Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Tăng trưởng nghành CN ở nước ta trong những năm qua

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1293 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÓu luËn: Kinh tÕ ph¸t triÓn

Lêi më ®Çu
S¶n xuÊt c«ng nghiÖp lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng nhÊt ®Ó ®a níc ta
®i tíi mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, víi vai trß to lín nh vËy song s¶n xuÊt c«ng
nghiÖp còng ®· tr¶i qua nh÷ng thêi kú th¸ch thøc trong vÊn ®Ò t¨ng trëng
kinh tÕ níc ta.
Tr¶i qua thêi kú 2000 – 2005 ViÖt nam ®· trë thµnh mét trong nh÷ng níc
®ang trªn ®µ ph¸t triÓn ®ã còng lµ nhê mét phÇn vµo s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, nhng ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng tÇm nh×n vµ sù khã kh¨n, nç lùc v¬n lªn cña ViÖt nam
th× thêi gian qua s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cã xu híng thay ®æi vÒ nhiÒu mÆt song
®Òu tËp trung vµo mét khÝa c¹nh ®ã lµ ph¸t triÓn kinh tÕ v÷ng m¹nh, sao cho
vµo giai ®o¹n tíi 2006-2010 ViÖt nam sÏ lµ mét trong nh÷ng níc ph¸t triÓn
m¹nh, nhng muèn ®îc nh vËy th× chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó cñng cè l¹i s¶n xuÊt
c«ng nghiÖp, sao cho phï hîp víi xu thÕ nh÷ng n¨m tíi ®©y, chÝnh v× vËy
mµ em xin chän ®Ò tµi: ‘’T¨ng trëng cña ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ë níc
ta trong nh÷ng n¨m qua. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p.
Tuy b¶n th©n em cã nhiÒu cè g¾ng song bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng
sai sãt, vËy em mong cã sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o trong bé
m«n vµ c¸c b¹n ®äc ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Cuèi cïng em xin c¶m ¬n!
Hµ néi: Ngµy 26/11/2004

1

TiÓu luËn: Kinh tÕ ph¸t triÓn
ch¬ng I
§¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5
n¨m 2001-2005
1. Môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 5 n¨m 2001-2005 ®èi víi ngµnh c«ng
nghiÖp:
- Môc tiªu chung: Tèc ®é t¨ng trëng GDP b×nh qu©n hµng n¨m cña nÒn
kinh tÕ lµ 7,5%, trong ®ã n«ng, l©m, ng nghiÖp t¨ng 4,3%, c«ng nghiÖp vµ x©y
dùng t¨ng 10,8%, dÞch vô t¨ng 6,2%; tû träng c«ng nghiÖp vµ x©y dùng 3839%, n«ng l©m ng nghiÖp 20-21%, c¸c ngµnh dÞch vô 41-42%.
- Môc tiªu ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp:
+ Gi¸ trÞ s¶n xuÊt toµn ngµnh c«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n 13%/n¨m;
+ Ngµnh ®iÖn t¨ng trëng 13,1%/n¨m, n¨m 2005 dù kiÕn ®iÖn s¶n xuÊt ®¹t
49 tû Kwh;
+ Ngµnh than t¨ng trëng 6,8%/n¨m, n¨m 2005 dù kiÕn s¶n lîng than s¹ch
kho¶ng 15 triÖu tÊn vµ xuÊt khÈu kho¶ng 3,5 triÖu tÊn/n¨m;
+ Ngµnh dÇu khÝ t¨ng trëng kho¶ng 4-5%/n¨m, n¨m 2005 dù kiÕn ®¹t s¶n
lîng 22 - 22,5 triÖu tÊn dÇu quy ®æi vµ xuÊt khÈu kho¶ng 12 - 16 triÖu tÊn/n¨m;
+ Ngµnh thÐp t¨ng trëng kho¶ng 14-15%/n¨m, n¨m 2005 dù kiÕn ®¹t s¶n lîng 3,3 triÖu tÊn thÐp x©y dùng, 1 - 1,4 triÖu tÊn ph«i thÐp vµ 0,7 triÖu tÊn thÐp
c¸c lo¹i kh¸c;
+ Ngµnh xi m¨ng t¨ng trëng kho¶ng 13%/n¨m, n¨m 2005 dù kiÕn ®¹t s¶n
lîng s¶n xuÊt 23-24 triÖu tÊn xi m¨ng;
+ Ngµnh giÊy t¨ng trëng kho¶ng 10%/n¨m, n¨m 2005 dù kiÕ...
TiÓu luËn: Kinh tÕ ph¸t triÓn
Lêi më ®Çu
S¶n xuÊt c«ng nghiÖp lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng nhÊt ®Ó ®a níc ta
®i tíi mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, víi vai trß to lín nh vËy song s¶n xuÊt c«ng
nghiÖp còng ®· tr¶i qua nh÷ng thêi th¸ch thøc trong vÊn ®Ò t¨ng trëng
kinh tÕ níc ta.
Tr¶i qua thêi 2000 2005 ViÖt nam ®· trë thµnh mét trong nh÷ng níc
®ang trªn ®µ ph¸t triÓn ®ã còng lµ nhê mét phÇn vµo s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, nh-
ng ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng tÇm nh×n khã kh¨n, nç lùc v¬n lªn cña ViÖt nam
th× thêi gian qua s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cã xu híng thay ®æi vÒ nhiÒu mÆt song
®Òu p trung vµo mét khÝa c¹nh ®ã ph¸t triÓn kinh v÷ng nh, sao cho
vµo giai ®o¹n tíi 2006-2010 ViÖt nam sÏ mét trong nh÷ng níc ph¸t triÓn
m¹nh, nhng muèn ®îc nh vËy th× chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó cñng cè l¹i s¶n xuÊt
c«ng nghiÖp, sao cho phï hîp víi xu thÕ nh÷ng n¨m tíi ®©y, chÝnh vËy
mµ em xin chän ®Ò tµi: ‘’T¨ng trëng cña ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ë níc
ta trong nh÷ng n¨m qua. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p.
Tuy b¶n th©n em nhiÒu g¾ng song bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng
sai sãt, vËy em mong ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy gi¸o trong
m«n vµ c¸c b¹n ®äc ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Cuèi cïng em xin c¶m ¬n!
Hµ néi: Ngµy 26/11/2004
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Tăng trưởng nghành CN ở nước ta trong những năm qua - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Tăng trưởng nghành CN ở nước ta trong những năm qua - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Tăng trưởng nghành CN ở nước ta trong những năm qua 9 10 863