Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Tăng trưởng KT và chuyển dịch cơ cấu đến 2020

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1930 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Đối với Việt Nam chuyển dịch cơ cấu không chỉ là một xu hướng mà
còn là một yêu cầu tất yếu. Trong những năm vừa qua đã có rất nhiều nghiên
cứu để tìm ra con đường đi thích hợp nhất. Tuy nhiên điều đó còn rất nhiều
bàn cãi.
Đề tài: "Mèi quan hÖ gi÷a t¨ng trëng kinh tÕ vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh
tÕ ngµnh tõ nay ®Õn 2020" nhằm nghiên cứu mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ
cấu kinh tế với tăng trưởng. Tìm ra xu hướng vận động của nền kinh tế và từ
đó hướng vào mục tiêu phát triển của quốc gia từ nay đến năm 2020. Trong
quá trình nghiên cứu do điều kiện khách quan và chủ quan vÉn cßn nhiÒu
thiÕu sãt mong ®îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n.

1

CHƯƠNG I
: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA MỐI QUAN HỆ GIỮA CHUYỂN DỊCH
CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ.

1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN.Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n
1.1. Tăng trưởng kinh tế
Theo nghĩa chung nhất, tăng trưởng kinh tế thường được quan niệm là
sự tăng lên hay gia tăng về quy mố sản lượng của nền kinh tế trong một thời
kỳ nhất định (thường là một năm). Hay nói một cách khác cụ thể hơn, tăng
trưởng kinh tế là do tăng thu nhập quốc dân và thu nhập quốc dân đầu người.
Tăng trưởng kinh tế được xác định bằng cách so sánh quy mô sản lượng
giữa các thời kỳ. Có hai cách so sánh tuyệt đối và tương đối.
- Mức tăng tuyệt đối: ∆y = Yn – Y0
Trong đó: Yn là sản lượng của năm n, còn Y0 là sản lượng của năm so
sánh (năm gốc).
Như vậy, mức tăng trưởng tuyệt đối phản ánh mức độ tăng quy mô sản lượng.
- Mức tăng trưởng tương đối hay là tốc độ tăng trưởng (gy)
gy = Yn/Yo hay (Yn – Yo)/Yo
Trong kinh tế vĩ mô, Y chính là tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc
tổng sản phẩm quốc dân (GNP).
Có thể nói, tăng trưởng kinh tế phản ánh sự thay đổi về lượng của nền
kinh tế. Càng ngày thì tăng trưởng kinh tế càng được gắn với yêu cầu tính bền
vững hay việc bảo đảm chất lượng tăng trưởng ngày càng cao. Tức là tăng
trưởng không những phải nhanh mà phải đảm bảo liên tục, có hiệu quả của
các chỉ tiêu quy mô và tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người. Hơn thế
nữa quá trình ấy phải được tạo nên bởi nhân tố đóng vai trò quyết định là khoa
học công nghệ và vốn nhân lực trong điều kiện một cơ cấu kinh tế hợp lý.
1.2. Phát triển kinh tế.
2

Phát triển kinh tế có thể hiểu là một quá trình lớn lên (tăng tiến) về mọi mặt
của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Trong đó bao gồm cả sự tăng
thêm về quy mô sản lượng (tăng trưởng) và sự tiến bộ về cơ cấu kinh tế - xã
hội. Phát tiển kinh tế là quá trình biến đổi cả về lượng và về chất của nền kinh
tế, nó ...
LỜI MỞ ĐẦU
Đối với Việt Nam chuyển dịch cấu không chỉ một xu hướng
còn một yêu cầu tất yếu. Trong những năm vừa qua đã rất nhiều nghiên
cứu để tìm ra con đường đi thích hợp nhất. Tuy nhiên điều đó còn rất nhiều
bàn cãi.
Đề tài: "Mèi quan hÖ gi÷a t¨ng trëng kinh tÕ vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh
tÕ ngµnh tõ nay ®Õn 2020" nhằm nghiên cứu mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ
cấu kinh tế với tăng trưởng. Tìm ra xu hướng vận động của nền kinh tế từ
đó hướng vào mục tiêu phát triển của quốc gia từ nay đến năm 2020. Trong
quá trình nghiên cứu do điều kiện khách quan chủ quan vÉn cßn nhiÒu
thiÕu sãt mong ®îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Tăng trưởng KT và chuyển dịch cơ cấu đến 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Tăng trưởng KT và chuyển dịch cơ cấu đến 2020 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Tăng trưởng KT và chuyển dịch cơ cấu đến 2020 9 10 899