Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Thu hút FDI khi VN gia nhập WTO

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2221 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
*******************

TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ
Đề tài: NHỮNG BẤT CẬP TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ
NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH
GIA NHẬP WTO

Giáo viên hướng dẫn : GS. TS Nguyễn Thường Lạng
Học viên : Lê Hoàng Hà
Lớp
: CH 14 A

Hà nội, 02/2006

MỤC LỤC

Trang
LỜI MỞ ĐẦU......................................................................................................3
CHƯƠNG 1: SƠ LƯỢC VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI...................................4
1. Đầu tư nước ngoài và một số đặc điểm.....................................4
2. Lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài........................................5
3. Vấn đề thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt nam..............7
4. Đầu tư gián tiếp của nước ngoài................................................9
5. Kinh nghiệm một số nước trong khu vực...............................10
trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.

CHƯƠNG 2: NHŨNG BẤT CẬP TRONG VIỆC THU HÚT......................13
VÀ SỬ DỤNGVỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ở VIỆT NAM
1. Khái quát về chính sách đầu tư nước ngoài............................13
2. Những bất cập trong việc thu hút và sử dụng........................13
vốn đầu tư nước ngoài ở Việt nam
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ...........23
ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM
1. Các biện pháp vĩ mô..................................................................23
2. Các biện pháp cụ thể, đồng bộ................................................23

TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................26

3

LỜI MỞ ĐẦU

Trong xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, những mối quan hệ kinh tế
ngày càng mở rộng, việc hội nhập kinh tế khu vực và thế giới để phát triển là nhu
cầu tất yếu khách quan của mỗi quốc gia. Việt nam đã va đang tích cực, chủ động
chuẩn bị các điều kiện để tham gia vào các tổ chức kinh tế quốc tế, trong đó có
Tổ chức thương mại thế giới (WTO).
Do Việt nam là một quốc gia có tới hơn 80 triệu dân, có tiềm năng của một
thị trường lớn nên nhiều nước quan tâm đến gói đàm phán gia nhập của nước
này. Đầu năm 1995, Việt nam nộp đơn xin gia nhập WTO và trở thành quan sát
viên của tổ chức này. Việc gia nhập WTO là một trong những chủ trương, chính
sách lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm phát huy cao đoọ nội lực, tranh thủ
nguồn lực bên ngoài để phát triển, góp phần đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước.
Hiện nay, Việt nam đang tích cực tiến h...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
*******************
TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ
Đề tài: NHỮNG BẤT CẬP TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ
NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH
GIA NHẬP WTO
Giáo viên hướng dẫn : GS. TS Nguyễn Thường Lạng
Học viên : Lê Hoàng Hà
Lớp : CH 14 A
Hà nội, 02/2006
ĐATN ĐỀ ÁN: Thu hút FDI khi VN gia nhập WTO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Thu hút FDI khi VN gia nhập WTO - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Thu hút FDI khi VN gia nhập WTO 9 10 12