Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Tiến trình thiết lập một chương trình QC có hiệu quả cho SP bột giặt OMO

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1298 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi më ®Çu

Kinh tÕ níc ta ®ang ph¸t triÓn theo nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Mét nÒn kinh tÕ cã
sù c¹nh tranh gay g¾t, khèc liÖt. Tríc sù bïng næ c¹nh tranh nh vËy c¸c doanh
nghiÖp ra søc ®æi míi tõ trong s¶n xuÊt tíi tiªu thô s¶n phÈm ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ
®øng v÷ng trªn thÞ trêng. Sù thay ®æi ®ã gióp cho mét sè doanh nghiÖp thµnh
c«ng kh«ng nh÷ng gi÷ v÷ng ®îc vÞ thÕ cña c«ng ty trªn thÞ trêng mµ cßn kh«ng
ngõng ph¸t triÓn vµ gia t¨ng thÞ phÇn. Bªn c¹nh ®ã cã kh«ng Ýt nh÷ng doanh
nghiÖp bÞ ph¸ s¶n. Mét trong nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng tíi sù thµnh c«ng hay thÊt
b¹i trªn cña c¸c doanh nghiÖp lµ ho¹t ®éng qu¶ng c¸o.
Tríc sù bïng næ th«ng tin nh hiÖn nay kh¸ch hµng cã qu¸ nhiÒu sù lùa
chän ,nÕu c¸c doanh nghiÖp kh«ng tù kh¼ng ®Þnh m×nh thª rÊt dÔ dµng bÞ bá qua
trong sù lùa chän ®ã. V× vËy qu¶ng c¸o lµ mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu cña bÊt
cø mét doanh nghiÖp nµo nh»m khai th¸c thÞ trêng. Qu¶ng c¸o gióp cho c¸c
doanh nghiÖp b¸n hµng nhanh h¬n nhiÒu h¬n ,do ®ã nã gãp phÇn lµm t¨ng hiÖu
qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp.
Mét doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay th×
kh«ng thÓ kh«ng hiÓu biÕt vÒ qu¶ng c¸o. ThÊy ®îc sù cÊp b¸ch ®ã nªn em quyÕt
®Þnh lùa chän ®Ò tµi: "tiÕn tr×nh thiÕt lËp mét ch¬ng tr×nh qu¶ng
c¸o cã hiÖu qu¶, øng dông cho bét giÆt omo" ®Ó lµm ®Ò ¸n m«n
häc chuyªn nghµnh. Trong qu¸ tr×nh lµm ®Ò ¸n do cha cã kinh nghiÖm vµ kiÕn
thøc cßn nhiÒu h¹n hÑp nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt em mong ®îc sù chØ
b¶o, gãp ý cña thÇy ®Ó em hoµn thiÖn h¬n kiÕn thøc.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn cña thÇy GS. TS. trÇn minh
®¹o, ngêi ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh lµm ®Ò ¸n.

I. mét sè vÊn ®Ò lý luËn liªn quan ®Õn viÖc thiÕt lËp mét
ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶.
1. Kh¸i niÖm qu¶ng c¸o:
Cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm vÒ qu¶ng c¸o ®îc ®a ra. Sau ®©y lµ mét sè kh¸i niÖm vÒ
qu¶ng c¸o cña c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ vµ thÕ giíi:
+HiÖp héi marketing Mü (AMA).
Qu¶ng c¸o lµ bÊt cø lo¹i h×ng nµo cña sù hiÖn diÖn kh«ng trùc tiÕp cña hµng
ho¸,dÞch vô hay t tëng hµnh ®éng mµ ngêi ta ph¶i tr¶ tiÒn ®Ó nhËn biÕt ngêi
qu¶ng c¸o.
+HiÖp héi kinh tÕ CANADA vµ USTRAYLIA.
Qu¶ng c¸o lµ sù truyÒn ®¹t phi c¸ nh©ncã tÝnh thuyÕt phôc xui khiÕn,quyÕn ròvÒ
c¸c s¶n phÈm,ý tëng ®îc ®a ra bëi c¸c nhµ b¶o trî th«ng qua ph¬ng tiÖn truyÒn
th«ng.
+LuËt th¬ng m¹i viÖt nam.
Qu¶ng c¸o th¬ng m¹i lµ hµnh vi th¬ng m¹i cña th¬ng nh©n nh»m giíi thiÖu hµng
ho¸ vµ dÞch vô ®Ó xóc tiÕn th¬ng m¹i.
2. Vai trß vµ chøc n¨ng cña qu¶ng c¸o.
Qu¶ng c¸o lµ mét ph¬ng ph¸p truyÒn tin tõ n...
Lêi më ®Çu
Kinh níc ta ®ang ph¸t triÓn theo nÒn kinh thÞ trêng. Mét nÒn kinh
c¹nh tranh gay g¾t, khèc liÖt. Tríc bïng c¹nh tranh nh vËy c¸c doanh
nghiÖp ra søc ®æi míitrong s¶n xuÊt tíi tiªu thô s¶n phÈm ®Ó thÓ tån t¹i
®øng v÷ng trªn thÞ trêng. thay ®æi ®ã gióp cho mét doanh nghiÖp thµnh
c«ng kh«ng nh÷ng gi÷ v÷ng ®îc thÕ cña c«ng ty trªn thÞ trêng cßn kh«ng
ngõng ph¸t triÓn vµ gia t¨ng t phÇn. Bªn c¹nh ®ã kh«ng Ýt nh÷ng doanh
nghiÖp ph¸ s¶n. Mét trong nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng tíi thµnh c«ng hay thÊt
b¹i trªn cña c¸c doanh nghiÖp lµ ho¹t ®éng qu¶ng c¸o.
Tríc sù bïng th«ng tin nh hiÖn nay kh¸ch hµng q nhiÒu lùa
chän ,nÕu c¸c doanh nghiÖp kh«ng tù kh¼ng ®Þnh m×nh thª rÊt dµng bÞ bá qua
trong sù lùa chän ®ã. V× vËy qu¶ng c¸o lµ mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu cña bÊt
mét doanh nghiÖp nµo nh»m khai th¸c t trêng. Qu¶ng c¸o gióp cho c¸c
doanh nghiÖp b¸n hµng nhanh h¬n nhiÒu h¬n ,do ®ã gãp phÇn lµm t¨ng hiÖu
qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp.
Mét doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn trong nÒn kinh thÞ trêng hiÖn nay th×
kh«ng thÓ kh«ng hiÓu biÕt qu¶ng c¸o. ThÊy ®îc sù cÊp b¸ch ®ã nªn em quyÕt
®Þnh lùa chän ®Ò tµi: "tiÕn tr×nh thiÕt lËp mét ch¬ng tr×nh qu¶ng
c¸o cã hiÖu qu¶, øng dông cho bét giÆt omo" ®Ó lµm ®Ò ¸n m«n
häc chuyªn nghµnh. Trong qu¸ tr×nh lµm ®Ò ¸n do cha kinh nghiÖm kiÕn
thøc cßn nhiÒu h¹n hÑp nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt em mong ®îc chØ
b¶o, gãp ý cña thÇy ®Ó em hoµn thiÖn h¬n kiÕn thøc.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n híng dÉn cña thÇy GS. TS. trÇn minh
®¹o, ngêi ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh lµm ®Ò ¸n.
ĐATN ĐỀ ÁN: Tiến trình thiết lập một chương trình QC có hiệu quả cho SP bột giặt OMO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Tiến trình thiết lập một chương trình QC có hiệu quả cho SP bột giặt OMO - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Tiến trình thiết lập một chương trình QC có hiệu quả cho SP bột giặt OMO 9 10 394