Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Thông tin kế toán QT trong quyết định ngắn hạn

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1087 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A- Lêi nãi ®Çu
Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng cã sù c¹nh tranh vµ c¹nh tranh ngµy cµng
gay g¾t th× viÖc chíp c¬ héi kinh doanh phô thuéc rÊt lín vµo thêi ®iÓm ®a ra c¸c
quyÕt ®Þnh vµ ®iÒu ®ã quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. §Ó
®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Æc biÖt lµ quyÕt ®Þnh ng¾n h¹n th× nhµ qu¶n trÞ ph¶i cã th«ng
tin, trong khi ®ã th«ng tin trong vµ ngoµi doanh nghiÖp rÊt ®a d¹ng vµ phong phó
phøc t¹p tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. §Ó ®¶m b¶o th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp cho nhµ
qu¶n trÞ cã chÊt lîng ngµy cµng cao th× cÇn thiÕt ph¶i x¸c ®Þnh yªu cÇu cña th«ng tin
kÕ to¸n cung cÊp, tõ ®ã cã thÓ tæ chøc thu thËp xö lý xö lý thµnh c¸c th«ng tin phï
hîp vµ h÷u Ých cho nhµ qu¶n lý. ChÝnh v× vËy em viÕt ®Ò ¸n "Yªu cÇu th«ng tin kÕ
to¸n qu¶n trÞ trong quyÕt ®Þnh ng¾n h¹n" víi môc ®Ých muèn nghiªn cøu vµ t×m
hiÓu nhiÒu h¬n vÒ lÜnh vùc tæ chøc th«ng tin kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n qu¶n trÞ.
Do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, tµi liÖu nghiªn cøu cha phong phó nªn ®Ò ¸n kh«ng
tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong nhËn ®îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp tõ c¸c thÇy c«
vµ b¹n bÌ ®Ó hoµn thiÖn ®Ò ¸n nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o NguyÔn
Ngäc Quang ®· trùc tiÕp híng dÉn em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.

1

B- Néi dung.
I. Th«ng tin cña kÕ to¸n qu¶n trÞ (KTQT)
1. Th«ng tin.
1.1. C¸c ®Þnh nghÜa.
Th«ng tin lµ mét kh¸i niÖm ®îc sö dông trong nhiÒu lÜnh vùc, tuú thuéc vµo
gãc ®é nghiªn cøu mµ cã nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa, c¸c quan niÖm kh¸c nhau vÒ th«ng
tin.
- §øng trªn gãc ®é lµ mét nhµ QT th× th«ng tin cã thÓ ®îc hiÓu lµ nh÷ng tin
tøc míi ®îc thu nhËn, ®îc hiÓu vµ ®îc ®¸nh gi¸ lµ cã Ých trong viÖc ra quyÕt ®Þnh vÒ
s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
- §øng trªn gãc ®é lµ ngêi kÕ to¸n th× th«ng tin lµ nh÷ng d÷ liÖu ®· qua qu¸
tr×nh xö lý thµnh d¹ng dÔ hiÓu, dÔ sö dông cã nghÜa vµ cã gi¸ trÞ trong viÖc ra quyÕt
®Þnh ®èi víi ngêi nhËn tin.
- Gi¸ trÞ cña th«ng tin thêng ®îc bµn ®Õn trong bèi c¶nh cña QuyÕt ®Þnh vÒ lý
thuyÕt gi¸ trÞ cña th«ng tin lµ gi¸ trÞ cña mèi lîi thu ®îc nhê sù thay ®æi hµnh vi Q§
g©y ra bëi th«ng tin sau khi trõ ®i chi phÝ ®Ó cã ®îc th«ng tin ®ã.
1.2. Vai trß cña th«ng tin.
- Cã thÓ nãi r»ng th«ng tin lµ ph¬ng tiÖn ®Ó thèng nhÊt mäi ho¹t ®éng cña tæ
chøc. Nã ®îc coi lµ ph¬ng tiÖn ®Ó cung cÊp c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña doanh nghiÖp, lµ
ph¬ng tiÖn ®Ó liªn hÖ víi nhau cña tæ chøc nh»m ®¹t môc tiªu chung cña doanh
nghiÖp.
- Th«ng tin lµ c¬ së ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ, ®Æc biÖt lµ nã rÊt cÇn trong
viÖc x©y dùng vµ phæ biÕn môc tiªu ho...
A- Lêi nãi ®Çu
Trong ®iÒu kiÖn kinh thÞ trêng c¹nh tranh nh tranh ngµy cµng
gay g¾t th× viÖc chíp héi kinh doanh phô thuéc rÊt lín vµo thêi ®iÓm ®a ra c¸c
quyÕt ®Þnh ®iÒu ®ã quyÕt ®Þnh thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. §Ó
®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Æc biÖt quyÕt ®Þnh ng¾n h¹n th× nhµ qu¶n trÞ ph¶i th«ng
tin, trong khi ®ã th«ng tin trong ngoµi doanh nghiÖp rÊt ®a ng phong phó
phøc t¹p tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. §Ó ®¶m b¶o th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp cho nhµ
qu¶n trÞ cã chÊt lîng ngµy cµng cao th× cÇn thiÕt ph¶i x¸c ®Þnh yªu cÇu cña th«ng tin
to¸n cung cÊp, ®ã thÓ chøc thu thËp thµnh c¸c th«ng tin p
hîp h÷u Ých cho nhµ qu¶n lý. ChÝnh vËy em viÕt ®Ò ¸n "Yªu cÇu th«ng tin
to¸n qu¶n trÞ trong quyÕt ®Þnh ng¾n h¹n" víi môc ®Ých muèn nghiªn cøu t×m
hiÓu nhiÒu h¬n vÒ lÜnh vùc tæ chøc th«ng tin kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n qu¶n trÞ.
Do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, tµi liÖu nghiªn cøu cha phong phó nªn ®Ò ¸n kh«ng
tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong nhËn ®îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp tõ c¸c thÇy c«
vµ b¹n bÌ ®Ó hoµn thiÖn ®Ò ¸n nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o ®Æc biÖt thÇy gi¸o NguyÔn
Ngäc Quang ®· trùc tiÕp híng dÉn em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Thông tin kế toán QT trong quyết định ngắn hạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Thông tin kế toán QT trong quyết định ngắn hạn - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Thông tin kế toán QT trong quyết định ngắn hạn 9 10 965