Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Tiết kiệm vật tư trong DN SX

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1154 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n kinh tÕ th¬ng m¹i

Lêi nãi ®Çu
Trong thêi kú kÕ ho¹ch ho¸ tËp chung viÖc s¶n xu©t kinh doanh cña
doanh nghiÖp chñ yÕu thùc hiÖn theo chØ thÞ, kÕ ho¹ch cña nhµ níc. Nhµ níc
chi vËt t ®Õn tËn xëng ®Ó c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh s¶n xuÊt. Thêi ®ã cha cã
c¹nh tranh s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®îc nhµ níc ph©n phèi vµ sö dông. Do ®ã yÕu
tè tiÕt kiÖm vËt t cha ®îc c¸c doanh nghiÖp chó träng nhiÒu. Tuy r»ng thêi ®ã
chÝnh phñ ®· ®Æt ra mét sè møc, ®Þnh møc tiªu dïng vËt t nhng cha cã h×nh
thøc râ rµng ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp vµ c«ng nh©n tiÕn hµnh s¶n
xuÊt tiÕt kiÖm.
Khi mµ nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc ®· chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, yÕu tè
c¹nh tranh ®îc ®Èy m¹nh vµ khèc liÖt h¬n. Mçi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt
muèn tån t¹i th× ngµy cµng ph¶i ph¸t triÓn vµ ph¶i cã c¸ch thøc, kÕ ho¹ch,
chiÕn lù¬c râ rµng ®Ó cã thÓ c¹nh tranh ®îc víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c.
§Æc biÖt hiÖn nay ®Êt níc ®ang trong thêi kú héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ
giíi. ThÞ trêng ®îc më réng h¬n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong níc ®ång thêi
thÞ trêng trong níc còng ph¶i më réng ®Ó c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi vµo s¶n
xuÊt vµ kinh doanh. Khi ®ã c¸c doanh nghiÖp viÖt nam sÏ ph¶i c¹nh tranh
khèc liÖt h¬n ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Trong ®iÒu kiÖn ®ã ®Ó tån t¹i vµ c¹ch
tranh ®îc th× mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã mét chiÕn lîc, kÕ ho¹ch râ rµng
cho doanh nghiÖp m×nh. YÕu tè ¶nh hëng nhiÒu nhÊt ®Õn c¹nh tranh lµ gi¸ vµ
chÊt lîng cña hµng ho¸, c¸c dÞch vô ®i kÌm… Trong c¸c yÕu tè ®ã th× gi¸ c¶ lµ
cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn c¹nh tranh s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp.
Th«ng thêng trong gÝa trÞ cña s¶n phÈm th× gi¸ trÞ vËt t thêng chiÕm tõ 70%80%. Do ®ã biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ thùc hiÖn tiÕt
kiÖm vËt t tõ ngay kh©u ®Çu vµo cña s¶n xuÊt . TiÕt kiÖm vËt t lµ yªu cÇu cÇn
thiÕt vµ cÊp b¸ch ®èi víi mçi doanh nghiªp s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn kinh
doanh hiÖn nay, khi mµ nguyªn vËt liÖu… ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm ngµy mét ®¾t
vµ khan hiÕm, nh÷ng nguyªn vËt liÖu quý hiÕm ngµy cµng c¹n kiÖt.

NguyÔn V¨n Dòng –TM43B

§Ò ¸n kinh tÕ th¬ng m¹i
§ã còng lµ lý do chÝnh ®Ó em nghiªn cøu ®Ò tµi nµy. Em xin ch©n thµnh
c¶m ¬n TS. NguyÔn V¨n TuÊn ®· gióp ®ì em thùc hiÖn ®Ò tµi nµy. Tuy nhiªn
®©y lµ mét ®Ò tµi t¬ng ®èi réng nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ. Em rÊt
mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy, c¸c c« nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng
cao kiÕn thøc trong thêi gian tíi.

NguyÔn V¨n Dòng –TM43B

§Ò ¸n kinh tÕ th¬ng m¹i

Ch¬ng I:
C¬ së lý luËn vÒ tiÕt kiÖm vËt t cña doanh nghiÖp trong
ho¹t ®éng kinh doanh
1. C¸c kh¸i ...
§Ò ¸n kinh tÕ th¬ng m¹i
Lêi nãi ®Çu
Trong thêi ho¹ch ho¸ tËp chung viÖc s¶n xu©t kinh doanh cña
doanh nghiÖp chñ yÕu thùc hiÖn theo chØ thÞ, ho¹ch cña nhµ níc. Nhµ níc
chi vËt t ®Õn tËn xëng ®Ó c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh s¶n xuÊt. Thêi ®ã cha cã
c¹nh tranh s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®îc nhµ níc ph©n phèi vµ sö dông. Do ®ã yÕu
tiÕt kiÖm vËt t cha ®îc c¸c doanh nghiÖp chó träng nhiÒu. Tuy r»ng thêi ®ã
chÝnh phñ ®· ®Æt ra mét møc, ®Þnh møc tiªu dïng vËt t nhng cha h×nh
thøc rµng ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp c«ng nh©n tiÕn hµnh s¶n
xuÊt tiÕt kiÖm.
Khi nÒn kinh cña ®Êt níc ®· chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, yÕu
c¹nh tranh ®îc ®Èy m¹nh khèc liÖt h¬n. Mçi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt
muèn tån t¹i th× ngµy cµng ph¶i ph¸t triÓn ph¶i c¸ch thøc, ho¹ch,
chiÕn lù¬c râ rµng ®Ó cã thÓ c¹nh tranh ®îc víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c.
§Æc biÖt hiÖn nay ®Êt níc ®ang trong thêi héi nhËp víi khu vùc thÕ
giíi. ThÞ trêng ®îc më réng h¬n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong níc ®ång thêi
thÞ trêng trong níc còng ph¶i më réng ®Ó c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi vµo s¶n
xuÊt kinh doanh. Khi ®ã c¸c doanh nghiÖp viÖt nam sÏ ph¶i c¹nh tranh
khèc liÖt h¬n ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Trong ®iÒu kiÖn ®ã ®Ó tån t¹i c¹ch
tranh ®îc th× mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i mét chiÕn lîc, ho¹ch rµng
cho doanh nghiÖp m×nh. YÕu ¶nh hëng nhiÒu nhÊt ®Õn c¹nh tranh gi¸
chÊt lîng cña hµng ho¸, c¸c dÞch vô ®i kÌm Trong c¸c yÕu tè ®ã th× gi¸ c¶ lµ
¶nh hëng rÊt lín ®Õn c¹nh tranh s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp.
Th«ng thêng trong gÝa trÞ cña s¶n phÈm th× gi¸ trÞ vËt t thêng chiÕm tõ 70%-
80%. Do ®ã biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ thùc hiÖn tiÕt
kiÖm vËt t ngay kh©u ®Çu o cña s¶n xuÊt . TiÕt kiÖm vËt t yªu cÇu cÇn
thiÕt cÊp b¸ch ®èi víi mçi doanh nghiªp s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn kinh
doanh hiÖn nay, khi nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm ngµy mét ®¾t
vµ khan hiÕm, nh÷ng nguyªn vËt liÖu quý hiÕm ngµy cµng c¹n kiÖt.
NguyÔn V¨n Dòng –TM43B
ĐATN ĐỀ ÁN: Tiết kiệm vật tư trong DN SX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Tiết kiệm vật tư trong DN SX - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Tiết kiệm vật tư trong DN SX 9 10 435