Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Thu hút FDI

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¶i ph¸p nh»m thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ë ViÖt Nam
lêi më ®Çu
Cïng víi xu thÕ quèc tÕ hãa ®êi sèng kinh tÕ – x· héi, ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ®ang cã xu híng ngµy cµng gia t¨ng m¹nh mÏ vµ cã vai trß to lín
®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ níc ta.
§Çu t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI) lµ mét trong nh÷ng nguån vèn quan
träng cho ®Çu t ph¸t triÓn, cã t¸c dông thóc ®Èy sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
theo híng c«ng nghiÖp hãa – hiÖn ®¹i hãa, t¹o ®iÒu kiÖn khai th¸c c¸c lîi
thÕ so s¸nh, më ra nhiÒu nghµnh nghÒ,s¶n phÈm míi, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n
lý vµ tr×nh ®é c«ng nghÖ, më réng thÞ trêng xuÊt khÈu,t¹o thªm nhiÒu viÖc
lµm vµ chñ ®éng tham gia vao qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
ChÝnh v× vËy , viÖc thu hót vµ sö dông nguån vèn ®Çu t trùc tiÕp níc
ngoµi nh thÕ nµo ®ãng vai trß rÊt quan träng.
XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa vµ hiÖn ®¹i hãa
®Êt níc, nÒn kinh tÕ ®ang chuyÓn sang giai ®o¹n ph¸t triÓn t¨ng tèc, vÊn ®Ò
®Æt ra lµ cÇn thu hót nhiÒu h¬n n÷a nguån vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi cho
®Çu t ph¸t triÓn. Víi ®Ò ¸n “Gi¶i ph¸p nh»m thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc
ngoµi ë ViÖt Nam “- nghiªn cøu ®èi tîng chñ yÕu lµ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi
ë ViÖt Nam- em sÏ tr×nh bµy nh÷ng thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ®Ó thu hót nguån
vèn nµy .

SV: TrÇn Thu Thuû

Gi¶i ph¸p nh»m thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ë ViÖt Nam

PhÇn 1: Mét sè vÊn ®Ò vÒ vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi
(FDI)
1. Thùc chÊt cña vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi
1. 1. Thùc chÊt
Kh¸i niÖm ®Çu t (Investement):
§Çu t, nãi chung lµ sù bá ra nh÷ng nguån lùc vµo mét c«ng viÖc nµo ®ã
nh»m thu lîi lín trong t¬ng lai.
§Æc trng c¬ b¶n cña ®Çu t ®ã lµ tÝnh sinh l·i vµ rñi ro trong ®Çu t. Hai
thuéc tÝnh nµy ®· ph©n hãa sµng läc c¸c nhµ ®Çu t vµ thóc ®Èy x· héi ph¸t
triÓn.
§Çu t níc ngoµi:
§Çu t níc ngoµi mang ®Çy ®ñ nh÷ng ®Æc trng cña ®Çu t nãi chung nhng
cã mét sè ®Æc trng kh¸c víi ®Çu t trong níc ®ã lµ:
. Chñ ®Çu t cã quèc tÞch níc ngoµi.
. C¸c yÕu tè ®Çu t ®îc di chuyÓn ra khái biªn giíi.
. Vèn ®Çu t cã thÓ lµ tiÒn tÖ, vËt t hµng hãa , t liÖu s¶n xuÊt, tµi nguyªn
thiªn nhiªn nhng ®îc tÝnh b»ng ngo¹i tÖ.
C¸c h×nh thøc biÓu hiÖn cña ®Çu t níc ngoµi thêng lµ.
- Nguån vèn viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc, gäi t¾t lµ ODA.
- Nguån vèn tÝn dông th¬ng m¹i
- Nguån vèn ®Çu t tõ viÖc b¸n cæ phiÕu, tr¸i phiÕu... cho ngêi níc
ngoµi, gäi t¾t lµ FPI.
- Nguån vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi, gäi t¾t lµ FDI. §©y lµ nguån vèn
®Çu t kh¸ phæ biÕn hiÖn nay cña níc ngoµi ®Çu t vµo mét quèc gia nµo ®ã
nh»m môc ®Ých kiÕm lîi nhuËn l...
Gi¶i ph¸p nh»m thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ë ViÖt Nam
lêi më ®Çu
Cïng víi xu thÕ quèc tÕ hãa ®êi sèng kinh tÕ – x· héi, ®Çu t trùc tiÕp n-
íc ngoµi ®ang xu híng ngµy cµng gia t¨ng m¹nh vai trß to lín
®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ níc ta.
§Çu t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI) mét trong nh÷ng nguån vèn quan
träng cho ®Çu t ph¸t triÓn, cã t¸c dông thóc ®Èy sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
theo híng c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa, t¹o ®iÒu kiÖn khai th¸c c¸c lîi
thÕ so s¸nh, më ra nhiÒu nghµnh nghÒ,s¶n phÈm míi, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n
tr×nh ®é c«ng nghÖ, réng thÞ trêng xuÊt khÈu,t¹o thªm nhiÒu viÖc
lµm vµ chñ ®éng tham gia vao qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
ChÝnh vËy , viÖc thu hót dông nguån vèn ®Çu t trùc tiÕp níc
ngoµi nh thÕ nµo ®ãng vai trß rÊt quan träng.
XuÊt ph¸t thùc tiÔn cña nghiÖp c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa
®Êt níc, nÒn kinh ®ang chuyÓn sang giai ®o¹n ph¸t triÓn t¨ng tèc, vÊn ®Ò
®Æt ra cÇn thu hót nhiÒu h¬n n÷a nguån vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi cho
®Çu t ph¸t triÓn. Víi ®Ò ¸n Gi¶i ph¸p nh»m thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc
ngoµi ë ViÖt Nam “- nghiªn cøu ®èi tîng chñ yÕu lµ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi
ë ViÖt Nam- em tr×nh bµy nh÷ng thùc tr¹ng gi¶i ph¸p ®Ó thu hót nguån
vèn nµy .
SV: TrÇn Thu Thuû
ĐATN ĐỀ ÁN: Thu hút FDI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Thu hút FDI - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Thu hút FDI 9 10 304