Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Tiền lương trong các DNNN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1402 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu

Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta hiÖn nay vÊn ®Ì tiÒn l¬ng lu«n lµ
mét mèi quan t©m hµng ®Çu cña mçi ngêi lao ®éng nãi chung vµ c¸c doanh
nghiÖp nhµ níc nãi riªng.L¬ng bæng lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc kÝch thÝch
con ngêi lµm viÖc h¨ng h¸i,kÝch thÝch ngêi lao ®éng lµm viÖc cã n¨ng xuÊt
chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp
nãi riªng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi noi chung.Do vai trß t¸c dông to lín cña
viÖc ¸p dông hîp lÝ c¸c h×nh thøc tr¶ c«ng nªn viÖc nghiªn cøu,®¸nh gi¸ c¸c
h×nh thøc tr¶ c«ng ®Ó chØ ra ph¹m vi ¸p dông cña c¸c h×nh thøc tr¶ c«ng hîp lÝ
ph¸t huy t¸c dông tèt h¬n lu«n lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt.
§©y lµ vÊn ®Ò mµ kh¸ nhiÒu doanh nghiÖp khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ
thÞ trêng cßn gÆp khã kh¨n vµ lóng tóng.Trªn c¬ së nh÷ng suy nghÜ cña b¶n
th©n kÕt hîp víi qu¸ tr×nh häc tËp,t«i xin ®èng gãp mét sè ý kiÕn cña m×nh
ht«ng qua bµi viÕt "VÊn ®Ò tiÒn l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ë
viÖt nam hiÖn nay".
Bµi viÕt lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh t×m tßi,nghiªn cøu lý luËn vµ kh¶o s¸t
thùc tiÔn,cïng víi sù gióp ®ì cña c« giao TS NguyÔn V©n §iÒm.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n

Ch¬ng1: Kh¸i niÖm,vai trß cña tiÒn l¬ng vµ néi dung
cña c«ng t¸c tr¶ l¬ng

1.Kh¸i niÖm cña tiÒn l¬ng:
Trong kinh tÕ thÞ trêng quan niÖm vÒ tiÒn l¬ng còng cã nh÷ng thay
®æi c¨n b¶n ®Ó phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lÝ míi.Kh¸i niÖm tiÒn l¬ng cÇn ®¸p
øng mét sè yªu cÇu sau:
- Quan niÖm søc lao ®éng lµ mét hµng ho¸ cña thÞ trêng yÕu tè s¶n
xuÊt.TÝnh chÊt hµng ho¸ cña søc lao ®éng cã thÓ bao gåm kh«ng chØ lùc lîng
lao ®éng lµm viÖc trong khu vùc,lÜnh vùc SX-KD thuéc së h÷u nhµ níc mµ c¶
®èi víi c«ng chøc,viªn chøc trong qu¶n lÝ nhµ níc,qu¶n lÝ x· héi.tuy nhiªn do
nh÷ng ®Æc thï riªng trong viÖc sö dông lao ®éng cña tõng khu vùc kinh tÕ vµ
qu¶n lý mµ c¸c quan hÖ thuª mín,mua b¸n,hîp ®ång lao ®éng còng kh¸c
nhau.
- TiÒn l¬ng lµ tiÒn tr¶ cho søc lao ®éng tøc lµ gi¸ c¶ hµng ho¸ søc
lao ®éng mµ ngêi sö dông(nhµ níc,c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi,c¸c doanh
nghiÖp…)vµ ngêi cung cÊp tho¶ thuËn víi nhau theo quy luËt cung cÇu,gi¸ c¶
trªn thÞ trêng lao ®éng.
- TiÒn l¬ng lµ bé phËn c¬ b¶n(hoÆc duy nhÊt)trong thu nhËp cña
ngêi lao ®éng(ngoµi ra trong thu nhËp cßn cã kho¶n thëng,¨n ca vµ c¸c kho¶n
thu kh¸c)®ång thêi lµ mét trong c¸c yÕu tè chi phÝ ®Çu vµo cña s¶n xuÊt-kinh
doanh cña c¸c doanh nghiÖp.
Vãi ý nghÜa ®ã,tiÒn l¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ søc lao ®éng
lµ gi¸ cña yÕu tè søc lao ®éng tu©n theo c¸c nguyªn t¾c cung,cÇu,gi¸ c¶ cña
thÞ trêng vµ ph¸p luËt hiÖn ...
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh thÞ trêng ë níc ta hiÖn nay vÊn ®Ì tiÒn l¬ng lu«n
mét mèi quan t©m hµng ®Çu cña mçi ngêi lao ®éng nãi chung c¸c doanh
nghiÖp nhµ níc nãi riªng.L¬ng bæng mét trong nh÷ng ®éng lùc kÝch thÝch
con ngêi lµm viÖc h¨ng h¸i,kÝch thÝch ngêi lao ®éng lµm viÖc n¨ng xuÊt
chÊt lîng hiÖu qu¶ gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp
nãi riªng vµ ph¸t triÓn kinh x· héi noi chung.Do vai trß t¸c dông to lín cña
viÖc ¸p dông hîp c¸c h×nh thøc tr¶ c«ng nªn viÖc nghiªn cøu,®¸nh gi¸ c¸c
h×nh thøc tr¶ c«ng ®Ó chØ ra ph¹m vi ¸p dông cña c¸c h×nh thøc tr¶ c«ngp lÝ
ph¸t huy t¸c dông tèt h¬n lu«n lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt.
§©y lµ vÊn ®Ò kh¸ nhiÒu doanh nghiÖp khi chuyÓn sang nÒn kinh
thÞ trêng cßn gÆp khã kh¨n lóng tóng.Trªn nh÷ng suy nghÜ cña b¶n
th©n kÕt hîp víi qu¸ tr×nh häc tËp,t«i xin ®èng gãp mét ý kiÕn cña m×nh
ht«ng qua bµi viÕt "VÊn ®Ò tiÒn l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ë
viÖt nam hiÖn nay".
Bµi viÕt kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh t×m tßi,nghiªn cøu luËn vµ kh¶o s¸t
thùc tiÔn,cïng víi sù gióp ®ì cña c« giao TS NguyÔn V©n §iÒm.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n
ĐATN ĐỀ ÁN: Tiền lương trong các DNNN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Tiền lương trong các DNNN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Tiền lương trong các DNNN 9 10 719