Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Tác động tràn của FDI đối với khu vực KT trong nước

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 3313 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
FDI có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá và
xã hội. Tuy nhiên, đối với các nước đang phát triển, nhất là các nước nghèo, kỳ
vọng lớn nhất của việc thu hút FDI chủ yếu là nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Kỳ vọng này dường như được thể hiện trong tư tưởng của các nhà kinh tế và các
nhà hoạch định chính sách với ba lý do chính.
Một là, FDI góp phần làm tăng thặng dư của tài sản vốn, góp phần cải thiện
cán cân thanh toán nói chung cà ổn định kinh tế vĩ mô.
Hai là, các nước đang phát triển thường có tỷ lệ tích luỹ vốn thấp và vì vậy,
FDI thường được coi là nguồn vốn quan trọng để bổ sung đầu tư trong nước nhằm
mục đtiêu tăng trưởng kinh tế.
Ba là, FDI tạo cơ hội cho các nước nghèo tiếp cận công nghệ tiên tiến hơn, dễ
dàng chuyển giao công nghệ hơn, thúc đẩy quá trình phổ biến kiến thức, nâng cao
kỹ năng quản lý và trình độ lao động.v.v…
Tác động này được xem là các tác động tràn của FDI, góp phần làm tăng năng
suất của các doanh nghiệp trong nước và cuối cùng là đóng góp vào tăng trưởng
kinh tế nói chung. Trên thực tế không phải nước nào cũng đạt được cùng một lúc
hai kỳ vọng này. Một số nước thu hút được dòng vốn FDI khá lớn nhưng tác động
tràn hầu như không xảy ra. Ở một tình thế khác, vốn FDI vào một nước có thể làm
tăng vốn đầu tư cho nền kinh tế nhưng đóng góp của nguồn vốn này vào tăng
trưởng là thấp. Cả hai trường hợp trên đều được coi là không thành công với chính
sách thu hút FDi chưa tận dụng triệt để và lãng phí nguồn lực này dưới góc độ tăng
trưởng kinh tế, đặc biệt là của các nước đang phát triển.
Đề tài “Giải thích tác động tràn của FDI đến khu vực kinh tế trong nước” sẽ tập
trung giải thích và làm rõ tác động gián tiếp của FDI tới tăng trưởng kinh tế.

Môc lôc

Lêi më ®Çu

Trang
2

PhÇn mét: Lý luËn chung

I. FDI
1. C¸c kh¸i niÖm
2. Vai trß cña FDI ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ë c¸c níc
®ang ph¸t triÓn
II. T¸c ®éng trµn cña fdi:
1. Kh¸i niÖm
2. C¸c kªnh chñ yÕu xuÊt hiÖn t¸c ®éng trµn
PhÇn hai: T¸c ®éng trµn cña FDI ®Õn khu vùc kinh
tÕ trong níc

4
5
8
8

I. T×nh h×nh thu hót FDI cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua
II. T¸c ®éng trµn cña FDI ®Õn khu vùc kinh tÕ trong níc
1. Kªnh di chuyÓn lao ®éng
2. Kªnh phæ biÕn vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ
3. Kªnh liªn kÕt s¶n xuÊt
4. Kªnh c¹nh tranh
III. Ph©n tÝch ®Þnh lîng t¸c ®éng trµn
1. T¸c ®éng trµn cña FDI tíi n¨ng suÊt lao ®éng cña doanh nghiÖp
trong níc
2. Kh¶ n¨ng hÊp thô t¸c ®éng trµn cña khu vùc kinh tÕ trong níc

10

PhÇn ba: Mét sè gi¶i ph¸p

26

KÕt luËn...
LỜI MỞ ĐẦU
FDI thể ảnh hưởng tới nền kinh tế tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá
hội. Tuy nhiên, đối với c nước đang phát triển, nhất các nước nghèo, k
vọng lớn nhất của việc thu hút FDI chyếu nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Kỳ vọng này dường như được thể hiện trong tưởng của các nhà kinh tế các
nhà hoạch định chính sách với ba lý do chính.
Một là, FDI góp phần làm tăng thặng của tài sản vốn, góp phần cải thiện
cán cân thanh toán nói chung cà ổn định kinh tế vĩ mô.
Hai là, c nước đang phát triển thường có tỷ l tích lu vốn thấp và vậy,
FDI thường được coi nguồn vốn quan trọng để bổ sung đầu trong nước nhằm
mục đtiêu tăng trưởng kinh tế.
Ba là, FDI tạo hội cho các nước nghèo tiếp cận công nghệ tiên tiến hơn, d
dàng chuyển giao công nghệ hơn, thúc đẩy quá trình phổ biến kiến thức, nâng cao
kỹ năng quản lý và trình độ lao động.v.v…
Tác động này được xem các tác động tràn của FDI, góp phần làm tăng năng
suất của các doanh nghiệp trong nước cuối cùng đóng góp vào tăng trưởng
kinh tế nói chung. Trên thực tế không phải nước nào cũng đạt được cùng một lúc
hai kỳ vọng này. Một số nước thu hút được dòng vốn FDI khá lớn nhưng tác động
tràn hầu như không xảy ra. một tình thế khác, vốn FDI vào một nước thể làm
tăng vốn đầu cho nền kinh tế nhưng đóng góp của nguồn vốn này vào tăng
trưởng là thấp. Cả hai trường hợp trên đều được coi là không thành công với chính
sách thu hút FDi chưa tận dụng triệt để và lãng phí nguồn lực này dưới góc độ tăng
trưởng kinh tế, đặc biệt là của các nước đang phát triển.
Đề tài “Giải thích tác động tràn của FDI đến khu vực kinh tế trong nước” sẽ tập
trung giải thích và làm rõ tác động gián tiếp của FDI tới tăng trưởng kinh tế.
ĐATN ĐỀ ÁN: Tác động tràn của FDI đối với khu vực KT trong nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Tác động tràn của FDI đối với khu vực KT trong nước - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Tác động tràn của FDI đối với khu vực KT trong nước 9 10 176