Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Thâm nhập TT Mĩ tại Agifish

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1060 lần   |   Lượt tải: 1 lần
®Ò ¸n m«n häc

1

Më ®Çu
Th©m nhËp thÞ trêng níc ngoµi qu¶ lµ vÊn ®Ò kh«ng hoµn toµn ®¬n gi¶n, nh÷ng
t¸c ®éng ¶nh hëng cña m«i trêng kinh doanh lµ nh÷ng rµo c¶n c«ng ty cÇn vît qua
mÆc dï quan t©m ®Õn ph¸t triÓn thÞ trêng níc ngoµi song Agifish vÉn vÊp ph¶i
nh÷ng khã kh¨n dÉn ®Õn kÕt qu¶ ®¹t ®îc kh«ng hoµn toµn nh mong ®îi c«ng ty thêng víng m¾c khi x¸c ®Þnh khi x¸c ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh biÖn ph¸p còng nh
kªnh ph©n phèi khi th©m nhËp thÞ trêng níc ngoµi. víng m¾c mµ c«ng ty vÊp ph¶i
t¹i thÞ trêg Mü lµ mét minh chng cho vÊn ®Ò trªn ,mÆc dï t¹i thÞ têng mü thêi gian
võa qua c«ng ty ®· g¹t h¸I ®îc kh«ng Ýt thµnh c«ng.
giíi thiÖu kh¸I qu¸t vÒ c«ng ty agifish

Tªn c«ng ty: C«ng Ty Cæ PhÇn XuÊt NhËp KhÈu Thuû S¶n An Giang tªn
viÕt t¾t lµ (Agifish).
Tªn giao dÞch ®èi ngo¹i: An giang Fisheries Import & Export Jiont Stock
Company.
§Þa chØ : 1234 TrÇn Hng §¹o , thµnh phè Long Xuyªn ,tØnh An Giang.
§iÖn tho¹I : (84-76) 853939-852368-852783 F·: (84-76) 852202.
Email:

htttp://us,f212.mail.yahoo.com/ym/Comspe?

To=agifishagg@hcm.vnn.vn Website:
§Çu tiªn khi míi h×nh thµnh c«ng ty chØ lµ mét xÝ nghiÖp nhá v¬i quy m« s¶n
xuÊt vµo lo¹i trung b×nh ®îc thµnh lËp vµo n¨m 1985 v¬i tªn gäi xi nghiÖp ®«ng
l¹nh An Giang do c«ng ty thuû s¶n An Giang ®Çu t c¬ s¬ h¹ tÇng vµ trang thiÕt
bÞ,cho ®Õn n¨m 1990 xi nghiÖp nay s¸t nhËp v¸o c«ng ty xuÊt nhËp khÈu n«ng thuû
s¶n An Giang (AFLEX) vµ ®îc ®æi tªn thµnh xÝ nghiÖp xuÊt khÈu thuû s¶n ,cuéc s¸t
n¹p cuèi cïng ®îc tiÕn hµnh thang 10 n¨m1995 xÝ nghiÖp s¸t nhËp víi xÝ nghiÖp
®«ng l¹nh Ch©u Thµnh ®Ó h×nh thµnh nªn c«ng ty XuÊt NhËp KhÈu thuû s¶n An
Sinh viªn:l¹I v¨n dòng

íp:qtkd quèc tÕ k42

®Ò ¸n m«n häc

2

Giang ,vµ cho tíi ngµy 28 th¸ng 6 n¨m 2001 c«ng ty ®îc cæ phÇn ho¸ theo quyÕt
®Þnh s« 792/QD - ttg cña thñ tíng chÝnh phñ ban hµnh. Tr¶i qua 18 n¨m h×nh thµnh
vµ ph¸t triÓn qua nhiÒu c¶i c¸ch vµ s¸t nhËp víi quy m« ngµy cµng lín trang thiÕt bÞ
sö dông ®îc n©ng cÊp phôc vô cho viÖc chÕ biÕn thuû s¶n xuÊt khÈu c«ng ty ®ang
dÇn ®i ®Õn æn ®Þnh vÒ quy m« vµ tæ chøc.Khi cæ phÇn ho¸ c¬ cÊu vèn cña c«ng ty
rÊt ®a d¹ng nã lµ tËp hîp cña c¸c chñ thÓ ®Çu t bao gåm c¶ nhµ níc vµ c¸c c¸ nh©n
trong vµ ngoµi níc v¬i tû lÖ t¬ng øng nh sau:
B¶ng 3.1 c¬ cÊu vèn cña c«ng ty
Sè lîng cæ phÇn
1.305.180

Tû lÖ % l¾m gi÷
31,23%

+Nhµ níc

835.820

20,00%

+C¸ nh©n

469.360

11,23%

Cæ ®«ng lµ CBCNV

1.089.390

26,07%

Cæ ®«ng ngoµi c«ng ty

1.784.560

42,70%

268.500
4.179.130

6,42%
100%

ChØ tiªu
Cæ ®«ng s¸ng lËp
Trong ®ã:

...
®Ò ¸n m«n häc
Më ®Çu
Th©m nhËp thÞ trêng níc ngoµi qu¶vÊn ®Ò kh«ng hoµn toµn ®¬n gi¶n, nh÷ng
t¸c ®éng ¶nh hëng cña m«i trêng kinh doanh nh÷ng rµo c¶n c«ng ty cÇn vît qua
mÆc quan t©m ®Õn ph¸t triÓn thÞ trêng níc ngoµi song Agifish vÉn vÊp ph¶i
nh÷ng khã kh¨n dÉn ®Õn kÕt qu¶ ®¹t ®îc kh«ng hoµn toµn nh mong ®îi c«ng ty th-
êng víng c khi x¸c ®Þnh khi x¸c ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh biÖn ph¸p còng nh
kªnh ph©n phèi khi th©m nhËp thÞ trêng níc ngoµi. víng m¾c c«ng ty vÊp ph¶i
t¹i thÞ trêg mét minh chng cho vÊn ®Ò trªn ,mÆc t¹i thÞ têng thêi gian
võa qua c«ng ty ®· g¹t h¸I ®îc kh«ng Ýt thµnh c«ng.
giíi thiÖu kh¸I qu¸t vÒ c«ng ty agifish
Tªn c«ng ty: C«ng Ty Cæ PhÇn XuÊt NhËp KhÈu Thuû S¶n An Giang tªn
viÕt t¾t lµ (Agifish).
Tªn giao dÞch ®èi ngo¹i: An giang Fisheries Import & Export Jiont Stock
Company.
§Þa chØ : 1234 TrÇn Hng §¹o , thµnh phè Long Xuyªn ,tØnh An Giang.
§iÖn tho¹I : (84-76) 853939-852368-852783 F·: (84-76) 852202.
Email: htttp://us,f212.mail.yahoo.com/ym/Comspe?
To=agifishagg@hcm.vnn.vn Website:http://www.agifish.com/.
§Çu tiªn khi míi h×nh thµnh c«ng ty chØ lµ mét xÝ nghiÖp nhá v¬i quy m« s¶n
xuÊt vµo lo¹i trung b×nh ®îc thµnh lËp o n¨m 1985 v¬i tªn gäi xi nghiÖp ®«ng
l¹nh An Giang do c«ng ty thuû s¶n An Giang ®Çu t tÇng vµ trang thiÕt
bÞ,cho ®Õn n¨m 1990 xi nghiÖp nay s¸t nhËp v¸o c«ng ty xuÊt nhËp khÈu n«ng thuû
s¶n An Giang (AFLEX) vµ ®îc ®æi tªn thµnh xÝ nghiÖp xuÊt khÈu thuû s¶n ,cuéc s¸t
n¹p cuèi cïng ®îc tiÕn hµnh thang 10 n¨m1995 nghiÖp s¸t nhËp víi nghiÖp
®«ng l¹nh Ch©u Thµnh ®Ó h×nh thµnh nªn c«ng ty XuÊt NhËp KhÈu thuû s¶n An
Sinh viªn:l¹I v¨n dòng íp:qtkd quèc tÕ k42
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Thâm nhập TT Mĩ tại Agifish - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Thâm nhập TT Mĩ tại Agifish - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Thâm nhập TT Mĩ tại Agifish 9 10 893