Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Tiền tệ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
TiÒn tÖ lµ nh÷ng ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn víi nÒn s¶n suÊt vµ lu th«ng
hµng ho¸. Nã cã vai trß quan träng thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi
cña mçi quèc gia, còng nh trªn ph¹m vi quèc tÕ; ®Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nÒn kinh tÕ ®îc tiÒn tÖ ho¸ cao ®é.
Trong nÒn kinh tÕ tiÒn tÖ lµ ph¬ng tiÖn trao ®æi khi nã ®îc dïng ®Ó mua
b¸n hµng ho¸, dÞch vô, hoÆc thanh to¸n c¸c kho¶n nî c¶ trong vµ ngoµi níc. ViÖc
dïng tiÒn lµm ph¬ng tiÖn trao ®æi ®· n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña nÒn kinh
tÕ, bëi nã ®· tiÕt kiÖm ®îc c¸c chi phÝ qu¸ lín trong qu¸ tr×nh trao ®æi trùc tiÕp
(hµng ®æi hµng). trong nÒn kinh tÕ trao ®æi trùc tiÕp hµng ®æi hµng, c¸c chi phÝ
giao dÞch thêng rÊt cao. Bëi v×, ngêi mua ngêi b¸n ph¶i t×m ®îc nh÷ng ngêi trïng
hîp víi m×nh vÒ nhu cÇu trao ®æi, thêi gian trao ®æi, kh«ng gian trao ®æi. Qu¸
tr×nh trao ®æi chØ ®îc diÔn ra khi cã sù phï hîp ®ã. TiÒn tÖ lµ m«i giíi trung gian
trong trao ®æi ®· hoµn toµn kh¾c phôc ®îc c¸c h¹n chÕ ®ã cña qu¸ tr×nh trao ®æi
trùc tiÕp. Ngêi cã hµng b¸n lÊy tiÒn, sau ®ã sÏ mua ®îc hµng mµ hä cÇn. Bëi vËy,
ngêi ta coi tiÒn nh thø dÇu mì b«i tr¬n, cho phÐp nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng tr«i ch¶y
h¬n, khuyÕn khÝch chuyªn m«n ho¸ vµ ph©n c«ng lao ®éng
§Ò ¸n ®îc hoµn thiÖn nhê sù gióp ®ì cña PGS. TS Lª §øc L÷ em xin ch©n
thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy ®Ó em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy

1

néI DUNG
I. cÇu tiÒn
1.1. Nh÷ng lý do giao dÞch
Chóng ta biÕt r»ng mäi ngêi gi÷ tiÒn bëi hä muèn sö dông nã nh mét ph¬ng
tiÖn trao ®æi, mét sù dù tr÷ gi¸ trÞ, mét ®¬n vÞ tÝnh to¸n vµ mét ph¬ng tiÖn tr¶ gãp.
C¸c hé gia ®×nh vµ c¸c nhµ kinh doanh cÇc bao nhiªu tiÒn? Nhu cÇu vÒ tiÒn,
gièng nh c¸c tµi s¶n kh¸c, ph¶n ¸nh sù trao ®æi vµ nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ sù ph©n
bæ danh môc vè ®Çu t. Mét ngêi dïng tiÒn (tiÒn mÆt, tiÒn göi sÐc vµ nh÷ng vËt
thay thÕ t¬ng tù kh¸c) phÇn lín lµ ®Ó tiÕn hµnh nh÷ng th¬ng vô. V× lý do ®ã lîng
cÇu vÒ tiÒn phô thuéc vµo phÇn gi¸ trÞ cña th¬ng vô mong muèn. Hé gia ®×nh vµ
nhµ kimh doanh ph©n phèi c¸c nguån lùc cña hä trªn c¸c tµi s¶n tiÒn tÖ vµ c¸c tµi
s¶n phi tiÒn. Khi ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh nµy hä tÝnh ®Õn lîi nhuËn mong muèn
trªn tµi s¶n, rñi ro, tÝnh láng vµ nh÷ng ®Æc tÝnh th«ng tin cña nh÷ng tµi s¶n ®ã.
1.1.1. Lîng tiÒn thùc tÕ:
Mét vai trß quan träng cña ®ång tiÒn lµ ®Ó gióp nh÷ng giao dÞch mét c¸ch dÔ
dµng, nã gîi ý r»ng viÖc gi÷ tiÒn nªn phô thuéc vµogÝa trÞ giao dÞch.
VÝ dô: cã hai c¸ nh©n ®ang quyÕt ®Þnh ph©n phèi nguån lùc cña hä, mét ngêi
Mü vµ mét ngêi §øc, cã sù giµu cã tµi s¶n thùc ...
Lêi nãi ®Çu
TiÒn nh÷ng ph¹m trï kinh g¾n liÒn víi nÒn s¶n suÊt lu th«ng
hµng ho¸. Nã cã vai trß quan träng thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi
cña mçi quèc gia, còng nh trªn ph¹m vi quèc tÕ; ®Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-
êng nÒn kinh tÕ ®îc tiÒn tÖ ho¸ cao ®é.
Trong nÒn kinh tiÒn ph¬ng tiÖn trao ®æi khi ®îc dïng ®Ó mua
b¸n hµng ho¸, dÞch vô, hoÆc thanh to¸n c¸c kho¶n nî c¶ trong vµ ngoµi níc. ViÖc
dïng tiÒn lµm ph¬ng tiÖn trao ®æi ®· n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña nÒn kinh
tÕ, bëi ®· tiÕt kiÖm ®îc c¸c chi phÝ qu¸ lín trong qu¸ tr×nh trao ®æi trùc tiÕp
(hµng ®æi hµng). trong nÒn kinh trao ®æi trùc tiÕp hµng ®æi hµng, c¸c chi p
giao dÞch thêng rÊt cao. Bëi v×, ngêi mua ngêi b¸n ph¶i t×m ®îc nh÷ng ngêi trïng
hîp víi m×nh vÒ nhu cÇu trao ®æi, thêi gian trao ®æi, kh«ng gian trao ®æi. Qu¸
tr×nh trao ®æi chØ ®îc diÔn ra khiphï hîp ®ã. TiÒn tÖ lµ m«i giíi trung gian
trong trao ®æi ®· hoµn toµn kh¾c phôc ®îc c¸c h¹n chÕ ®ã cña qu¸ tr×nh trao ®æi
trùc tiÕp. Ngêi cã hµng b¸n lÊy tiÒn, sau ®ã sÏ mua ®îc hµng mµ hä cÇn. Bëi vËy,
ngêi ta coi tiÒn nh thø dÇu mì b«i tr¬n, cho phÐp nÒn kinh ho¹t ®éng tr«i ch¶y
h¬n, khuyÕn khÝch chuyªn m«n ho¸ vµ ph©n c«ng lao ®éng
§Ò ¸n ®îc hoµn thiÖn nhê gióp ®ì cña PGS. TS §øc em xin ch©n
thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy ®Ó em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Tiền tệ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Tiền tệ 9 10 976