Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Thúc đẩy hoạt động của TTCK tại VN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc

ThÞ trêng chøng kho¸n
Lêi më ®Çu

Ph¸t triÓn thÞ trêng chøng kho¸n (TTCK) lµ viÖc rÊt quan träng vµ cÇn
thiÕt khi níc ta ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ hµng ho¸. Vèn t b¶n sÏ trë thµnh hµng
ho¸ vµ tÊt yÕu ph¶i cã mét thÞ trêng ®Ó cã thÓ thùc hiÖn viÖc trao ®æi. Víi lÞch
sö ph¸t triÓn hµng tr¨m n¨m vµ ®îc tæ chøc mét c¸ch hÕt søc chÆt chÏ, TTCK tõ
l©u nay ®· ®îc coi lµ mét thÓ chÕ tµi chÝnh bËc cao vµ hoµn thiÖn nhÊt cña nÒn
kinh tÕ thÞ trêng, nÕu thiÕu nã, nh nhiÒu chuyªn gia kinh tÕ häc vÉn nãi, nÒn
kinh tÕ thÞ trêng thiÕu tÝnh hoµn h¶o. Vai trß c¬ b¶n cña thÞ TTCK ®èi víi nÒn
kinh tÕ ®îc thÓ hiÖn rÊt râ b»ng viÖc t¹o dùng mét kªnh huy ®éng vèn h÷u hiÖu
cho c¸c doanh nghiÖp (DN) tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn c¸c
nguån vèn níc ngoµi.Thùc tÕ hiÖn nay, nhu cÇu vÌ vèn cña c¸c DN rÊt lín.
Thèng kª tõ nh÷ng th«ng tin ®iÒu tra do c¸c DN cung cÊp cho thÊy, trong n¨m
2000, nhu cÇu vèn ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c DN cÇn kho¶ng 20 ngh×n tû
®ång ViÖt Nam,tÝnh b×nh qu©n mçi DN cÇn kho¶ng 84 tû ®ång. NÕu tÝnh ®Õn
2005 con sè nµy vµo kho¶ng 30 ngh×n tû ®ång,trung b×nh mçi DN cÇn kho¶ng
100 tû ®ång. MÆt kh¸c, c¸c DN cã nhu cÇu më réng s¶n xuÊt kinh doanh nhng
huy ®éng vèn l¹i chñ yÕu tõ vay vèn ng¾n h¹n ng©n hµng, lîng vèn vay l¹i
kh«ng ®îc ®¸p øng ®Çy ®ñ. Tõ nh÷ng khã kh¨n ®ã, TTCH víi t c¸ch lµ kªnh
huy ®éng vèn dµi h¹n sÏ th¸o gì ®îc nh÷ng khã kh¨n trªn.
HiÖn nay, ngoµi sù quan träng vµ cÇn thiÕt, TTCK còng lµ vÊn ®Ò thêi sù,
nãng báng trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. §©y còng lµ vÊn ®Ò kh¸ míi mÎ ®èi víi
ngêi ViÖt Nam.Víi t c¸ch lµ mét sinh viªn-mét nhµ ®Çu t t¬ng lai, em rÊt quan
t©m tíi vÊn ®Ò nµy.V× vËy, em còng m¹nh d¹n viÕt ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p
thóc ®Èy sù ho¹t ®éng thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam”. Do tr×nh ®é vµ thêi
gian cã h¹n, nªn kh«ng thÓ tr¸nh ®îc nh÷ng sai sãt, em rÊt mong nhËn ®îc ý
kiÕn cña c« gi¸o TS- Lª ThÞ Anh V©n, ngêi ®· híng dÉn em hoµn thµnh ®Ò tµi
nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

§Ò ¸n m«n häc

ThÞ trêng chøng kho¸n
Néi dung

Ch¬ng I. Tæng quan vÒ thÞ trêng chøng kho¸n
I. Kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng chøng kho¸n

1. Kh¸i niÖm vÒ chøng kho¸n.
Chøng kho¸n lµ nh÷ng giÊy tê cã gi¸ trÞ, ®îc x¸c nhËn quyÒn së h÷u hîp
ph¸p cña ngêi së h÷u chøng kho¸n ®èi víi tµi s¶n hoÆc vèn cña tæ chøc ph¸t
hµnh chøng kho¸n. Chøng kho¸n bao gåm c¸c lo¹i nh: Cæ phiÕu, Tr¸i phiÕuvµ
c¸c lo¹i giÊy tê kh¸c cã gi¸ trÞ.
2. Kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng tµi chÝnh.
ThÞ trêng tµi chÝnh (TTTC) lµ n¬i cung vµ cÇu vÒ vèn gÆp nhau, n¬i diÔn
ra c¸c ho¹t ®éng trao ®æi...
§Ò ¸n m«n häc ThÞ trêng chøng kho¸n
Lêi më ®Çu

 !"#$% &'()*+,-
. "*/#$0/102&'!
+3"4#4#052#$ +6,78
9.0:05#$ ;)<=%
7  /7%.>?/7%
 ;*&'@A)*=0(!%
05B)CDE1#$>.0$(F
E"GH8%I70/"*0 
I(!&1.7J(=GH!&
(>8FK0%EGH".74#
LMMM7(D0$E=GH*LMNO
0I'H#7;)N9#PGH*QRO0I&H ;0 
LMMS+(.*TMNO0I7)N#PGH*
UMMO0I&V67GH/#-$+*WE
.0$(D=. 8.(XD975(.D
K050"0.0=&8F/40/7Y!>
.0$(ED+,Z05F/4>&
Y.7+1 7[0%+17
/)\% 'H#&]9.[0%#!#^0(!
'H#&'!#$+>_#$0A7`#
9#!0%.&'N<.7`#[#DED 0%aMét gi¶i ph¸p
thóc ®Èy ho¹t ®éng thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Namb&GN0$
/D7>K05F++/7`##<05c
 =Kd_e>f'970:!E?`#0%
.&
g#W9*#Ah
ĐATN ĐỀ ÁN: Thúc đẩy hoạt động của TTCK tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Thúc đẩy hoạt động của TTCK tại VN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Thúc đẩy hoạt động của TTCK tại VN 9 10 740