Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Thực trạng SX một số mặt hàng nông thuỷ sản tại nước ta

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1390 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng I
Thùc tr¹ng s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng
n«ng thñy s¶n chñ ®¹o cña níc ta
trong nh÷ng n¨m qua
I-Kh¶ n¨ng ®Ó s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng n«ng thñy s¶n xuÊt
khÈu:
1-§iÒu kiÖn tù nhiªn:
a-TiÒm n¨ng ®Êt ®ai:
L·nh thæ ViÖt Nam cã diÖn tÝch lµ 331.688 km2 (1), xÊp xØ 33 triÖu ha,
trong ®ã vïng miÒm nói vµ trung du chiÕm gÇn 3/4 diÖn tÝch. Quü ®Êt canh t¸c
hiÖn nay lµ 8,2 triÖu ha vµ cã thÓ më réng diÖn tÝch canh t¸c lªn 10 triÖu ha hoÆc
cao h¬n; trong ®ã cã mét phÇn ®Êt b»ng, ®a sè lµ ®Êt dèc díi 15 ®é. DiÖn tÝch
®Êt canh t¸c hiÖn nay chiÕm 25,1% tæng diÖn tÝch, trong ®ã diÖn tÝch canh t¸c
lóa ®¹t 4,2 triÖu ha, diÖn tÝch gieo trång lµ 6,8 triÖu ha chiÕm tØ lÖ 51,2%; diÖn
tÝch trång cµ phª lµ 310.000 ha (n¨m 1998) chiÕm tØ lÖ 3,77%; diÖn tÝch trång
cao su lµ 363.400 ha (n¨m 1998) chiÕm tØ lÖ 4,42% (2); diÖn tÝch nu«i trång thñy
s¶n lµ 372.000 ha.
DiÖn tÝch níc ta vµo lo¹i trung b×nh trªn thÕ giíi (®øng thø 56 / h¬n 200
quèc gia), nhng do d©n sè ®«ng nªn b×nh qu©n ®Êt ®ai tÝnh theo ®Çu ngêi chØ ®¹t
0,5 ha/ ngêi (n¨m 1992) vµ b×nh qu©n ®Êt canh t¸c lµ 0,1 ha / ngêi.
§Êt ®ai níc ta rÊt phøc t¹p vµ ®a d¹ng vÒ lo¹i h×nh, nhng chñ yÕu ph©n
thµnh hai nhãm: nhãm ®Êt nói vµ nhãm ®Êt h×nh thµnh trªn s¶n phÈm båi tô.
Nhãm thø nhÊt chiÕm kho¶ng 1/2 diÖn tÝch tù nhiªn víi h¬n 16,5 triÖu ha
chñ yÕu lµ c¸c lo¹i ®Êt feralit. Lo¹i ®Êt nµy ®îc h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh phong
ho¸ nhiÖt ®íi, cã tÇng ®Êt s©u, dµy, Ýt mïn, chua vµ thêng cã mÇu vµng ®á. §Êt
1): §Þa lý kinh tÕ ViÖt Nam PGS -PTS Lª Th«ng - 1997
(2): B¸o c¸o nghiªn cøu: Tæng quan vÒ ngµnh n«ng nghiÖp ViÖt Nam. T¸c ®éng cña HiÖp
®Þnh WTO vÒ n«ng nghiÖp - Bé Th¬ng m¹i (12/1999). Dù ¸n VIE 95/024/A/01/99 trang 9
(

2

feralit ®Æc biÖt lµ ®Êt ®á bazan (cã h¬n 2 triÖu ha ë T©y Nguyªn vµ §«ng Nam
Bé) thÝch hîp cho viÖc trång c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy trong ®ã cã cµ
phª, cao su.
Nhãm ®Êt thø hai tËp trung ë c¸c ch©u thæ vµ däc theo c¸c thung lòng
réng lín. §©y lµ lo¹i ®Êt trÎ mÇu mì. Trong nhãm ®Êt nµy th× ph× nhiªu h¬n c¶
lµ ®Êt phï sa víi diÖn tÝch 3,12 triÖu ha, ph©n bè chñ yÕu ë ®ång b»ng s«ng
Hång vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long. Lo¹i ®Êt nµy cã ®é PH trung tÝnh, hµm lîng
dinh dìng kh¸ thÝch hîp cho viÖc trång lóa vµ nhiÒu lo¹i c©y kh¸c.
HiÖn nay, quü ®Êt mµ chóng ta ®· ®a vµo sö dông (cho môc ®Ých n«ng
nghiÖp, l©m nghiÖp, chuyªn dïng vµ c tró) lµ 18.881.240 ha(1), chiÕm kho¶ng
57% tæng quü ®Êt; ®Êt cha sö dông lµ 14.217.845 ha(2), chiÕm 43%. Quü ®Êt
thuËn lîi cho trång lóa hÇu nh ®· khai th¸c hÕt. §Ó n©ng cao s¶n lîng...
Ch¬ng I
Thùc tr¹ng s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng
n«ng thñy s¶n chñ ®¹o cña níc ta
trong nh÷ng n¨m qua
I-Kh¶ n¨ng ®Ó s¶n xuÊt mét mÆt hµng n«ng thñy s¶n xuÊt
khÈu:
1-§iÒu kiÖn tù nhiªn:
a-TiÒm n¨ng ®Êt ®ai:
L·nh thæ ViÖt Nam diÖn tÝch 331.688 km2
(1)
, xÊp xØ 33 triÖu ha,
trong ®ã vïng miÒm nói trung du chiÕm gÇn 3/4 diÖn tÝch. Quü ®Êt canh t¸c
hiÖn nay lµ 8,2 triÖu ha vµ cã thÓ më réng diÖn tÝch canh t¸c lªn 10 triÖu ha hoÆc
cao h¬n; trong ®ã cã mét phÇn ®Êt b»ng, ®a ®Êt dèc díi 15 ®é. DiÖn tÝch
®Êt canh t¸c hiÖn nay chiÕm 25,1% tæng diÖn tÝch, trong ®ã diÖn tÝch canh t¸c
lóa ®¹t 4,2 triÖu ha, diÖn tÝch gieo trång 6,8 triÖu ha chiÕm 51,2%; diÖn
tÝch trång cµ phª lµ 310.000 ha (n¨m 1998) chiÕm 3,77%; diÖn tÝch trång
cao su 363.400 ha (n¨m 1998) chiÕm 4,42%
(2)
; diÖn tÝch nu«i trång thñy
s¶n lµ 372.000 ha.
DiÖn tÝch níc ta vµo lo¹i trung b×nh trªn t giíi (®øng thø 56 / h¬n 200
quèc gia), nhng do d©n sè ®«ng nªn b×nh qu©n ®Êt ®ai tÝnh theo ®Çu ngêi chØ ®¹t
0,5 ha/ ngêi (n¨m 1992) vµ b×nh qu©n ®Êt canh t¸c lµ 0,1 ha / ngêi.
§Êt ®ai níc ta rÊt phøc t¹p ®a d¹ng lo¹i h×nh, nhng chñ yÕu ph©n
thµnh hai nhãm: nhãm ®Êt nói vµ nhãm ®Êt h×nh thµnh trªn s¶n phÈm båi tô.
Nhãm thø nhÊt chiÕm kho¶ng 1/2 diÖn tÝch nhiªn víi h¬n 16,5 triÖu ha
chñ yÕu lµ c¸c lo¹i ®Êt feralit. Lo¹i ®Êt nµy ®îc h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh phong
ho¸ nhiÖt ®íi, tÇng ®Êt u, dµy, Ýt mïn, chua thêng u vµng ®á. §Êt
(
1): §Þa lý kinh tÕ ViÖt Nam PGS -PTS Lª Th«ng - 1997
(2): B¸o c¸o nghiªn cøu: Tæng quan vÒ ngµnh n«ng nghiÖp ViÖt Nam. T¸c ®éng cña HiÖp
®Þnh WTO vÒ n«ng nghiÖp - Bé Th¬ng m¹i (12/1999). Dù ¸n VIE 95/024/A/01/99 trang 9
2
ĐATN ĐỀ ÁN: Thực trạng SX một số mặt hàng nông thuỷ sản tại nước ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Thực trạng SX một số mặt hàng nông thuỷ sản tại nước ta - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Thực trạng SX một số mặt hàng nông thuỷ sản tại nước ta 9 10 267