Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Thương hiệu

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HiÖu hµng, bao gãi vµ c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c cña s¶n phÈm

HiÖu hµng
Nh trong m« t¶ vÒ trêng hîp cña LEVI, mét hiÖu hµng cã thÓ lµ tÊt c¶ nh÷ng
®iÒu quan träng nhÊt ®èi víi nhiÒu s¶n phÈm. H¬n n÷a, lµm thÕ nµo b¹n cã thÓ
gi¶i thÝch viÖc mét sè kh¸ch hµng muèn mua thuèc Bayer aspirin cßn nh÷ng
ngêi kh¸c th× ®ang thÝch ( hoÆc Ýt nhÊt còng lµ ®ang chÊp nhËn) hiÖu hµng
Walgreen khi mµ c¶ hai ®Òu lµ nhòng s¶n phÈm gièng nhau vÒ mÆt lÝ tÝnh vµ ho¸
tÝnh? Nh÷ng sù lùa chän cña c¸c kh¸ch hµng kh«ng nh÷ng bÞ ¶nh hëng bëi hiÖu
hµng mµ cßn bÞ ¶nh hëng bëi bao b×, mÉu m·, hoÆc nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c cña
s¶n phÈm. Do nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy cña s¶n phÈm lµ nh÷ng thµnh tè quan träng
trong ch¬ng tr×nh Marketing, nªn môc ®Ých cña ch¬ng nµy lµ lµm râ chóng. Sau
khi häc xong ch¬ng nµy b¹n cã thÓ hiÓu ®îc:
− B¶n chÊt vµ tÇm quan träng cña hiÖu hµng.
− Nh÷ng ®Æc tÝnh cña mét tªn hiÖu hµng hiÖu qu¶.
− T¹i sao vµ lµm thÕ nµo ngµy cµng cã nhiÒu c«ng ty ®ang x©y dùng vµ sö
dông luËt c«ng lÝ cña hiÖu hµng.
− B¶n chÊt vµ tÇm quan träng cña bao b× vµ d¸n nh·n hµng ho¸.
− Nh÷ng chiÕn lîc bao b× hµng ho¸ chñ yÕu.
− Nh÷ng Èn ý Marketing vÒ c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c cña s¶n phÈm-mÉu m·, mµu
s¾c vµ chÊt lîng - mµ nã cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng.

HiÖu Hµng- BRANDS
HiÖu hµng lµ mét tõ mang tÝnh tæng qu¸t, nã hµm chøa nh÷ng nghÜa kh¸c hÑp
h¬n. Mét hiÖu hµng lµ mét tªn, vµ/hoÆc mét m¸c ®îc thiÕt kÕ ®Ó nhËn biÕt s¶n
phÈm cña mét hoÆc mét nhãm c¸c nhµ b¸n hµng vµ ®Ó ph©n biÖt víi c¸c s¶n
phÈm c¹nh tranh.
Mét tªn hiÖu hµng (Brand Name) bao gåm c¸c tõ, c¸c ch÷, vµ/hoÆc c¸c ch÷ sè
cã thÓ ph¸t ©m thµnh lêi. Mét m¸c hiÖu hµng (Brand Mark) lµ mét phÇn cña hiÖu
hµng, xuÊt hiÖn díi d¹ng mét biÓu täng, mÉu m· hoÆc c¸c tõ, mµu s¾c kh¸c biÖt.
Mét m¸c hiÖu hµng ®îc nhËn biÕt th«ng qua c¸c dÊu hiÖu nh×n thÊy chø kh«ng
thÓ ®îc biÓu ®¹t nh khi ph¸t ©m mét tªn hiÖu hµng. Crest, Coors vµ Gillette lµ
nh÷ng tªn hiÖu hµng. M¸c hiÖu hµng lµ h×nh qu¶ ®Þa cÇu víi nh÷ng ®êng kÎ kh¸c
biÖt cña AT&T hay nh h×nh ngêi cìi ngùa vµ chó ng¹ cho hiÖu hµng Ralph

Trang : 1

HiÖu hµng, bao gãi vµ c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c cña s¶n phÈm
Lauren’s Polo. Green Giant (s¶n phÈm rau qu¶ ®ãng hép vµ íp l¹nh) vµ
arm&Hammer (soda nãng) võa lµ tªn hiÖu hµng võa lµ m¸c hiÖu hµng.
Mét th¬ng hiÖu lµ mét hiÖu hµng ®îc mét ngßi b¸n chÊp nhËn vµ ®îc b¶o hé
hîp ph¸p. Mét th¬ng hiÖu bao gåm kh«ng chØ lµ m¸c hiÖu hµng, nh nhiÒu ngêi
vÉn nghÜ, mµ cßn gåm c¶ tªn hiÖu hµng. LuËt Lanham n¨m 1946 cho phÐp c¸c
c«ng ty ®¨ng kÝ th¬ng hiÖu ®îc chÝnh quyÒn liªn bang b¶o hé, t...
HiÖu hµng, bao gãi vµ c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c cña s¶n phÈm
HiÖu hµng
Nh trong m« trêng hîp cña LEVI, mét hiÖu hµng thÓ tÊt nh÷ng
®iÒu quan träng nhÊt ®èi víi nhiÒu s¶n phÈm. H¬n n÷a, lµm thÕ nµo b¹n thÓ
gi¶i thÝch viÖc mét kh¸ch hµng muèn mua thuèc Bayer aspirin cßn nh÷ng
ngêi kc th× ®ang thÝch ( hoÆc Ýt nhÊt còng ®ang chÊp nhËn) hiÖu hµng
Walgreen khi mµ c¶ hai ®Òu lµ nhòng s¶n phÈm gièng nhau vÒ mÆt lÝ tÝnh vµ ho¸
tÝnh? Nh÷ng lùa chän cña c¸c kh¸ch hµng kh«ng nh÷ng ¶nh hëng bëi hiÖu
hµng mµ cßn ¶nh hëng bëi bao b×, mÉu m·, hoÆc nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c cña
s¶n phÈm. Do nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy cña s¶n phÈm lµ nh÷ng thµnh quan träng
trong ch¬ng tr×nh Marketing, nªn môc ®Ých cña ch¬ng nµy lµm chóng. Sau
khi häc xong ch¬ng nµy b¹n cã thÓ hiÓu ®îc:
B¶n chÊt vµ tÇm quan träng cña hiÖu hµng.
Nh÷ng ®Æc tÝnh cña mét tªn hiÖu hµng hiÖu qu¶.
T¹i sao lµm thÕ nµo ngµy cµng nhiÒu c«ng ty ®ang x©y dùng
dông luËt c«ng lÝ cña hiÖu hµng.
B¶n chÊt vµ tÇm quan träng cña bao b× vµ d¸n nh·n hµng ho¸.
Nh÷ng chiÕn lîc bao b× hµng ho¸ chñ yÕu.
Nh÷ng Èn ý Marketing c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c cña s¶n phÈm-mÉu m·, mµu
s¾c vµ chÊt lîng - mµ nã cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng.
HiÖu Hµng- BRANDS
HiÖu hµng mét mang tÝnh tæng qu¸t, hµm chøa nh÷ng nghÜa kh¸c hÑp
h¬n. Mét hiÖu hµng lµ mét tªn, vµ/hoÆc mét m¸c ®îc thiÕt ®Ó nhËn biÕt s¶n
phÈm cña mét hoÆc mét nhãm c¸c nhµ b¸n hµng ®Ó ph©n biÖt víi c¸c s¶n
phÈm c¹nh tranh.
Mét tªn hiÖu hµng (Brand Name) bao gåm c¸c tõ, c¸c ch÷, vµ/hoÆc c¸c ch÷
cã thÓ ph¸t ©m thµnh lêi. Mét m¸c hiÖu hµng (Brand Mark) lµ mét phÇn cña hiÖu
hµng, xuÊt hiÖn díi d¹ng mét biÓu täng, mÉu m· hoÆc c¸c tõ, mµu s¾c kh¸c biÖt.
Mét m¸c hiÖu hµng ®îc nhËn biÕt th«ng qua c¸c dÊu hiÖu nh×n thÊy chø kh«ng
thÓ ®îc biÓu ®¹t nh khi ph¸t ©m mét tªn hiÖu hµng. Crest, Coors Gillette
nh÷ng tªn hiÖu hµng. M¸c hiÖu hµng lµ h×nh qu¶ ®Þa cÇu víi nh÷ng ®êng kÎ kh¸c
biÖt cña AT&T hay nh h×nh ngêi cìi ngùa chó ng¹ cho hiÖu hµng Ralph
Trang : 1
ĐATN ĐỀ ÁN: Thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Thương hiệu - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Thương hiệu 9 10 679