Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Sự QL của NN đối với các cty CK

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoa khoa häc qu¶n lý

líp qlkt43a

Lêi Më ®Çu
Víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ kinh tÕ cña thÕ giíi, sù v¬n lªn kh«ng ngõng
cña c¸c níc trong khu vùc vÒ tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc mµ ®Æc biÖt lµ sù ph¸t triÓn nh vò
b·o vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi. §iÒu ®ã ®Æt níc ta vµo mét vÞ thÕ v« cïng quan
träng, bëi v× níc ta n»m ë vÞ trÝ cùc kú nh¹y c¶m, nh¹y c¶m c¶ vÒ vÞ trÝ chiÕn lîc
qu©n sù còng nh kinh tÕ trong khu vùc. ChÝnh v× thÕ mµ §¶ng vµ nhµ níc ®· nhËn
thÊy râ c«ng viÖc cña m×nh lµ ph¶i l·nh ®¹o, ®Þnh híng ph¸t triÓn cho nÒn kinh tÕ
®Êt níc sao cho thËt tèt, ®Ó tiÕn vµo kû nguyªn míi víi thµnh c«ng míi rùc rì. §Ó
®¹t ®îc ®iÒu ®ã §¶ng, nhµ níc ®· ®a ra nhiÖm vô vµ môc tiªu ph¶i tiÕn hµnh "C«ng
nghiÖp ho¸ vµ HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc".
§Ó tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ thµnh c«ng, t¨ng trëng kinh tÕ bÒn
v÷ng, kh¾c phôc nguy c¬ tôt hËu so víi c¸c níc trong khu vùc cÇn ph¶i cã nguån
vèn lín. Mµ ®Ó cã nguån vèn lín cÇn ph¸t triÓn thÞ trêng chøng kho¸n. Tuy nhiªn,
viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng chøng kho¸n ë ViÖt Nam gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vÒ kinh tÕ
còng nh sù hiÓu biÕt lo¹i h×nh kinh doanh nµy cßn h¹n chÕ, ®Æc biÖt khi thÞ trêng
chøng kho¸n ®i vµo ho¹t ®éng th× cÇn ph¶i cã “ Sù qu¶n lý cña Nhµ níc c¸c C«ng
ty ph¸t hµnh chøng kho¸n” .
ChÝnh v× thÕ, mµ h¬n bao giê hÕt chóng ta cÇn ph¶i chuÈn bÞ mét c¸ch kü cµng
c¶ vÒ kiÕn thøc c¬ b¶n vµ häc hái kinh nghiÖm cña c¸c níc kh¸c trªn thÕ giíi vÒ tæ
chøc qu¶n lý vµ kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña c¸c C«ng ty ph¸t hµnh chøng kho¸n.
Nh÷ng néi dung chÝnh ®îc tr×nh bµy trong §Ò ¸n nµy gåm:
PhÇn 1: ThÞ trêng chøng kho¸n vµ c¸c C«ng ty ph¸t hµnh chøng kho¸n
PhÇn 2: Qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi c¸c C«ng ty ph¸t hµnh chøng kho¸n
PhÇn 3: Thùc tr¹ng vµ ph¬ng híng qu¶n lý phï hîp ë ViÖt Nam hiÖn nay

GV híng dÉn: TS . NguyÔn thÞ ngäc huyÒn
SV thùc hiÖn: NguyÔn v¨n minh (b)

Khoa khoa häc qu¶n lý

líp qlkt43a

néi dung
PhÇn 1: thÞ trêng chøng kho¸n vµ c¸c c«ng ty ph¸t hµnh
chøng kho¸n
I.

Chøng kho¸n vµ thÞ trêng chøng kho¸n

1.
I.1.

Chøng kho¸n
Kh¸i niÖm

Chøng kho¸n lµ chøng chØ thÓ hiÖn quyÒn cña chñ së h÷u chøng kho¸n ®èi víi
ngêi ph¸t hµnh. Chøng kho¸n bao gåm : chøng kho¸n nî (tr¸i phiÕu), chøng kho¸n
vèn (cæ phiÕu) vµ c¸c chøng chØ cã nguån gèc chøng kho¸n (chøng quyÒn, chøng
khÕ, chøng chØ thô hëng ...).
C¸c chøng kho¸n do chÝnh phñ, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ c¸c c«ng ty ph¸t
hµnh víi møc gi¸ nhÊt ®Þnh. Sau khi ph¸t hµnh, c¸c chøng kho¸n cã thÓ ®îc mua ®i
b¸n l¹i nhiÒu lÇn trªn thÞ trêng chøng kho¸n theo c¸c møc gi¸ kh¸c nhau tuú thuéc
vµo cung ...
Khoa khoa häc qu¶n lý líp qlkt43a
Lêi Më ®Çu
Víi ph¸t triÓn m¹nh kinh cña thÕ giíi, v¬n lªn kh«ng ngõng
cña c¸c níc trong khu vùc tÊt c¸c lÜnh vùc ®Æc biÖt ph¸t triÓn nh
b·o kinh tÕ, chÝnh trÞ, héi. §iÒu ®ã ®Æt níc ta vµo mét thÕ cïng quan
träng, bëi v× níc ta n»m ë trÝ cùc nh¹y c¶m, nh¹y c¶m trÝ chiÕn lîc
qu©n còng nh kinh trong khu vùc. ChÝnh thÕ mµ §¶ng nhµ níc ®· nhËn
thÊy râ c«ng viÖc cña nh ph¶i l·nh ®¹o, ®Þnh híng ph¸t triÓn cho nÒn kinh
®Êt níc sao cho thËt tèt, ®Ó tiÕn vµo nguyªn míi víi thµnh c«ng míi rùc rì. §Ó
®¹t ®îc ®iÒu ®ã §¶ng, nhµ níc ®· ®a ra nhiÖm vô vµ môc tiªu ph¶i tiÕn hµnh "C«ng
nghiÖp ho¸ vµ HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc".
§Ó tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ thµnh c«ng, t¨ng trëng kinhbÒn
v÷ng, kh¾c phôc nguy tôt hËu so víi c¸c níc trong khu vùc cÇn ph¶i cã nguån
vèn lín. ®Ó nguån vèn lín cÇn ph¸t triÓn thÞ trêng chøng kho¸n. Tuy nhiªn,
viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng chøng kho¸n ë ViÖt Nam gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vÒ kinh tÕ
còng nh hiÓu biÕt lo¹i h×nh kinh doanh nµy cßn h¹n chÕ, ®Æc biÖt khi thÞ trêng
chøng kho¸n ®i vµo ho¹t ®éng th× cÇn ph¶i cã qu¶n lý cña N n íc c¸c C«ng
ty ph¸t hµnh chøng kho¸n .
ChÝnh v× thÕ, mµ h¬n bao giê hÕt chóng ta cÇn ph¶i chuÈn bÞ mét c¸ch kü cµng
vÒ kiÕn thøc c¬ b¶n vµ häc hái kinh nghiÖm cña c¸c níc kh¸c trªn thÕ giíi vÒ
chøc qu¶n lý vµ kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña c¸c C«ng ty ph¸t hµnh chøng kho¸n.
Nh÷ng néi dung chÝnh ®îc tr×nh bµy trong §Ò ¸n nµy gåm:
PhÇn 1: ThÞ trêng chøng kho¸n vµ c¸c C«ng ty ph¸t hµnh chøng kho¸n
PhÇn 2: Qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi c¸c C«ng ty ph¸t hµnh chøng kho¸n
PhÇn 3: Thùc tr¹ng vµ ph¬ng híng qu¶n lý phï hîp ë ViÖt Nam hiÖn nay
GV híng dÉn: TS . NguyÔn thÞ ngäc huyÒn
SV thùc hiÖn: NguyÔn v¨n minh (b)
ĐATN ĐỀ ÁN: Sự QL của NN đối với các cty CK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Sự QL của NN đối với các cty CK - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Sự QL của NN đối với các cty CK 9 10 601