Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Thách thức đối với VN trong XK khi TQ gia nhập WTO

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1120 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc

Lêi nãi ®Çu
ViÖt Nam vµ Trung Quèc lµ hai níc l¸ng giÒng “ nói liÒn nói s«ng liÒn
s«ng”. Quan hÖ ngo¹i giao, kinh tÕ, v¨n ho¸, th¬ng m¹i gi÷a hai níc ®· h×nh
thµnh tõ l©u, nh mét tÊt yÕu kh¸ch quan. §èi víi nh©n d©n hai níc, quan hÖ
l¸ng giÒng, quan hÖ giao lu v¨n ho¸ vµ th¬ng m¹i ®· trë thµnh truyÒn thèng
bÒn v÷ng. V× thÕ, mçi mét thay ®æi hay biÕn ®éng trªn ®Êt Trung Quèc ®Òu sÏ
®îc truyÒn ®Õn ViÖt Nam mét c¸ch trùc tiÕp nhÊt, nhanh nhÊt.
Trong n¨m 2001, viÖc Trung Quèc gia nhËp WTO ®îc ®¸nh gi¸ lµ mét
trong nh÷ng sù kiÖn quan träng ®èi víi níc nµy. MÆc dï sÏ ph¶i ®¬ng ®Çu víi
kh«ng Ýt khã kh¨n vµ thö th¸ch còng hÕt søc nghiÖt ng·, nhng c¬ héi ®Ó Trung
Quèc ®Èy nhanh ph¸t triÓn còng v« cïng to lín. NÕu vît qua ®îc nh÷ng th¸ch
thøc, tranh thñ ®îc nh÷ng c¬ héi do viÖc gia nhËp WTO ®a l¹i, th× ch¼ng bao
l©u n÷a Trung Quèc sÏ trë thµnh mét cêng quèc kinh tÕ trªn thÕ giíi.
Sù kiÖn nµy ch¾c ch¾n sÏ cã ¶nh hëng s©u réng vµ l©u dµi ®Õn ®êi sèng
kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, v¨n ho¸ cña Trung Quèc. H¬n thÕ, nã còng sÏ t¸c
®éng ®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ còng nh quan hÖ kinh tÕ - th¬ng m¹i gi÷a
Trung Quèc víi c¸c níc §«ng Nam ¸, trong ®ã cã ViÖt Nam. §iÒu nµy kh«ng
chØ cã ¶nh hëng ®Õn quan hÖ song ph¬ng cña hai níc, ®Õn ®Çu t níc ngoµi mµ
cßn ¶nh hëng lín ®Õn vÊn ®Ò xuÊt khÈu cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m tíi.
§ã còng chÝnh lµ lý do mµ em chän ®Ò tµi “Th¸ch thøc ®èi víi ViÖt Nam vÒ
vÊn ®Ò xuÊt khÈu khi Trung Quèc gia nhËp WTO”.
Th«ng qua t×m hiÓu s¸ch b¸o, c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, qua
m¹ng Internet vµ sù híng dÉn tËn t×nh cña PGS - TS NguyÔn Duy Bét ®· gióp
em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Tuy nhiªn, ®©y lµ vÊn ®Ò hÕt søc lín ®ßi hái ph¶i
cã sù tham gia t×m hiÓu nghiªn cøu cña nhiÒu ngêi, nhiÒu ngµnh víi nhiÒu thêi
gian h¬n. Do vËy, bµi viÕt cña em còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt,
mong ®îc sù chØ dÉn vµ gãp ý cña thÇy c«.
Em xin tr©n träng c¶m ¬n!

§Ò ¸n m«n häc

PhÇn I : tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi vµ sù gia nhËp cña
Trung quèc
I/TÝnh tÊt yÕu cña viÖc héi nhËp
1.Kh¸i niÖm cña viÖc héi nhËp:
Héi nhËp lµ mét trong nh÷ng xu thÕ chñ yÕu cña quan hÖ quèc tÕ hiÖn
®¹i. Cuéc c¸ch m¹nh khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ ®· vµ ®ang thóc ®Èy
m¹nh mÏ qu¸ tr×nh chuyªn m«n ho¸ vµ hîp t¸c gi÷a c¸c quèc gia, lµm cho lùc
lîng s¶n xuÊt ®îc quèc tÕ ho¸ cao ®é. §iÒu nµy ®· ®a c¸c quèc gia g¾n kÕt l¹i
gÇn nhau, dÉn tíi sù h×nh thµnh m¹ng líi toµn cÇu hay héi nhËp kinh tÕ quèc
tÕ. VËy qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ mét qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh chÝnh
s¸ch k...
§Ò ¸n m«n häc
Lêi nãi ®Çu
ViÖt Nam Trung Quèc hai níc l¸ng giÒng nói liÒn nói s«ng liÒn
s«ng”. Quan ngo¹i giao, kinh tÕ, n ho¸, th¬ng m¹i gi÷a hai níc ®· h×nh
thµnh l©u, nh mét tÊt yÕu kh¸ch quan. §èi víi nh©n d©n hai níc, quan
l¸ng giÒng, quan giao lu v¨n ho¸ th¬ng m¹i ®· trë thµnh truyÒn thèng
bÒn v÷ng. thÕ, mçi mét thay ®æi hay biÕn ®éng trªn ®Êt Trung Quèc ®Òu
®îc truyÒn ®Õn ViÖt Nam mét c¸ch trùc tiÕp nhÊt, nhanh nhÊt.
Trong n¨m 2001, viÖc Trung Quèc gia nhËp WTO ®îc ®¸nh gi¸ mét
trong nh÷ng kiÖn quan träng ®èi víi níc nµy. MÆc ph¶i ®¬ng ®Çu víi
kh«ng Ýt khã kh¨n thö th¸ch còng hÕt søc nghiÖt ng·, nhng c¬ héi ®Ó Trung
Quèc ®Èy nhanh ph¸t triÓnng cïng to lín. NÕu vît qua ®îc nh÷ng th¸ch
thøc, tranh thñ ®îc nh÷ng héi do viÖc gia nhËp WTO ®a l¹i, th× ch¼ng bao
l©u n÷a Trung Quèc sÏ trë thµnh mét cêng quèc kinh tÕ trªn thÕ giíi.
kiÖn nµy ch¾c ch¾n ¶nh hëng s©u réng l©u dµi ®Õn ®êi sèng
kinh tÕ, chÝnh trÞ, i, v¨n ho¸ cña Trung Quèc. H¬n thÕ, còng t¸c
®éng ®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ còng nh quan hÖ kinh tÕ - th¬ng m¹i gi÷a
Trung Quèc víi c¸c níc §«ng Nam ¸, trong ®ã cã ViÖt Nam. §iÒu nµy kh«ng
chØ ¶nh hëng ®Õn quan song ph¬ng cña hai níc, ®Õn ®Çu t níc ngoµi
cßn ¶nh hëng lín ®Õn vÊn ®Ò xuÊt khÈu cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m tíi.
§ã còng chÝnh lý doem chän ®Ò tµi Th¸ch thøc ®èi víi ViÖt Nam
vÊn ®Ò xuÊt khÈu khi Trung Quèc gia nhËp WTO”.
Th«ng qua m hiÓu s¸ch b¸o, c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, qua
m¹ng Internet híng dÉn tËn t×nh cña PGS - TS NguyÔn Duy Bét ®· gióp
em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Tuy nhiªn, ®©y vÊn ®Ò hÕt søc lín ®ßi hái ph¶i
cã sù tham gia t×m hiÓu nghiªn cøu cña nhiÒu ngêi, nhiÒu ngµnh víi nhiÒu thêi
gian n. Do vËy, bµi viÕt a em còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu t,
mong ®îc sù chØ dÉn vµ gãp ý cña thÇy c«.
Em xin tr©n träng c¶m ¬n!
ĐATN ĐỀ ÁN: Thách thức đối với VN trong XK khi TQ gia nhập WTO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Thách thức đối với VN trong XK khi TQ gia nhập WTO - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Thách thức đối với VN trong XK khi TQ gia nhập WTO 9 10 988