Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Thương hiệu và DN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1310 lần   |   Lượt tải: 1 lần
T¸c ®éng cña chÊt lîng s¶n phÈm ®èi víi sù ph¸t triÓn th ¬ng hiÖu cña DN

Lêi nãi ®Çu

§

¹i héi lÇn thø VI cña §¶ng (th¸ng 12 n¨m 1986) ®· khëi xíng ®êng lèi
®æi míi toµn diÖn ®Êt níc, lÊy ®æi míi kinh tÕ lµm träng t©m, thùc hiÖn

nh÷ng bíc chuyÓn c¬ b¶n cã ý nghÜa chiÕn lîc trªn bèn mÆt cã quan hÖ h÷u c¬
víi nhau tõ m« h×nh kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp sang m« h×nh kinh
tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. §Ó theo
kÞp víi sù thay ®æi ®ã sinh viªn trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n ®· ®îc trang bÞ
nh÷ng kiÕn thøc, t duy kinh tÕ vËn hµnh trong c¬ chÕ thÞ trêng. Sau qu¸ tr×nh
häc tËp tÝch luü kiÕn thøc chuyªn nghµnh vÒ bé m«n qu¶n trÞ chÊt lîng còng nh
sù bæ trî cña nh÷ng m«n khoa häc kinh tÕ kh¸c, cïng víi sù bøc thiÕt tõ thùc tÕ
vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ trong thêi gian qua cã vÊn ®Ò næi cém mµ theo
em lµ mét sinh viªn häc chuyªn nghµnh qu¶n trÞ chÊt lîng thÊy cÇn gi¶i quyÕt
®ã lµ vÊn ®Ò t¸c ®éng cña chÊt lîng s¶n phÈm ®Õn ph¸t triÓn th¬ng hiÖu cña c¸c
doanh nghiÖp ViÖt Nam.
§Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy t¸c gi¶ bµi viÕt xin ®i vµo lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò
sau: Ch¬ng I: C¬ së lý luËn.
I. Th¬ng hiÖu vµ vai trß cña nã ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.
1. Kh¸i niÖm th¬ng hiÖu.
2. C¸c yÕu tè cÊu thµnh th¬ng hiÖu.
II. C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn th¬ng hiÖu.
A. C¸c yÕu tè bªn trong doanh nghiÖp.
B. C¸c yÕu tè bªn ngoµi doanh nghiÖp.
III. Vai trß cña chÊt lîng s¶n phÈm ®èi víi th¬ng hiÖu cña c¸c DN
Ch¬ng II: C¬ së thùc tiÔn.
I. Thùc tr¹ng th¬ng hiÖu cña c¸c doanh nghiÖp trong thêi gian qua.

T¸c ®éng cña chÊt lîng s¶n phÈm ®èi víi sù ph¸t triÓn th ¬ng hiÖu cña DN

II. Vai trß cña chÊt lîng s¶n phÈm ®èi víi Th¬ng hiÖu cña c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam.
III. §¸nh gi¸ nh÷ng tån t¹i vÒ th¬ng hiÖu cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam.
IV. §Ò xuÊt gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ liªn quan ®Õn t¹o dùng mét th¬ng hiÖu
tèt.
Trong bµi viÕt em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong thÇy c«
trong Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó bµi viÕt cña em hoµn thiÖn
h¬n.
Hµ Néi, th¸ng 03 n¨m 2004

T¸c ®éng cña chÊt lîng s¶n phÈm ®èi víi sù ph¸t triÓn th ¬ng hiÖu cña DN

Ch¬ng I: C¬ së lý luËn
I. Th¬ng hiÖu vµ vai trß cña th ¬ng hiÖu ®èi víi sù ph¸t
triÓn cña

doanh nghiÖp.

1. Kh¸i niÖm th¬ng hiÖu.
Theo ®Þnh nghÜa cña hiÖp héi Marketing Hoa Kú th× " th¬ng hiÖu" lµ mét
c¸i tªn, mét tõ ng÷, mét dÊu hiÖu, mét biÓu îng, mét h×nh vÏ hay tæng hîp c¸c
yÕu tè kÓ trªn nh»m x¸c ®Þnh mét s¶n phÈm hay dÞch vô cña mét ngêi b¸n vµ
ph©n biÖt c¸c s¶n phÈm ®ã víi ®è...
T¸c ®éng cña chÊt lîng sn phÈm ®èi víi sù ph¸t triÓn th¬ng hiÖu cña DN
Lêi nãi ®Çu
¹i héi lÇn thø VI cña §¶ng (th¸ng 12 n¨m 1986) ®· khëi xíng ®êng lèi
®æi míi toµn diÖn ®Êt níc, lÊy ®æi míi kinh lµm träng t©m, thùc hiÖn
nh÷ng bíc chuyÓn c¬ b¶n ý nghÜa chiÕn lîc trªn bèn mÆt quan h÷u
víi nhau h×nh kinh ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp sang nh kinh
tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. §Ó theo
kÞp víi thay ®æi ®ã sinh viªn trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n ®· ®îc trang
nh÷ng kiÕn thøc, t duy kinh vËn hµnh trong chÕ thÞ trêng. Sau qu¸ tr×nh
häc tËp tÝch luü kiÕn thøc chuyªn nghµnh vÒ bé m«n qu¶n trÞ chÊt lîng còng nh
sù bæ trî cña nh÷ng m«n khoa häc kinh tÕ kh¸c, cïng víi sù bøc thiÕt tõ thùc tÕ
t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh trong thêi gian qua vÊn ®Ò næi cém theo
em mét sinh viªn häc chuyªn nghµnh qu¶n trÞ chÊt lîng thÊy cÇn gi¶i quyÕt
®ã lµ vÊn ®Ò t¸c ®éng cña chÊt lîng s¶n phÈm ®Õn ph¸t triÓn th¬ng hiÖu cña c¸c
doanh nghiÖp ViÖt Nam.
§
§Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy t¸c gi¶ bµi viÕt xin ®i vµo lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò
sau: Ch¬ng I: C¬ së lý luËn.
I. Th¬ng hiÖu vµ vai trß cña nã ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.
1. Kh¸i niÖm th¬ng hiÖu.
2. C¸c yÕu tè cÊu thµnh th¬ng hiÖu.
II. C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn th¬ng hiÖu.
A. C¸c yÕu tè bªn trong doanh nghiÖp.
B. C¸c yÕu tè bªn ngoµi doanh nghiÖp.
III. Vai trß cña chÊt lîng s¶n phÈm ®èi víi th¬ng hiÖu cña c¸c DN
Ch¬ng II: C¬ së thùc tiÔn.
I. Thùc tr¹ng th¬ng hiÖu cña c¸c doanh nghiÖp trong thêi gian qua.
ĐATN ĐỀ ÁN: Thương hiệu và DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Thương hiệu và DN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Thương hiệu và DN 9 10 90