Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Tiền công, tiền lương

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
L¬ng bæng lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc kÝch thÝch con ngêi lµm viÖc
h¨ng h¸i, nhng ®ång thêi còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y tr× trÖ,
bÊt m·n hoÆc tõ bá c«ng ty mµ ra ®i. TÊt c¶ ®Òu tïy thuéc vµo tr×nh ®é vµ
n¨ng lùc cña c¸c cÊp qu¶n trÞ. Vµ lu«n lu«n lµ vÊn ®Ò "nhøc nhèi" cña hÇu
hÕt c¸c c«ng ty ë ViÖt Nam. §©y lµ mét ®Ò tµi g©y tranh luËn s«i næi trªn
diªn ®µn quèc héi ViÖt Nam trong nhiÒu n¨m qua vµ hiÖn nay nã vÉn cßn lµ
®Ò tµi nãng báng ®èi víi ViÖt Nam.
Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn nh ë ViÖt Nam th× nhu cÇu
cña con ngêi míi chØ ®¶m b¶o ë møc ®é thÊp, tèi thiÓu vÒ ¨n, mÆc, ë, ®i l¹i,
nghØ ng¬i, b¶o vÖ søc kháe vµ häc tËp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nhu cÇu
®îc thÓ hiÖn tËp trung ë lîi Ých kinh tÕ - ®éng lùc trùc tiÕp thóc ®Èy ngêi lao
®éng lµm viÖc vµ lµm viÖc cã n¨ng suÊt, chÊt lîng, hiÖu qu¶. Lîi Ých kinh tÕ
theo C.M¸c, lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, biÓu hiÖn cña quan hÖ s¶n xuÊt, ®îc
ph¶n ¸nh trong ý thøc, thµnh ®éng c¬ ho¹t ®éng nh»m tho¶ m·n mét c¸ch
tèt nhÊt nhu cÇu vËt chÊt cña c¸c chñ thÓ tham gia lao ®éng. BÊt cø mét c¸
nh©n hay tËp thÓ lao ®éng tríc vµ trong khi lµm viÖc còng ®Òu suy nghÜ:
m×nh ®îc g× vµ cã quyÒn lîi nh thÕ nµo khi tham gia lao ®éng. VÊn ®Ò ®Æt ra
lµ: mçi nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i biÕt ®iÒu tiÕt hµi hoµ c¸c lîi Ých kh«ng ®Ó lîi
Ých nµy x©m ph¹m hoÆc lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých kh«ng ®Ó lîi Ých nµy x©m
ph¹m hoÆc lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých kia, mäi biÓu hiÖn coi thêng lîi Ých hoÆc
chØ ®éng viªn chung chung nh thêi bao cÊp tríc ®©y ®Òu kh«ng cã t¸c dông
®éng viªn kÝch thÝch ngêi lao ®éng lµm viÖc. §¹i héi VII §¶ng céng s¶n
ViÖt Nam, sau khi ®¸nh gi¸ l¹i nh÷ng thiÕu sãt, sai lÇm cña m×nh trong c«ng
t¸c qu¶n lý, ®· kh¼ng ®Þnh ph¶i kÕt hîp hµi hoµ c¸c lîi Ých theo nguyªn t¾c,
lÊy lîi Ých cña ngêi lao ®éng lµm c¬ së, vµ mçi chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch kinh tÕ
cña §¶ng vµ Nhµ níc trong ®ã cã chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ph¶i xuÊt ph¸t tõ lîi
Ých, nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ngêi lao ®éng.
§Ó phï hîp víi kh¸i niÖm míi vÒ b¶n chÊt tiÒn l¬ng trong nÒn kinh tÕ
thÞ trêng ë ViÖt Nam, cã mét yªu cÇu míi lµ ph¶i lµm cho tiªn l¬ng thùc
hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng cña nã: chøc n¨ng thíc ®o gi¸ trÞ lµ c¬ së ®Ó ®iÒu
chØnh gi¸ c¶ cho phï hîp mçi khi gi¸ c¶ (bao gåm gi¸ c¶ søc lao ®éng) biÕn
1

®éng. Chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng nh¨ng duy tr× n¨ng lùc lµm viÖc
l©u dµi, cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së tiÒn l¬ng b¶o ®¶m bï ®¾p ®îc søc lao ®éng ®·
hao phÝ cho ngêi lao ®éng. Chøc n¨ng kÝch thÝch b¶o ®¶m n¨ng suÊt lao
®éng cho ngêi lao ®éng, duy tr× cuéc sèn...
Lêi nãi ®Çu
L¬ng bæng mét trong nh÷ng ®éng lùc kÝch thÝch con ngêi lµm viÖc
h¨ng h¸i, nhng ®ång thêi còng mét trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y tr× trÖ,
bÊt m·n hoÆc c«ng ty mµ ra ®i. TÊt c ®Òu tïy thuéc vµo tr×nh ®é
n¨ng lùc cña c¸c cÊp qu¶n trÞ. lu«n lu«n vÊn ®Ò "nhøc nhèi" cña hÇu
hÕt c¸c c«ng ty ë ViÖt Nam. §©y mét ®Ò tµi g©y tranh luËn s«i næi trªn
diªn ®µn quèc héi ViÖt Nam trong nhiÒu n¨m qua hiÖn nay vÉn cßn
®Ò tµi nãng báng ®èi víi ViÖt Nam.
Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn nh ë ViÖt Nam th× nhu cÇu
cña con ngêi míi chØ ®¶m b¶o ë møc ®é thÊp, tèi thiÓu ¨n, mÆc, ë, ®i l¹i,
nghØ ng¬i, b¶o søc kháe häc tËp. Trong nÒn kinh thÞ trêng, nhu cÇu
®îc thÓ hiÖn tËp trung ë lîi Ých kinh - ®éng lùc trùc tiÕp thóc ®Èy ngêi lao
®éng lµm viÖc lµm viÖc n¨ng suÊt, chÊt lîng, hiÖu qu¶. Lîi Ých kinh
theo C.M¸c, lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, biÓu hiÖn cña quan s¶n xuÊt, ®îc
ph¶n ¸nh trong ý thøc, thµnh ®éng ho¹t ®éng nh»m tho¶ m·n mét c¸ch
tèt nhÊt nhu cÇu vËt chÊt cña c¸c chñ thÓ tham gia lao ®éng. BÊt mét
nh©n hay tËp thÓ lao ®éng tríc trong khi lµm viÖc còng ®Òu suy nghÜ:
m×nh ®îc g× vµ cã quyÒn lîi nh thÕ nµo khi tham gia lao ®éng. VÊn ®Ò ®Æt ra
lµ: mçi nhµ qu¶n cÇn ph¶i biÕt ®iÒu tiÕt hµi hoµ c¸c lîi Ých kh«ng ®Ó lîi
Ých nµy x©m ph¹m hoÆc lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých kh«ng ®Ó lîi Ých nµy m
ph¹m hoÆc lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých kia, mäi biÓu hiÖn coi thêng lîi Ých hoÆc
chØ ®éng viªn chung chung nh thêi bao cÊp tríc ®©y ®Òu kh«ng t¸c dông
®éng viªn ch thÝch ngêi lao ®éng lµm viÖc. §¹i héi VII §¶ng céng s¶n
ViÖt Nam, sau khi ®¸nh gi¸ l¹i nh÷ng thiÕu sãt, sai lÇm cña m×nh trong c«ng
t¸c qu¶n lý, ®· kh¼ng ®Þnh ph¶i kÕt hîp hµi hoµ c¸c lîi Ých theo nguyªn t¾c,
lÊy lîi Ých cña ngêi lao ®éng lµm c¬ së, vµ mçi chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch kinh tÕ
cña §¶ng Nhµ níc trong ®ã chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ph¶i xuÊt ph¸t lîi
Ých, nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ngêi lao ®éng.
§Ó phï hîp víi kh¸i niÖm míi vÒ b¶n chÊt tiÒn l¬ng trong nÒn kinh
thÞ trêng ë ViÖt Nam, cã mét yªu cÇu míi ph¶i lµm cho tiªn l¬ng thùc
hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng cña nã: chøc n¨ng thíc ®o gi¸ trÞ lµ c¬ së ®Ó ®iÒu
chØnh gi¸ cho phï hîp mçi khi gi¸ (bao gåm gi¸ søc lao ®éng) biÕn
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Tiền công, tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Tiền công, tiền lương - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Tiền công, tiền lương 9 10 913