Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Thanh toán không dùng tiền mặt tại các NH TM

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÓu luËn

Lêi më ®Çu

ViÖt Nam ®· vµ ®ang chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ
trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc ®Ó ®¸p øng yªu cÇu lu th«ng hµng ho¸
mét c¸ch nhanh nhÊt th× h×nh thøc TMKDTM ra ®êi. Tuy nhiªn, thùc tr¹ng
thanh to¸n trong nÒn kinh tÕ cña níc ta vÉn lµ sö dông qu¸ nhiÒu tiÒn mÆt.
TTKDTM cha ph¸t triÓn kÞp thêi víi nhÞp ph¸t triÓn chung cña c¸c níc trªn
thÕ giíi ®Æc biÖt nã cha ®îc phæ biÕn trong tÇng líp d©n c.
Thùc tr¹ng trªn thùc sù lµ mét trë ng¹i lín ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt
Nam khi ®ang trong qu¸ tr×nh më cöa ®Ó héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi nãi
chung vµ trong lÜnh vùc NH tµi chÝnh riªng. C¸c NH cña ViÖt Nam bao gåm
c¶ NHTM quèc doanh vµ NHTM cæ phÇn ph¶i chÞu sù c¹nh tranh ®èi víi c¸c
NH liªn doanh vµ NH níc ngoµi ë tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm dÞch vô NH.
Trªn c¬ së ®ã, ngµnh NH nãi chung vµ c¸c NHTM ViÖt Nam nãi riªng
tiÕp tôc ®æi míi m¹nh mÏ c¸c ho¹t ®éng NH theo xu híng héi nhËp n©ng cao
n¨ng lùc c¹nh tranh. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· vµ ®ang tËp trung nhiÒu gi¶i ph¸p
hiÖn ®¹i ho¸ thanh to¸n vµ më réng dÞch vô thanh to¸n, ®Æc biÖt lµ TTKDTM,
mét mÆt ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ, cña d©n c; mét mÆt t¨ng thu nhËp tõ
dÞch vô, t¨ng lîi nhuËn cho mçi TTKDTM, mét néi dung quan träng cña ch¬ng tr×nh c¬ cÊu l¹i c¸c ho¹t ®éng cña m×nh.
NhËn thøc s©u s¾c tÇm quan träng cña vÊn ®Ò em ®· ®i s©u t×m hiÓu
c«ng t¸c TTKDTM. V× vËy, em ®· chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m më
réng vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c TTKDTM t¹i c¸c NHTM ViÖt Nam".
Víi nh÷ng hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ cña mét sinh viªn còng nh thêi gian t×m hiÓu
thùc tÕ cha nhiÒu, bµi viÕt nµy ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt
vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn. Em rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña
thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. §Æc biÖt em xin göi
lêi c¶m ¬n tíi c« gi¸o Vâ Minh Thu ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn
cña m×nh.
1

TiÓu luËn

Ch¬ng I
C¬ së lý luËn vÒ Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt
I. Sù cÇn thiÕt vµ vai trß cña TTKDTM trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng

1. Sù cÇn thiÕt vµ vai trß cña TTKDTM trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn s¶n xuÊt. Cïng víi thêi gian, con ngßi ®· t×m ra mét lo¹i s¶n phÈm ®Ó
lµm vËt trung gian ®o lêng gi¸ trÞ cña c¸c s¶n phÈm kh¸c vµ nã gäi lµ tiÒn tÖ.
TiÒn tÖ ®· tr¶i qua rÊt nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn vµ ë mçi giai ®o¹n nã ®Òu
cã nh÷ng u, nhîc ®iÓm cÇn ph¶i kh¾c phôc. Cã thÓ nãi, tiÒn giÊy ®· thÓ hiÖn ®îc nh÷ng u ®iÓm cña nã trong lu th«ng, nhÊt lµ tron...
TiÓu luËn
Lêi më ®Çu
ViÖt Nam ®· ®ang chuyÓn ®æi nÒn kinh vËn hµnh theo chÕ thÞ
trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc ®Ó ®¸p øng yªu cÇu lu th«ng hµng ho¸
mét c¸ch nhanh nhÊt th× h×nh thøc TMKDTM ra ®êi. Tuy nhiªn, thùc tr¹ng
thanh to¸n trong nÒn kinh cña níc ta vÉn dông qu¸ nhiÒu tiÒn mÆt.
TTKDTM cha ph¸t triÓn kÞp thêi víi nhÞp ph¸t triÓn chung cña c¸c níc trªn
thÕ giíi ®Æc biÖt nã cha ®îc phæ biÕn trong tÇng líp d©n c.
Thùc tr¹ng trªn thùc lµ mét t ng¹i lín ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt
Nam khi ®ang trong qu¸ tr×nh më cöa ®Ó héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi nãi
chung trong lÜnh vùc NH tµi chÝnh riªng. C¸c NH cña ViÖt Nam bao gåm
NHTM quèc doanh vµ NHTM phÇn ph¶i chÞu c¹nh tranh ®èi víi c¸c
NH liªn doanh vµ NH níc ngoµi ë tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm dÞch vô NH.
Trªn ®ã, ngµnh NH nãi chung c¸c NHTM ViÖt Nam nãi riªng
tiÕp tôc ®æi míi m¹nh c¸c ho¹t ®éng NH theo xu híng héi nhËp n©ng cao
n¨ng lùc c¹nh tranh. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· vµ ®ang tËp trung nhiÒu gi¶i ph¸p
hiÖn ®¹i ho¸ thanh to¸n vµ më réng dÞch vô thanh to¸n, ®Æc biÖt lµ TTKDTM,
mét mÆt ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ, cña d©n c; mét mÆt t¨ng thu nhËp tõ
dÞch vô, t¨ng lîi nhuËn cho mçi TTKDTM, mét néi dung quan träng cña ch-
¬ng tr×nh c¬ cÊu l¹i c¸c ho¹t ®éng cña m×nh.
NhËn thøc s©u s¾c tÇm quan träng cña vÊn ®Ò em ®· ®i s©u t×m hiÓu
c«ng t¸c TTKDTM. vËy, em ®· chän ®Ò tµi: "Mét gi¶i ph¸p nh»m
réng vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c TTKDTM t¹i c¸c NHTM ViÖt Nam".
Víi nh÷ng hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ cña mét sinh viªn còng nh thêi gian t×m hiÓu
thùc tÕ cha nhiÒu, bµi viÕt nµy ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt
mÆt luËn thùc tiÔn. Em rÊt mong nhËn ®îc ®ãng gãp ý kiÕn cña
thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. §Æc biÖt em xin göi
lêi c¶m ¬n tíi gi¸o Minh Thu ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn
cña m×nh.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Thanh toán không dùng tiền mặt tại các NH TM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Thanh toán không dùng tiền mặt tại các NH TM - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Thanh toán không dùng tiền mặt tại các NH TM 9 10 953