Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Thúc đẩy XK HH VN trong đk thực hiện lộ trình AFTA - CEPT

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1480 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§Ò ¸n Kinh tÕ Th¬ng M¹i
Môc lôc
Lêi Më dÇu...............................................................................................................3
Ch¬ng I ....................................................................................................................5
Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ...........................................................................................5
khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN (AFTA)..............................................................5
1. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ nãi chung vµ AFTA
nãi riªng................................................................................................................5
1.1. C¬ së cña héi nhËp kinh tÕ .......................................................................5
1.2. T¸c ®éng cña héi nhËp kinh tÕ quèc tª ®èi víi ViÖt Nam.......................6
2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN
(AFTA )................................................................................................................9
2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn............................................................9
2.2. Sù ra ®êi vµ nh÷ng môc tiªu chÝnh cña AFTA.......................................10
2.3. Nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ AFTA-CEPT ...............................................11
3. Nh÷ng c¬ héi vµ th¸c thøc ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam khi tham gia
AFTA..................................................................................................................16
3.1. Nh÷ng c¬ héi thuËn lîi cho ViÖt Nam khi tham gia vµo AFTA Nh÷ng
n¨m gÇn ®©y ®Çu t cña c¸c níc ASEAN ®ang cã xu híng t¨ng nhanh. Sù
tham gia cña ViÖt Nam vµo AFTA sÏ t¹o ra thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn kinh
tÕ phôc vô cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc................16
3.2. Nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc ®Æt ra cho ViÖt Nam khi tham gia vµo
AFTA-CEPT ..................................................................................................18
Ch¬ng II ...............................................................................................................20
Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng ho¸ .............................................................................20
cña ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn thùc hiÖn................................................................20
lé tr×nh AFTA-CEPT.............................................................................................20
1. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn cam kÕt ...
§Ò ¸n Kinh tÕ Th¬ng M¹i
Môc lôc
Lêi Më dÇu...............................................................................................................3
Ch¬ng I ....................................................................................................................5
Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ...........................................................................................5
khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN (AFTA)..............................................................5
1. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ nãi chung vµ AFTA
nãi riªng................................................................................................................5
1.1. C¬ së cña héi nhËp kinh tÕ .......................................................................5
1.2. T¸c ®éng cña héi nhËp kinh tÕ quèc tª ®èi víi ViÖt Nam.......................6
2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN
(AFTA )................................................................................................................9
2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn............................................................9
2.2. Sù ra ®êi vµ nh÷ng môc tiªu chÝnh cña AFTA.......................................10
2.3. Nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ AFTA-CEPT ...............................................11
3. Nh÷ng c¬ héi vµ th¸c thøc ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam khi tham gia
AFTA..................................................................................................................16
3.1. Nh÷ng c¬ héi thuËn lîi cho ViÖt Nam khi tham gia vµo AFTA Nh÷ng
n¨m gÇn ®©y ®Çu t cña c¸c níc ASEAN ®ang cã xu híng t¨ng nhanh. Sù
tham gia cña ViÖt Nam vµo AFTA sÏ t¹o ra thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn kinh
tÕ phôc vô cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc................16
3.2. Nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc ®Æt ra cho ViÖt Nam khi tham gia vµo
AFTA-CEPT ..................................................................................................18
Ch¬ng II ...............................................................................................................20
Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng ho¸ .............................................................................20
cña ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn thùc hiÖn................................................................20
lé tr×nh AFTA-CEPT.............................................................................................20
1. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn cam kÕt cña ViÖt Nam víi AFTA-CEPT .....................20
1.1. C¸c ho¹t ®éng chuÈn bÞ ®Ó thùc hiÖn CEPT/ AFTA cña ViÖt Nam......20
1.2. VÒ tæ chøc...............................................................................................20
1.3. VÒ lÞch tr×nh c¾t gi¶m thuÕ tæng thÓ.......................................................21
1.4. C¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan...................................................................23
1.5. Trong lÜnh vùc h¶i quan..........................................................................24
2. Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn lé
tr×nh AFTA-CEPT .............................................................................................27
2.1. T×nh h×nh kim ng¹ch xuÊt khÈu tõ 1986 ®Õn nay..................................27
2.2. T×nh h×nh xuÊt khÈu theo mÆt hµng........................................................29
2.3. T×nh h×nh xuÊt khÈu theo thÞ trêng.........................................................31
2.4. Nh÷ng t¸c ®éng khi tham gia AFTA tíi xuÊt khÈu cña ViÖt Nam.......32
3. §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam tõ khi tham gia
AFTA-CEPT ®Õn nay.........................................................................................34
3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc............................................................................34
3.2. Nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n.............................................................35
Ch¬ng III ...............................................................................................................37
Khoa Th¬ng M¹i- Trêng §¹i Häc Kinh TÕ Quèc D©n 1
ĐATN ĐỀ ÁN: Thúc đẩy XK HH VN trong đk thực hiện lộ trình AFTA - CEPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Thúc đẩy XK HH VN trong đk thực hiện lộ trình AFTA - CEPT - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Thúc đẩy XK HH VN trong đk thực hiện lộ trình AFTA - CEPT 9 10 868