Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Thị trường việc làm và TT lao động

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1046 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Bíc vµo nh÷ng n¨m ®Çu thËp kØ 90 cña thÕ kØ XX, t×nh h×nh kinh
tÕ – x· héi níc ta rÊt khã kh¨n. §Êt níc vÉn cßn cha thãat khái cuéc khñng
ho¶ng kinh tÕ – x· héi; t×nh h×nh lao ®éng viÖc lµm trë thµnh vÊn ®Ò x· héi
g¨y g¾t vµ bøc xóc, lµ mèi quan t©m lín cña §¶ng vµ Nhµ níc, cña toµn x· héi
vµ mäi ngêi d©n. Lao ®éng viÖc lµm lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô träng yÕu
cña §¶ng vµ Nhµ níc. NghÞ quyÕt ®¹i héi lÇn thø IX cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh
ph¶i ®Èy m¹nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu lao ®éng theo híng t¨ng tØ
träng c«ng ngiÖp vµ dÞch vô t¨ng nhanh hµm lîng c«ng nghÖ trong s¶n phÈm
Tríc yªu cÇu cña giai ®o¹n CNH-H§H ®Êt níc, viÖc h×nh thµnh, ph¸t
triÓn thÞ trêng viÖc lµm vµ æn ®Þnh, ph¸t triÓn thÞ trêng lao ®éng lµ nhiÖm vô
quan träng. KÕt hîp t¨ng trëng viÖc lµm víi kh«ng ngõng n©ng chÊt lîng lao
®éng viÖc lµm .§Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò viÖc lµm vµ hoµn thiÖn thÞ trêng lao ®éng,
§¶ng vµ Nhµ níc ®· ban hµnh c¸c nghÞ quyÕt, v¨n kiÖn (nã kh«ng chØ dõg l¹i
ë nhËn thøc mµ ®îc cô thÓ hãa b»ng Ph¸p luËt) nh»m hoµn thiiÖn, ph¸t triÓn
thÞ trêng viÖc lµm vµ thÞ trêng lao ®éng ë níc ta, t¹o viÖc lµm cho lùc lîng lao
®éng dåi dµo. gi¶m tØ lÖ thÊt nghiÖp, ph¸t triÓn kinhtÕ x· héi theokÞp víi xu híng CNH- H§H vµ héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi.
Do kh¶ n¨ng ph©n tÝch vµ tæng hîp cßn cha tèt nªn bµi viÕt cña
em cßn thiÕu sãt , em mong thÇy híng dÉn, söa ch÷a cho bµi viÕt cña em ®îc
hoµn chØnh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

1

Ch¬ngI: ThÞ trêng viÖc lµm vµ thÞ trêng lao ®éng

I.Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ viÖc lµm

1. Kh¸i niÖm vÒ viÖc lµm
Con ngêi lµ mét nh©n tè quan träng, võa lµ môc tiªu, võa lµ ®éng lùc cña
sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. Hä trë thµnh ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn khi hä
cã nhiÒu ®iÒu kiÖn sö dông søc lao ®éng ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt vµ tinh thÇn
cho b¶n th©n hä vµ cho x· héi.§Ó sö dông søc lao ®éng th× ngêi lao ®éng ph¶i
cã viÖc lµm.
1.1) ViÖc lµm lµ ph¹m trï ®Ó chØ tr¹ng th¸i phï hîp gi÷a søc lao ®éng vµ
nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt( vèn, t liÖu s¶n xuÊt, c«ng nghÖ....) ®Ó sö
dông søc lao ®éng ®ã.
1.2) Theo ®iÒu 13, ch¬ng II Bé luËt lao ®éng cña níc Céng Hßa X· Héi
Chñ NghÜa ViÖt Nam “mäi ho¹t ®éng lao ®éng t¹o ra nguån thu
nhËp, kh«ng bÞ ph¸p luËt cÊm ®Òu ®îc thõa nhËn lµ viÖc lµm”.
1.3) Theo tæ chøc lao ®éng quèc tÕ(ILO): ViÖc lµm lµ nh÷ng ho¹t ®éng
lao ®éng ®îc tr¶ c«ng b»ng tiÒn vµ b»ng hiÖn vËt.
2.Hµng hãa viÖc lµm
ViÖc lµm ®îc hiÓu lµ lao ®éng cô thÓ vµ lao ®éng s¶n xuÊt. Ngµy nay,
viÖc lµm còng ®îc coi lµ hµng hãa, nã cã ®Çy ®ñ hai thuéc tÝnh cña hµng h...
Lêi më ®Çu
Bíc vµo nh÷ng n¨m ®Çu thËp kØ 90 cña thÕ XX, t×nh h×nh kinh
héi níc ta rÊt khã kh¨n. §Êt níc vÉn cßn cha thãat khái cuéc khñng
ho¶ng kinh héi; t×nh h×nh lao ®éng viÖc lµm trë thµnh vÊn ®Ò héi
g¨y g¾t vµ bøc xóc, lµ mèi quan t©m lín cña §¶ng vµ Nhµ níc, cña toµn x· héi
mäi ngêi d©n. Lao ®éng viÖc lµm mét trong nh÷ng nhiÖm träng yÕu
cña §¶ng Nhµ níc. NghÞ quyÕt ®¹i héi lÇn thø IX cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh
ph¶i ®Èy m¹nh chuyÓn dÞch cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu lao ®éng theo híng t¨ng
träng c«ng ngiÖp vµ dÞch vô t¨ng nhanh hµm lîng c«ng nghÖ trong s¶n phÈm
Tríc yªu cÇu cña giai ®o¹n CNH-H§H ®Êt níc, viÖc nh thµnh, ph¸t
triÓn thÞ trêng viÖc lµm æn ®Þnh, ph¸t triÓn thÞ trêng lao ®éng nhiÖm
quan träng. KÕt hîp t¨ng trëng viÖc lµm víi kh«ng ngõng n©ng chÊt lîng lao
®éng viÖc lµm .§Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò viÖc lµm vµ hoµn thiÖn thÞ trêng lao ®éng,
§¶ng Nhµ níc ®· ban hµnh c¸c nghÞ quyÕt, v¨n kiÖn (nã kh«ng chØ dõg l¹i
ë nhËn thøc mµ ®îc thÓ hãa b»ng Ph¸p luËt) nh»m hoµn thiiÖn, ph¸t triÓn
thÞ trêng viÖc lµmthÞ trêng lao ®éng ë níc ta, t¹o viÖc lµm cho lùc lîng lao
®éng dåi dµo. gi¶m tØ lÖ thÊt nghiÖp, ph¸t triÓn kinhtÕhéi theokÞp víi xu h-
íng CNH- H§H vµ héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi.
Do kh¶ n¨ng ph©n tÝch vµ tæng hîp cßn cha tèt nªn bµi viÕt cña
em cßn thiÕu sãt , em mong thÇy híng dÉn, söa ch÷a cho bµi viÕt cña em ®îc
hoµn chØnh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Thị trường việc làm và TT lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Thị trường việc làm và TT lao động - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Thị trường việc làm và TT lao động 9 10 176