè kh¸c nhau.

1

ë x· héi Rome cæ ®¹i cã mét tôc lÖ lµ nh÷ng ngêi chñ gia ®×nh ghi chÐp l¹i c¸c
kho¶n thu chi thêng nhËt cña gia ®×nh vµo quyÓn sæ nhËt ký. ViÖc qu¶n ly chi tiªu gia
®×nh nh vËy rÊt quan träng v× ë Rome ngêi d©n ph¶i ®Þnh kú têng tr×nh vÒ tµi s¶n vµ
c«ng nî, ®Ó theo ®ã Nhµ níc tÝnh thuÕ vµ thËm chÝ x¸c ®Þnh quyÒn c«ng d©n.
Ngêi La m· ®· x©y dùng dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m, víi nç lùc tæng hîp ho¹t
®éng cña c¸c c«ng ty tµi chÝnh, h¹n chÕ chi tiªu nh»m ®¹t ®îc kho¶n ng©n s¸ch dù tÝnh
vµ ®¸nh thuÕ ngêi d©n.
KÕ to¸n T...
§Ò bµi: Sù ph¸t triÓn cña kÕ to¸n trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam. C¸c vÊn ®Ò ®Æt
ra ®èi víi to¸n ViÖt Nam trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp kinh quèc
tÕ.
Bµi lµm
PhÇn I: LÞch sö KÕ to¸n
KÕ to¸n thêi kú cæ ®¹i
Trong mét quy íc Hammurabi ban trong triÒu ®¹i ®Çu tiªn cña Babylonia
(2285 2242 B.C.) cã quy ®Þnh r»ng viÖc b¸n hµng ph¶i ®îc ghi nhËn b»ng mét b¶n th¶o
cã dÊu. Do vËy c¸c giao dÞch ®Òu ®îc c¸c bªn ghi chÐp l¹i.
ë Mesopotamian mét nghÒ t¬ng ®¬ng víi nghÒ to¸n hiÖn nµy ghi chÐp
b¶n th¶o. C«ng viÖc cña còng t¬ng nh mét to¸n viªn ph¶i ghi chÐp i c¸c
giao dÞch,h¬n n÷a hä cßn ph¶i ®¶m b¶o r»ng c¸c tho¶ íc giao dÞch phï hîp víi yªu
cÇu giao dÞch th¬ng m¹i. §· hµng tr¨m ngêi ®îc thuª lµm c«ng viÖc nµy, ®©y
®îc coi lµ mét nghÒ nghiÖp cã uy thÕ.
Khi mét giao dÞch ®îc thùc hiÖn, c¸c bªn tham gia giao dÞch ®i thuª ngêi chÐp
b¶n th¶o, m« t¶ tháa thuËn cña hä víi ngêi ®ã, vµ sau ®ã nhËn lÊy b¶n chÐp ghi trªn ®Êt
sÐt v× ®Êt sÐt cã rÊt nhiÒu trong vïng nµy.
to¸n trong thêi Ai cËp ®¹i còng ph¸t triÓn t¬ng nh t¹i thung lòng
Mesopotamia. Tuy nhiªn dông giÊy cãi thay cho ®Êt sÐt ®iÒu nµy gióp cho
viÖc ghi chÐp b¶n th¶o ®ù¬c thùc hiÖn dÔ dµng h¬n. HiÖn nay cßn lu gi÷ ®îc nhiÒu b¶n
th¶o khæ lín, dïng riªng cho c¸c kho hµng hoµng cung. Tuy vËy, to¸n Ai cËp xa
chØ dõng l¹i ë viÖc ghi chÐp ®¬n gi¶n quang ngh×n n¨m tån t¹i. Nguyªn nh©n chÝnh
lµ do t×nh tr¹ng mï ch÷ vµ sù v¾ng mÆt cña ®ång tiÒn ®óc ®· ng¨n c¶n sù ph¸t triÓn cña
nã.
Ngêi Hy L¹p ®· cã ®ãng gãp quan träng ®èi víi ngµnh kÕ to¸n qua viÖc sö dông
®ång tiÒn ®óc vµo kho¶ng 600 m tríc c«ng nguyªn. ViÖc ®a ®ång tiÒn ®óc vµo tiªu
dïng ®· khëi nguån cho mét cuéc c¸ch m¹ng cña ngµnh kÕ to¸n. Ngµnh nghÒ ng©n
hµng trong héi Hy L¹p xa rÊt ph¸t triÓn so víi c¸c héi tríc ®ã. C¸c chñ ng©n
hµng gi÷ nh÷ng tµi kho¶n, trao ®æi hoÆc cho vay, thËm c thu xÕp chuyÓn tiÒnt
th«ng qua nh÷ng ng©n hµng céng sù t¹i c¸c thµnh phè kh¸c nhau.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Sự phát triển của KT TG và VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Sự phát triển của KT TG và VN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Sự phát triển của KT TG và VN 9 10 269